αρχικηΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣε ποια πεδία μπορούν να επενδύσουν οι κροίσοι που θα γίνονται φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας

Σε ποια πεδία μπορούν να επενδύσουν οι κροίσοι που θα γίνονται φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας

Το ισχυρό ενδιαφέρον που καταγράφεται από κροίσους του εξωτερικού προκειμένου να μεταφέρουν τη φορολογική τους κατοικία στην Ελλάδα είναι γνωστό και ήδη αρκετές δεκάδες έχουν λάβει ΑΦΜ στην Ελλάδα. Μεταξύ αυτών βρίσκεται και ένας τουλάχιστον δισεκατομμυριούχος με την περιουσία του να ξεπερνάει τα 4-5 δισ. ευρώ. Ωστόσο, τόσο οι πλούσιοι που έχουν γίνει φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας όσο και οι περίπου 200 που έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον περίμεναν μία από τις αποφάσεις που αφορούν την υποχρέωση τους να επενδύσουν εντός τριετίας το ποσό των 500.000 ευρώ. Δεν ήταν γνωστές δηλαδή ποιες είναι οι επιλέξιμες επενδύσεις καθώς και ο χρόνος διακράτησης για παράδειγμα των μετοχών ή των ομολόγων εφόσον επενδύσουν σε τίτλους.

Χθες, λοιπόν μία μέρα πριν τη λήξη του έτους η κυβέρνηση εξέδωσε την υπουργική απόφαση που ανάβει το πράσινο φως για επενδύσεις στην Ελλάδα. Σημειώνεται ότι το ευνοϊκό καθεστώς προβλέπει κατ’ αποκοπήν φόρο 100.000 ευρώ ανεξαρτήτως του ύψους του εισοδήματος που αποκτήθηκε από αυτά τα πρόσωπα στο εξωτερικό κάθε χρόνο.

Η Απόφαση πήρε ΦΕΚ και πλέον οι κροίσοι μπορούν να επενδύσουν στην Ελλάδα ποσά κατ’ ελάχιστο 500.000 ευρώ. Βασική προϋπόθεση για την υπαγωγή στις ευνοϊκές διατάξεις είναι να αποδεικνύει ότι, o ίδιος ο ενδιαφερόμενος ή συγγενικό του πρόσωπο, ή μέσω νομικού προσώπου ή νομικής οντότητας στο οποίο ή στην οποία, αντίστοιχα, έχει την πλειοψηφία των μετοχών ή μεριδίων, πραγματοποιεί τρεις κατ’ ανώτατο όριο διακριτές επενδύσεις, συνολικού ποσού που δεν μπορεί να είναι μικρότερο των 500.000 ευρώ. Μάλιστα οι επενδύσεις αυτές θα πρέπει να διακρατηθούν για διάστημα μέχρι 15 ετών. Οι κατηγορίες αυτές είναι:

-Απόκτηση ακίνητης περιουσίας στην Ελλάδα δηλαδή η αγορά κτισμάτων, αγροτεμαχίων, οικοπέδων ή και η ανέγερση ακινήτου στην Ελλάδα. 

Ως αποδεκτό ποσό της επένδυσης, καθορίζεται το μικρότερο ποσό μεταξύ της αντικειμενικής αξίας του ακινήτου κατά τον χρόνο αγοράς, προσαυξημένης κατά 10%, και της αξίας αγοράς βάσει του οικείου συμβολαίου. Σε περίπτωση που για το ακίνητο δεν προσδιορίζεται αντικειμενική αξία ή ο φορολογούμενος επιθυμεί να τεκμηριώσει ποσό επένδυσης μεγαλύτερο του προσδιοριζόμενου βάσει της αντικειμενικής αξίας προσαυξημένης κατά 10% και μέχρι της αξίας αγοράς βάσει του οικείου συμβολαίου, για τον καθορισμό του αποδεκτού ύψους της επένδυσης υποβάλλεται από τον αιτούντα έκθεση αποτίμησης.  

-Αγορά υφιστάμενων ή δημιουργία νέων πάγιων εγκαταστάσεων στην Ελλάδα για άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας μέσω ατομικής επιχείρησης 

-Απόκτηση τίτλων συμμετοχής σε εταιρεία, μη εισηγμένων σε ρυθμιζόμενη αγορά 

Επιλέξιμη επένδυση είναι η αγορά τίτλων συμμετοχής, σε νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα, και ειδικότερα η αγορά μετοχών εδρεύουσας στην Ελλάδα Ανώνυμης Εταιρείας, μη εισηγμένης σε ρυθμιζόμενη αγορά, ή μεριδίων σε εδρεύουσα στην Ελλάδα Ομόρρυθμη Εταιρεία ή Ετερόρρυθμη Εταιρεία ή Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης ή Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία. Η επένδυση δύναται να αφορά είτε απόκτηση νέων τίτλων με συμμετοχή σε αύξηση κεφαλαίου της εταιρείας (αύξηση μετοχικού/εταιρικού κεφαλαίου) είτε την αγορά υφιστάμενων τίτλων (μετοχών ή μεριδίων) από μετόχους ή εταίρους, ανάλογα με την περίπτωση. Η εταιρεία στην οποία αποκτώνται οι τίτλοι πρέπει να αναπτύσσει επιχειρηματική δραστηριότητα στην Ελλάδα που θα τεκμηριώνεται βάσει των οικονομικών στοιχείων και του απασχολούμενου προσωπικού. 

-Αγορά Ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου με υπολειπόμενη διάρκεια κατά τον χρόνο αγοράς τουλάχιστον τρία έτη, μέσω πιστωτικού ιδρύματος εγκατεστημένου στην Ελλάδα το οποίο αποτελεί και τον θεματοφύλακα αυτών. Το ποσό της επένδυσης ισούται με το καταβληθέν για την αγορά των ομολόγων τίμημα, όπως προκύπτει από το πιστοποιητικό του πιστωτικού ιδρύματος. 

-Εισφορά κεφαλαίου για συμμετοχή σε Οργανισμό Εναλλακτικών Επενδύσεων 

-Αγορά τίτλων που αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης σε ρυθμιζόμενες αγορές, δηλαδή η αγορά μετοχών ή και ομολόγων εταιρειών με έδρα στην Ελλάδα, μεριδίων Αμοιβαίων Κεφαλαίων (ETFS) ή/και ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου, τα οποία εισάγονται για διαπραγμάτευση ή αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης σε ρυθμιζόμενες αγορές ή πολυμερείς μηχανισμούς διαπραγμάτευσης, που λειτουργούν στην Ελλάδα. 

Σύμφωνα με την απόφαση επένδυση θεωρείται ότι έχει ολοκληρωθεί, εφόσον έχει υλοποιηθεί το σύνολο του φυσικού αντικειμένου και έχει καταβληθεί ή εξοφληθεί, κατά περίπτωση, το σύνολο των δαπανών της. Ο φορολογούμενος υποχρεούται να διατηρεί την επένδυση στην Ελλάδα για όλη την περίοδο υπαγωγής του στις ευνοϊκές φορολογικές διατάξεις, η οποία μπορεί να διαρκέσει μέχρι 15 χρόνια. 

Πηγή: Capital.gr

ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΣΧΟΛΙΑ

Αφήστε ένα σχόλιο

eight + 12 =