αρχικηΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΝέο πρόγραμμα επιδότησης μοιράζει 6.000.000 ευρώ σε καινοτόμες επιχειρήσεις στη Βόρεια Ελλάδα

Νέο πρόγραμμα επιδότησης μοιράζει 6.000.000 ευρώ σε καινοτόμες επιχειρήσεις στη Βόρεια Ελλάδα

Από την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (ΠΑΜΘ), εκτός από τις δύο προσκλήσεις, στοιχεία των οποίων δημοσιεύσαμε τις προηγούμενες εβδομάδες, ανακοινώθηκε πρόσκληση υποβολής προτάσεων στη δράση «Επενδυτικά σχέδια καινοτομίας, έρευνας και ανάπτυξης επιχειρήσεων στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (ΠΑΜΘ)». Η δράση χρηματοδοτείται από εθνικούς πόρους και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) στο πλαίσιο του επιχειρησιακού προγράμματος «Ανατολική Μακεδονία και Θράκη» 2014-2020.

Η δημόσια δαπάνη της δράσης, στο πλαίσιο της συγκεκριμένης πρόσκλησης, εκτιμάται ότι θα ανέλθει σε 6.000.000 ευρώ.

Σύμφωνα με τα δημοσιευμένα στοιχεία, σκοπός της δράσης είναι η ενίσχυση έργων ερευνητικής ανάπτυξης προϊόντων ή και υπηρεσιών που έχουν προκύψει έπειτα και από τη διαδικασία επιχειρηματικής ανακάλυψης, μέσω της υποστήριξης υφιστάμενων επιχειρήσεων που επενδύουν στην καινοτομία ή / και στην έρευνα και ανάπτυξη στους κλάδους της περιφερειακής στρατηγικής έξυπνης εξειδίκευσης (RIS3) της ΠΑΜΘ, και συγκεκριμένα στους τομείς:

• Αγροδιατροφικό.

• Τουρισμού – πολιτισμού.

• Υλικών (πλαστικών – ελαστικών, μη μεταλλικών ορυκτών) και καινοτόμων υλικών.

• Χημικών, φαρμάκων και υγείας.

• Περιβάλλοντος, ενέργειας και υβριδικών τεχνολογιών.

• Ηλεκτρονικού – ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.

• Τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνίας (ΤΠΕ).

Ειδικότερα, στο πλαίσιο της δράσης περιλαμβάνεται η ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων που αφορούν:

• Καινοτομία.

• Εφαρμοσμένη ή βιομηχανική έρευνα.

• Πειραματική ανάπτυξη.

Επισημαίνεται ότι στο πλαίσιο της συγκεκριμένης πρόσκλησης δεν είναι επιλέξιμα τα επενδυτικά σχέδια που αφορούν τη βασική έρευνα.

Δικαιούχοι

Στο πλαίσιο της συγκεκριμένης δράσης, επιλέξιμες είναι οι υφιστάμενες επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν απλογραφικό ή διπλογραφικό λογιστικό σύστημα (τηρούν βιβλία Β΄ ή Γ΄ κατηγορίας), οι οποίες μέχρι την ημερομηνία υποβολής της αίτησης έχουν κλεισμένες τουλάχιστον δύο διαχειριστικές χρήσεις, όπως προκύπτει από τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις τους ή από τα σχετικά φορολογικά στοιχεία τους. Οι επιχειρήσεις πρέπει να έχουν τη νομική μορφή Α.Ε., ΕΠΕ, Ο.Ε., Ε.Ε., ΙΚΕ, ατομικές επιχειρήσεις, συνεταιρισμοί, κοινωνικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις (ΚΟΙΝΣΕΠ), δύνανται δε να υποβάλουν έως ένα επενδυτικό σχέδιο ανά ΑΦΜ.

Οπως αναφέρεται στη δημοσιευμένη πρόσκληση, το κάθε έργο μπορεί να υλοποιηθεί από επιχειρήσεις είτε μέσω σύμβασης με ερευνητικούς φορείς είτε με τα ερευνητικά τους τμήματα. Σε περίπτωση υπεργολαβίας, το τμήμα του έργου επί συμβάσει εκτελείται από:

1. ΑΕΙ (πανεπιστήμια, ΤΕΙ), δημόσια ερευνητικά κέντρα ή ινστιτούτα.

2. Ερευνητικά πανεπιστημιακά ινστιτούτα και κέντρα τεχνολογικής έρευνας των ΤΕΙ.

3. Εξειδικευμένες επιχειρήσεις με αποδεδειγμένη εμπειρία στο αντικείμενο του έργου.

4. Φυσικά πρόσωπα με αποδεδειγμένη εμπειρία στο αντικείμενο του έργου.

Σε κάθε περίπτωση, δικαιούχος του έργου παραμένει η επιχείρηση, έχοντας την ευθύνη για την άρτια υλοποίηση του έργου, με τον ορισμό κατάλληλου επιστημονικού υπευθύνου.

Επιλέξιμες δαπάνες

Στο πλαίσιο της δράσης, οι επιλέξιμες δαπάνες διαφοροποιούνται ανάλογα με την κατηγορία του έργου ως ακολούθως:

Ενισχύσεις για έργα έρευνας και ανάπτυξης. Οι επιλέξιμες δαπάνες αφορούν: α) δαπάνες προσωπικού, β) δαπάνες οργάνων και εξοπλισμού, γ) δαπάνες για κτίρια και γήπεδα, δ) δαπάνες για έρευνα επί συμβάσει, γνώσεις και διπλώματα ευρεσιτεχνίας, καθώς και δαπάνες για συμβουλευτικές υπηρεσίες χρησιμοποιούμενες αποκλειστικά για το έργο, ε) πρόσθετα γενικά έξοδα και λοιπές λειτουργικές δαπάνες, συμπεριλαμβανομένου του κόστους υλικών, εφοδίων και συναφών προϊόντων, στ) μελέτες σκοπιμότητας (δαπάνες εκπόνησης της μελέτης).

Ενισχύσεις καινοτομίας για ΜμΕ. Οι επιλέξιμες δαπάνες αφορούν: α) δαπάνες για την απόκτηση, την επικύρωση και την προστασία των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας και λοιπών άυλων στοιχείων ενεργητικού, β) δαπάνες για την απόσπαση, από οργανισμό έρευνας και διάδοσης γνώσεων ή από μεγάλη επιχείρηση, προσωπικού υψηλής ειδίκευσης, το οποίο απασχολείται σε δραστηριότητες έρευνας, ανάπτυξης και καινοτομίας σε νέες θέσεις που έχουν δημιουργηθεί προς τον σκοπό αυτό στη δικαιούχο επιχείρηση και δεν αντικαθιστά άλλο προσωπικό, γ) δαπάνες για συμβουλευτικές και υποστηρικτικές υπηρεσίες στον τομέα της καινοτομίας.

Ποσοστά ενίσχυσης

Σύμφωνα με την αναλυτική πρόσκληση, ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικής πρότασης δυνητικού δικαιούχου ενίσχυσης μπορεί να κυμαίνεται από 50.000 έως 250.000 ευρώ.

Η δημόσια χρηματοδότηση του επενδυτικού σχεδίου εξαρτάται από το μέγεθος της επιχείρησης και το είδος του έργου και κυμαίνεται από 25% (μεγάλη επιχείρηση σε έργο πειραματικής ανάπτυξης) έως και 80% (μικρή επιχείρηση σε έργο βιομηχανικής / εφαρμοσμένης έρευνας). Η μέγιστη χρονική διάρκεια υλοποίησης των έργων είναι 24 μήνες.

Αναλυτικά στοιχεία της πρόσκλησης και όροι υποβολής των προτάσεων είναι διαθέσιμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://www.eydamth.gr/index.php/component/k2/468-prosklisi-yp-arithm-4135-amth89.

Προτάσεις υποβάλλονται έως την 6η Μαΐου 2020.

Πηγή: Καθημερινή

ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΣΧΟΛΙΑ

Αφήστε ένα σχόλιο

five + 10 =