αρχικηΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΘέλεις να στήσεις call center στην Ελλάδα; Η Κυβέρνηση σου δίνει ενίσχυση 20 εκατ. ευρώ

Θέλεις να στήσεις call center στην Ελλάδα; Η Κυβέρνηση σου δίνει ενίσχυση 20 εκατ. ευρώ

Ενισχύσεις που μπορούν να υπερβούν τα 20 εκατ. ευρώ ανά έργο, «υπόσχεται» η Κυβέρνηση σε όσες εταιρείες επιλέξουν την Ελλάδα για να «στήσουν» Business Services Centres. Απώτερος στόχος, με τις αλλαγές που προωθούνται στο ισχύον θεσμικό πλαίσιο για την παροχή ενισχύσεων σε εταιρείες που παρέχουν ενδοομιλικές υπηρεσίες, είναι η μείωση της ανεργίας.

Για τον λόγο αυτό, παρέχονται κίνητρα για την πρόσληψη εργαζομένων για έργα έρευνας και ανάπτυξης (βιομηχανική έρευνα, πειραματική ανάπτυξη και μελέτες σκοπιμότητας), για αγορά εξοπλισμού και λογισμικού πληροφοριακών συστημάτων, κ.ά.

Παράλληλα διευρύνεται το πεδίο εφαρμογής του ισχύοντος πλαισίου, με νέες υπηρεσίες. Συγκεκριμένα δίνεται η δυνατότητα σε αλλοδαπές εταιρείες να εγκαθίστανται στην Ελλάδα, με αποκλειστικό σκοπό να παρέχουν στα κεντρικά τους καταστήματα ή σε συνδεδεμένες με αυτές, και μη εγκατεστημένες στην Ελλάδα επιχειρήσεις, υπηρεσίες όπως συμβουλευτικού χαρακτήρα, κεντρικής λογιστικής υποστήριξης, ελέγχου ποιότητας παραγωγής, κατάρτισης μελετών, διαφήμισης και μάρκετινγκ, ανάπτυξης λογισμικού, διαχείρισης προμηθευτών, πελατών και εφοδιαστικής αλυσίδας, διαχείρισης και εκπαίδευσης ανθρώπινου δυναμικού, και δραστηριοτήτων τηλεφωνικού κέντρου και τηλεφωνικής πληροφόρησης. Οι εγκαθιστάμενες εταιρείες υποχρεούνται εντός 12 μηνών και εφεξής να απασχολούν στην Ελλάδα προσωπικό, τουλάχιστον 4 ατόμων, εκ των οποίων 1 δύναται να είναι μερικής απασχόλησης και να έχουν δαπάνες λειτουργίας στην Ελλάδα 100.000 ευρώ ετησίως.

Ποιες εταιρείες μπορούν να λάβουν ενίσχυση

Τις ενισχύσεις μπορούν να λάβουν αλλοδαπές εταιρείες που εγκαθίστανται στην Ελλάδα αλλά και ημεδαπές εταιρείες, εφόσον αναπτύσσουν νέα δραστηριότητα όσον αφορά είτε το αντικείμενο των παρεχόμενων υπηρεσιών, είτε τις επιχειρήσεις προς τις οποίες παρέχονται οι υπηρεσίες, η οποία δεν ασκείται στην Ελλάδα μέχρι το χρόνο χορήγησης της ενίσχυσης από τις ίδιες ή άλλες εταιρείες του ομίλου στον οποίο ανήκουν.

Ενισχύσεις όμως μπορούν να λάβουν και εγκατεστημένα στην Ελλάδα υποκαταστήματα αλλοδαπών εταιρειών καθώς και ημεδαπές εταιρείες. Προϋπόθεση για τη χορήγηση των ενισχύσεων σε αυτή την κατηγορία αποτελεί η ανάπτυξη από την ωφελούμενη εταιρεία νέας δραστηριότητας αναφορικά με το αντικείμενο των παρεχόμενων υπηρεσιών, η οποία δεν ασκείται μέχρι το χρόνο χορήγησης της ενίσχυσης από την ίδια ή άλλες εταιρείες του ομίλου στον οποίο ανήκει. Ο ελάχιστος αριθμός νέων θέσεων πλήρους απασχόλησης που δημιουργούνται από τη νέα δραστηριότητα, για την οποία χορηγείται η ενίσχυση, δεν μπορεί να είναι μικρότερος των 150, για το πρώτο έτος μετά τη χορήγηση της ενίσχυσης.

Ποια τα είδη των ενισχύσεων

Στις εταιρείες αυτές μπορούν να χορηγηθούν, σωρευτικά ή διαζευκτικά, ενισχύσεις των παρακάτω κατηγοριών:

– 5 εκατ. ευρώ για την πρόσληψη εργαζομένων σε μειονεκτική θέση. Η χορηγούμενη ενίσχυση, αθροιζόμενη με άλλες κρατικές ενισχύσεις που λαμβάνει η επιχείρηση για πρόσληψη εργαζομένων σε μειονεκτική θέση, δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 5 εκατ. ευρώ ανά έτος. Η ένταση της ενίσχυσης ανέρχεται σε ποσοστό έως 50% επί των επιλέξιμων δαπανών. Επιλέξιμες για ενίσχυση δαπάνες είναι οι μισθολογικές δαπάνες για περίοδο 12 μηνών κατά μέγιστο από την πρόσληψη εργαζομένου ο οποίος

αα) δεν είχε κανονική αμειβόμενη εργασία κατά τους προηγούμενους 6 μήνες ή

ββ) δεν έχει ακόμη συμπληρώσει 2 έτη από την ολοκλήρωση εκπαίδευσης με πλήρες ωράριο και δεν είχε προηγουμένη κανονική αμειβόμενη απασχόληση ή

γγ) είναι ηλικίας άνω των 50 ετών ή

δδ) ζει μόνος έχοντας τη φροντίδα ενός η περισσότερων μελών ή

εε) έχει αναγνωρισθεί ως εργαζόμενος με αναπηρία βάσει της εθνικής νομοθεσίας.

– 2 εκατ. ευρώ για προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης. Η χορηγούμενη ενίσχυση ανά έργο επαγγελματικής κατάρτισης δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 2 εκατ. ευρώ, το ποσοστό ενίσχυσης φθάνει το 50% επί των επιλέξιμων δαπανών και η εταιρεία δεν μπορεί να λάβει άλλη ενίσχυση για το ίδιο πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης.

Επιλέξιμες για ενίσχυση δαπάνες είναι:

αα) οι δαπάνες προσωπικού των εκπαιδευτών,

ββ) τα έξοδα μετακίνησης των εκπαιδευτών και των εκπαιδευομένων

γγ) υλικά και εφόδια που σχετίζονται με το έργο

δδ) δαπάνες συμβουλευτικών υπηρεσιών

εε) δαπάνες προσωπικού των εκπαιδευομένων και γενικές έμμεσες δαπάνες (διοικητικές δαπάνες, μισθώματα, γενικά έξοδα) για τις ώρες κατά τις οποίες οι εκπαιδευόμενοι συμμετέχουν στην επαγγελματική κατάρτιση.

– 20 εκατ. ευρώ ανά έργο για έρευνα και ανάπτυξη. Η χορηγούμενη ενίσχυση, αθροιζόμενη με άλλες κρατικές ενισχύσεις έρευνας και ανάπτυξης που λαμβάνει η επιχείρηση, δεν μπορεί να υπερβαίνει για έργα που αφορούν κυρίως βιομηχανική έρευνα τα 20 εκατ. ευρώ ανά έργο, για έργα που αφορούν κυρίως πειραματική ανάπτυξη τα 15 εκατ. ευρώ ανά έργο και για μελέτες σκοπιμότητας και προετοιμασίας ερευνητικών δραστηριοτήτων τα 7,5 εκατ. ευρώ ανά μελέτη. Η ένταση της  ενίσχυσης επί των επιλέξιμων δαπανών φθάνει έως το 50% για βιομηχανική έρευνα,  25% για πειραματική ανάπτυξη και 50% για μελέτες σκοπιμότητας. Η εταιρεία δεν μπορεί να λάβει άλλη ενίσχυση για το ίδιο έργο έρευνας και ανάπτυξης.

Οι επιλέξιμες για ενίσχυση δαπάνες του έργου έρευνας και ανάπτυξης αφορούν:

αα) δαπάνες προσωπικού: ερευνητές, τεχνικοί και λοιπό υποστηρικτικό προσωπικό,

ββ) δαπάνες κτιρίων καθώς και οργάνων και εξοπλισμού, στο βαθμό και για όσο χρόνο χρησιμοποιούνται για το έργο.

γγ) δαπάνες για έρευνα επί συμβάσει, καθώς και δαπάνες για συμβουλευτικές και ισοδύναμες υπηρεσίες,

δδ) πρόσθετα γενικά έξοδα και λοιπές λειτουργικές δαπάνες,

εε) δαπάνες για τη διεξαγωγή μελετών σκοπιμότητας.

– 200.000 ευρώ για μισθούς και εγκατάσταση συστημάτων IT. Η χορηγούμενη ενίσχυση, αθροιζόμενη με άλλες ενισχύσεις που έχουν χορηγηθεί, δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 200.000 ευρώ σε περίοδο 3 ετών. Η ένταση ενίσχυσης ανέρχεται έως 50% επί των επιλέξιμων δαπανών.

Ενισχυόμενες δαπάνες είναι:

αα) Οι μισθολογικές δαπάνες για περίοδο κατ’ ανώτατο 12 μηνών από την πρόσληψη οποιουδήποτε εργαζομένου.

ββ) Οι δαπάνες για αγορά εξοπλισμού και λογισμικού  συστημάτων πληροφορικής και επικοινωνιών που σχετίζονται άμεσα με τη νέα δραστηριότητα.

Πηγή: Capital.gr

ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΣΧΟΛΙΑ

Αφήστε ένα σχόλιο

two × 2 =