αρχικηΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΜη επιστρεπτέα επιχορήγηση έως 50.000 ευρώ σε μικρές επιχειρήσεις

Μη επιστρεπτέα επιχορήγηση έως 50.000 ευρώ σε μικρές επιχειρήσεις

Μη επιστρεπτέα επιχορήγηση, έως 50.000 ευρώ, θα λάβουν ως κεφάλαιο κίνησης μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις που αντιμετωπίζουν αιφνίδια έλλειψη ρευστότητας λόγω της έξαρσης του κορονοϊού.  Χθες Δευτέρα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή “άναψε” το “πράσινο φως” στη διάθεση συνολικών κονδυλίων ύψους 1,5 δισ. ευρώ σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε 12 περιφέρειες της χώρας. Τα κεφάλαια, θα “μοιραστούν” στις περιφέρειες Αττικής, Στερεάς Ελλάδας, Κρήτης, Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης, Ηπείρου, Ιόνιων Νήσων, Βορείου Αιγαίου, Πελοποννήσου, Νοτίου Αιγαίου, Θεσσαλίας, Δυτικής Ελλάδας και Δυτικής Μακεδονίας, κατά το μοντέλο αντίστοιχου προγράμματος που “τρέχει” η Κεντρική Μακεδονία προϋπολογισμού 150 εκατ. ευρώ. 

Πληροφορίες του capital.gr αναφέρουν πως η Περιφέρεια Αττικής ζητά πάνω από 150 εκατ. ευρώ για τον σκοπό αυτό και πάνω από 30 εκατ. ευρώ η Περιφέρεια Ηπείρου.   

Το “bonus” προς τις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, που αντιμετωπίζουν αιφνίδια έλλειψη ρευστότητας, θα δοθεί υπό μορφή άμεσων επιχορηγήσεων για κεφάλαια κίνησης ως ποσοστό των δαπανών τις οποίες οι δικαιούχοι πραγματοποίησαν το 2019. Η δημόσια χρηματοδότηση καλύπτει κεφάλαιο κίνησης ίσο με το 50% των εξόδων της επιχείρησης το 2019 με ελάχιστο ποσό επιχορήγησης τα 5.000 ευρώ και μέγιστο τα 50.000 ευρώ. 

Το καθεστώς θα είναι ανοικτό σε όλες τις πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις εκτός από τις δραστηριοποιούμενες:

i)          στον χρηματοπιστωτικό τομέα,

ii)         στην πρωτογενή παραγωγή γεωργικών προϊόντων και στον τομέα της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας,

iii)        στις συμβάσεις αδειοδότησης δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας για εμπορικά σήματα ή σήματα και εμπορική τεχνογνωσία, και

iv)       σε υπεράκτιες εταιρείες και νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου.

Το Προσωρινό Πλαίσιο έχει διάρκεια έως τις 31 Δεκεμβρίου του 2020 και η χορήγηση των ενισχύσεων (έκδοση αποφάσεων ένταξης) πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέχρι την ημερομηνία αυτή. Προκειμένου να γίνει εφικτή η έκδοση παρόμοιων δράσεων, στο πλαίσιο της πρόσκλησης της Κεντρικής Μακεδονίας, στο πολύ αυστηρό χρονικό περιθώριο που έχει τεθεί, απαιτούνται άμεσες ενέργειες και επαρκής συντονισμός.

Στο πλαίσιο αυτό η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ προέβη σε οριζόντια κοινή κοινοποίηση “ομπρέλα” για το σύνολο της χώρας με συνολικό προϋπολογισμό Δημόσιας Δαπάνης (και όχι ανά περιφέρεια) έτσι ώστε να είναι δυνατή η έκδοση προσκλήσεων από τις Περιφέρειες που θα αποφασίσουν σχετικά, χωρίς να απαιτείται διακριτή ανά πρόσκληση κοινοποίηση με τους σχετικούς χρόνους που συνεπάγεται η σχετική έγκριση από την Ε.Ε.

Η πρόσκληση που θα κοινοποιηθεί θα έχει τη ροή και τις προϋποθέσεις της ήδη εγκεκριμένης από την Ε.Ε. πρόσκλησης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας ενώ και στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων έχει υλοποιηθεί, με βάση την ίδια πρόσκληση, συγκεκριμένη διαδικασία και ροές εργασίας, οι οποίες πρέπει να τηρηθούν απαρέγκλιτα σε κάθε επικείμενη πρόσκληση. Επομένως, όποια περιφέρεια προτίθεται να εκδώσει ανάλογη πρόσκληση ενίσχυσης υπό την μορφή κεφαλαίου κίνησης με χρήση του Προσωρινού Πλαισίου Στήριξης και προκειμένου να τηρηθεί το ασφυκτικό χρονικά πλαίσιο, πρέπει να ενημερώσει άμεσα και να χρησιμοποιήσει ως πρότυπο την πρόσκληση της Κεντρικής Μακεδονίας, αναφέρουν πηγές με γνώση.  


Τι προβλέπει η πρόσκληση της Κ. Μακεδονίας 

Σύμφωνα με την πρόσκληση της Κεντρικής Μακεδονίας, οι βασικές προϋποθέσεις για να λάβει μια μικρή ή πολύ μικρή επιχείρηση το bonus θα πρέπει να έχει τα εξής χαρακτηριστικά: 

1. Να δραστηριοποιείται στην Περιφέρεια.

2. Να έχει κάνει έναρξη πριν την 1/1/2019. 

3. Κατά το 2019 να απασχολούσε λιγότερους από 50 εργαζομένους. 

4. Το άθροισμα των εξόδων να ισούται ή να είναι μεγαλύτερο των 10.000 ευρώ: των αγορών εμπορευμάτων χρήσης, των αγορών Α’ υλών και υλικών χρήσης, του συνόλου των δαπανών για παροχή υπηρεσιών, του συνόλου των ενοικίων που καταβλήθηκαν στη χρήση, του συνόλου των παροχών σε εργαζομένους (πλην αυτών που απασχολήθηκαν σε Αγροτικές-Βιολογικές δραστηριότητες) και διάφορα λειτουργικά έξοδα. 

5. Κατά παρέκκλιση μπορούν να χορηγηθούν ενισχύσεις σε πολύ μικρές ή μικρές επιχειρήσεις που ήταν ήδη προβληματικές στις 31 Δεκεμβρίου 2019, υπό την προϋπόθεση να μην υπάγονται σε συλλογική διαδικασία αφερεγγυότητας βάσει και να μην έχουν λάβει ενίσχυση διάσωσης (ή εφόσον έχουν λάβει ενίσχυση διάσωσης να έχουν αποπληρώσει το δάνειο ή λύσει τη σύμβαση εγγύησης κατά τη χορήγηση της ενίσχυσης βάσει της παρούσας πρόσκλησης) ή ενίσχυση αναδιάρθρωσης (ή έχουν λάβει ενίσχυση αναδιάρθρωσης αλλά δεν υπόκεινται πλέον σε σχέδιο αναδιάρθρωσης κατά τη χορήγηση της ενίσχυσης βάσει της παρούσας πρόσκλησης).

6. Εφόσον δραστηριοποιείται στη μεταποίηση και την εμπορία γεωργικών προϊόντων, να δεσμευτεί για τη μη μετακύλιση της λαμβανόμενης ενίσχυσης εν μέρει ή εξ ολοκλήρου σε πρωτογενείς παραγωγούς και για την υποχρέωση ότι η εν λόγω ενίσχυση δεν μπορεί να καθορίζεται με βάση την τιμή ή την ποσότητα των προϊόντων που αγοράζονται από τους πρωτογενείς παραγωγούς ή που διατίθενται στην αγορά από τις ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις.

7. Να μην εκκρεμεί σε βάρος της εντολή ανάκτησης προηγούμενης παράνομης και ασύμβατης κρατικής ενίσχυσης βάση απόφασης ΕΕ ή ΔΕΕ.

8. Το συνολικό ποσό της δημόσιας χρηματοδότησης που θα λάβει η δικαιούχος επιχείρηση από τη συγκεκριμένη δράση, συναθροιζόμενη με κάθε άλλη ενίσχυση που θα έχει λάβει και η οποία μπορεί να έχει χορηγηθεί με τη μορφή άμεσων επιχορηγήσεων, φορολογικών πλεονεκτημάτων και πλεονεκτημάτων πληρωμών ή άλλες μορφές όπως επιστρεπτέες προκαταβολές, εγγυήσεις, δάνεια και ίδια κεφάλαια, με την προϋπόθεση ότι δεν δύναται σε συνολική ονομαστική αξία να υπερβαίνει το συνολικό ανώτατο όριο των 800.000 ευρώ. 

ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΣΧΟΛΙΑ

Αφήστε ένα σχόλιο

15 − seven =