αρχικηΟΙΚΟΝΟΜΙΑΟΑΕΔ: Πρόγραμμα επιχορήγησης για πρόσληψη ανέργων με μισθό ως 710 ευρώ

ΟΑΕΔ: Πρόγραμμα επιχορήγησης για πρόσληψη ανέργων με μισθό ως 710 ευρώ

Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση ανέργων, ηλικίας 30 ετών και άνω, στις λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες της χώρας, με έμφαση σε μακροχρόνια ανέργους και σε ανέργους μεγαλύτερων ηλικιών. Από τον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ) έχει ανακοινωθεί η προκήρυξη της δράσης «Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση ανέργων ηλικίας 30 ετών και άνω στις λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες της χώρας με έμφαση σε μακροχρόνια ανέργους και σε ανέργους μεγαλύτερων ηλικιών». Η δράση συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ενωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο), μέσω του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση 2014-2020».
Σύμφωνα με τα δημοσιευμένα στοιχεία, αντικείμενο της δράσης είναι η δημιουργία 7.000 νέων θέσεων εργασίας, πλήρους απασχόλησης με την πρόσληψη ανέργων εγγεγραμμένων στο μητρώο ανεργίας του ΟΑΕΔ, ηλικίας 30 ετών και άνω, στις λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες της χώρας (Περιφέρειες Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Κεντρικής Μακεδονίας, Ηπείρου, Θεσσαλίας και Δυτικής Ελλάδας).

Η δράση υλοποιείται σε κύκλους ως εξής:

• Ο πρώτος κύκλος αφορά τη δημιουργία 5.000 θέσεων εργασίας πλήρους απασχόλησης.

• Οι επόμενοι κύκλοι αφορούν τη δημιουργία των υπολοίπων θέσεων εργασίας έως εξαντλήσεως του συνολικού προϋπολογισμού της δράσης.

Ο συνολικός προϋπολογισμός της δράσης ανέρχεται σε 44.000.000 ευρώ τα οποία κατανέμονται:

• Για το έτος 2021: 25.000.000 ευρώ.
• Για το έτος 2022: 19.000.000 ευρώ.

Δικαιούχοι – επιχειρήσεις

Οπως αναφέρεται στη δημοσιευμένη πρόσκληση, η δράση απευθύνεται σε ιδιωτικές επιχειρήσεις και γενικά σε εργοδότες του ιδιωτικού τομέα που ασκούν τακτική οικονομική δραστηριότητα και δραστηριοποιούνται στις λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες της χώρας.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την ένταξη μιας επιχείρησης στη δράση είναι να μην έχει προβεί σε μείωση του προσωπικού της κατά τη διάρκεια του τελευταίου τριμήνου πριν από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης (ημερολογιακά). Εφόσον ο αριθμός του προσωπικού κατά την ημερομηνία έναρξης του ελεγχόμενου τριμήνου είναι ίδιος και κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης –ανεξάρτητα εάν στο διάστημα αυτό υπάρχουν μεταβολές του προσωπικού– είναι δυνατή η ένταξη της επιχείρησης στη δράση. Η ανωτέρω προϋπόθεση περί μη μείωσης προσωπικού θα πρέπει να τηρείται και για το χρονικό διάστημα από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της εγκριτικής απόφασης της επιχείρησης στη δράση.

Εάν η επιχείρηση έχει προβεί σε μείωση προσωπικού κατά το χρονικό διάστημα που έπεται της ημερομηνίας υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης, δύναται να ενταχθεί στη δράση εφόσον καλύψει τη μείωση έως την ημερομηνία της αξιολόγησης.

Στην προκήρυξη της δράσης αναφέρονται αναλυτικά οι επιλέξιμες επιχειρήσεις και οι προϋποθέσεις τις οποίες πρέπει αυτές να πληρούν καθώς και οι μη επιλέξιμες επιχειρήσεις.

Ωφελούμενοι 

Οι ωφελούμενοι άνεργοι θα πρέπει:

• Να έχουν συμπληρώσει το τυποποιημένο έντυπο εξατομικευμένης προσέγγισης και να έχουν συμφωνήσει σε ατομικό σχέδιο δράσης.

• Να είναι Ελληνες πολίτες ή πολίτες άλλου κράτους-μέλους της Ε.Ε. ή να είναι ομογενείς που έχουν δικαίωμα διαμονής και απασχόλησης στη χώρα μας ή πολίτες τρίτων χωρών που έχουν άδεια διαμονής για εξαρτημένη εργασία, τουλάχιστον για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί η δράση.

• Να είναι ηλικίας 30 ετών και άνω, ήτοι να έχουν συμπληρώσει το 30ό έτος της ηλικίας τους και να διανύουν το 31ο έτος και άνω, κατά την ημερομηνία υπόδειξής τους από την αρμόδια υπηρεσία. Ως άνεργοι μεγαλύτερης ηλικίας για τον σκοπό της παρούσας δράσης ορίζονται όσοι έχουν συμπληρώσει το 50ό έτος της ηλικίας τους και διανύουν το 51ο έτος και άνω, κατά την ημερομηνία υπόδειξής τους από την αρμόδια υπηρεσία ΚΠΑ2.

• Επιλέξιμες δαπάνες. Οι επιχειρήσεις επιχορηγούνται για κάθε άτομο που υπάγεται στη δράση από την ημερομηνία πρόσληψής του και για χρονικό διάστημα 12 μηνών. Οι επιλέξιμες δαπάνες δίνονται με τη μορφή επιχορήγησης και αφορούν το μισθολογικό και μη μισθολογικό κόστος του ωφελουμένου για 12 μήνες πλήρους απασχόλησης, συμπεριλαμβάνοντας τις μηνιαίες μεικτές αποδοχές, τις εργοδοτικές ασφαλιστικές εισφορές καθώς και τα επιδόματα εορτών Χριστουγέννων, Πάσχα και το επίδομα αδείας. Το μηνιαίο ποσό επιχορήγησης ανά κατηγορία ανέργου διαμορφώνεται ως εξής:

• Κοινοί άνεργοι έως 12 μήνες συνεχόμενης ανεργίας και ηλικίας έως 49 ετών: 473 ευρώ.
• Ανεργοι 50 ετών και άνω: 568 ευρώ.
• Μακροχρόνια άνεργοι (άνω 12 μηνών συνεχόμενης ανεργίας): 615 ευρώ.
• Μακροχρόνια άνεργοι 50 ετών και άνω: 710 ευρώ.

Η αίτηση χρηματοδότησης υποβάλλεται ηλεκτρονικά στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) του υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.ependyseis.gr επιλέγοντας τη σχετική ένδειξη.

Αναλυτικά στοιχεία της πρόσκλησης μπορούν να αναζητηθούν στην ιστοσελίδα: https://bit.ly/3ptJ9Gr

Αιτήσεις γίνονται δεκτές από 29/1/2021 έως τις 29/3/2021.

Πηγή: Καθημερινή

ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΣΧΟΛΙΑ

Αφήστε ένα σχόλιο

3 × one =