αρχικηΟΙΚΟΝΟΜΙΑΖητείται manager για τα ψηφιακά έργα 6 δισ. ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης

Ζητείται manager για τα ψηφιακά έργα 6 δισ. ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης

Με στόχο να διασφαλίσει την υλοποίηση όλων των έργων που περιλαμβάνονται στη Βίβλο Ψηφιακού Μετασχηματισμού, η κυβέρνηση και η Κοινωνία της Πληροφορίας αναμένεται σύντομα να αναζητήσουν μέσα από διεθνή διαγωνισμό, σύμβουλο για να προετοιμάσει, να «τρέξει» και να εποπτεύσει πάνω από 300 έργα που θα υλοποιηθούν στο πλαισίου του Ταμείου Ανάκαμψης.

Πρόκειται για έργα τηλεπικοινωνιών και πληροφορικής που έχουν στενό χρονοδιάγραμμα και θα πρέπει να προετοιμαστούν και να υλοποιηθούν χωρίς καθυστερήσεις και αγκυλώσεις του κρατικού μηχανισμού, μέσα από νέες διαδικασίες fast track.

Έτσι αποφασίστηκε η Διενέργεια Διεθνούς Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για το έργο «Παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών συμβουλευτικής υποστήριξης για την οριζόντια εποπτεία και τον συντονισμό έργων και προγραμμάτων που θα χρηματοδοτηθούν από το Ταμείο Ανάκαμψης και την προετοιμασία του μηχανισμού διαχείρισης».

Κριτήριο ανάθεσης είναι «η πλέον συμφέρουσα προσφορά αποκλειστικά και μόνο βάσει ποιοτικών κριτηρίων (σταθερή τιμή) Ν. 4412/2016, Άρθρο 86, Παράγραφος 7».

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος, κατόπιν παρέλευσης τουλάχιστον τριάντα πέντε (35) ημερών από την ημερομηνία αποστολής της Προκήρυξης στην Υπηρεσία Επίσημων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή τουλάχιστον τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία αποστολής της Προκήρυξης στην Υπηρεσία Επίσημων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, εφόσον η υποβολή των προσφορών γίνεται με ηλεκτρονικά μέσα.

Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης θα καταχωρηθεί στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημόσιων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) και θα δημοσιευθεί στο Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ).

Πηγή: Euro2day.gr

ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΣΧΟΛΙΑ

Αφήστε ένα σχόλιο

three × four =