αρχικηΟΙΚΟΝΟΜΙΑΑυτά είναι τα 16 επιδόματα που συμπαρασύρει προς τα πάνω η αύξηση το βασικού μισθού

Αυτά είναι τα 16 επιδόματα που συμπαρασύρει προς τα πάνω η αύξηση το βασικού μισθού

Δεκαέξι επιδόµατα, αµοιβές, παροχές και βοηθήµατα αυξάνονται µαζί µε τον κατώτατο µισθό. Σύμφωνα με αναλυτικό ρεπορτάζ του Έθνους, αυτά είναι τα εξής:

 1. Παγωµένες τριετίες: Από το 2012 έχει ανασταλεί η προσαύξηση του µισθού για προϋπηρεσία που συµπληρώνεται µετά τις 14/2/2012, έως ότου η ανεργία πέσει κάτω από 10%. Οσοι είχαν έως το 2012 συµπληρώσει προϋπηρεσία δικαιούνται προσαύξηση 10% για κάθε τριετία και έως τρεις τριετίες και συνολικά 30% για 9 έτη και άνω. Το ηµεροµίσθιο των εργατοτεχνιτών προσαυξάνεται 5% για κάθε τριετία προϋπηρεσίας έως τον Φλεβάρη του 2012 και έως έξι τριετίες (συνολικά 30% για 18 έτη και άνω). Οσοι εισπράττουν τις 3ετίες που είχαν θεµελιώσει έως το 2012 θα έχουν επιπλέον αύξηση.
 2. Επίδοµα γάµου: Τουλάχιστον οι επιχειρήσειςµέλη των εργοδοτικών οργανώσεων που υπογράφουν την ΕΓΣΣΕ (ΣΕΒ, ΓΣΕΒΕΕ, ΕΣΕΕ, ΣΕΤΕ) χορηγούν στους εργαζοµένους 10% επίδοµα γάµου. Οσοι εισπράττουν τον κατώτατο των 586,08 ευρώ λαµβάνουν 58,6 ευρώ επίδοµα γάµου, το οποίο θα πρέπει να αυξηθεί αντίστοιχα µε την αύξηση του βασικού ποσού.
 3. Αποδοχές όσων εργάζονται µε µερική απασχόληση, εκτός και αν εµπίπτουν σε κλαδική σύµβαση που ορίζει υψηλότερους µισθούς: Οι αποδοχές των εργαζοµένων µε σύµβαση ή σχέση εργασίας µερικής απασχόλησης εξαρτώνται από τις αποδοχές του συγκρίσιµου εργαζοµένου πλήρους απασχόλησης και αντιστοιχούν στις ώρες εργασίας.
 4. Επίδοµα ανεργίας: Το βασικό ηµερήσιο επίδοµα ανεργίας είναι το 55% του ηµεροµισθίου του ανειδίκευτου εργάτη, προσαυξανόµενο 10% για κάθε προστατευόµενο µέλος. Σε µηνιαία βάση είναι το 25πλάσιο, δηλαδή σήµερα 360 ευρώ. Το σηµερινό ηµεροµίσθιο είναι 26,18€, συνεπώς το ηµερήσιο επίδοµα ανεργίας για άγαµο χωρίς παιδιά είναι 14,39€ και το µηνιαίο 360 ευρώ. Μια αύξηση της τάξης του 8% θα οδηγούσε το ηµεροµίσθιο στο επίπεδο των 28,18 ευρώ και το ηµερήσιο επίδοµα ανεργίας στα 15,5 ευρώ µε αποτέλεσµα το µηνιαίο να φτάσει στα 387 ευρώ. Αντίστοιχα µια αύξηση 10% θα οδηγούσε το ηµεροµίσθιο στα 28,79 ευρώ, το ηµερήσιο επίδοµα ανεργίας στα 15,83 ευρώ και το µηνιαίο στα 395 ευρώ. Στο βασικό ποσό θα πρέπει να προσθέσει κανείς και 10% προσαύξηση για κάθε προστατευόµενο µέλος, προσαύξηση η οποία θα είναι βελτιωµένη, καθώς αλλάζει η βάση υπολογισµού της. ∆ηλαδή αν το βασικό επίδοµα φτάσει στα 395 ευρώ, η προσαύξηση για κάθε προστατευόµενο µέλος θα είναι 39,5 ευρώ, ενώ σήµερα είναι 36 ευρώ.
 5. Ειδικό βοήθηµα λήξης ανεργίας: Ισούται µε 13 ηµερήσια επιδόµατα ανεργίας, δηλαδή σήµερα 187 ευρώ για άγαµο χωρίς παιδιά. Με µια αύξηση του κατώτατου µισθού 8%, το βοήθηµα θα φτάσει στα 201 ευρώ και µε µια αύξηση 10% θα αγγίξει τα 205 ευρώ.
 6. Ειδικό βοήθηµα έπειτα από τρίµηνη παραµονή στα µητρώα ανέργων: Ισούται µε 15 ηµερήσια επιδόµατα ανεργίας, δηλαδή σήµερα είναι 215,85 ευρώ για άγαµο χωρίς παιδιά. Με µια αύξηση του κατώτατου µισθού 8% θα φτάσει στα 232,5 και µε µια αύξηση 10% θα αγγίξει τα 237,45 ευρώ.
 7. Ειδικό βοήθηµα σε όσους εξέτισαν ποινή στερητική της ελευθερίας: Ισούται µε 15 ηµερήσια επιδόµατα ανεργίας, δηλαδή σήµερα είναι 215,85 ευρώ για άγαµο χωρίς παιδιά. Με µια αύξηση 8% θα φτάσει στα 232,5 και µε µια αύξηση 10% θα αγγίξει τα 237,45 ευρώ.
 8. Ειδικό βοήθηµα λόγω επίσχεσης εργασίας ή διακοπής εργασιών. Ισούται µε 20 ηµερήσια επιδόµατα ανεργίας, δηλαδή σήµερα µε 287,8 ευρώ για άγαµο χωρίς παιδιά. Με µια αύξηση 8% θα φτάσει στα 310 ευρώ και µε µια αύξηση 10% θα αγγίξει τα 316,6 ευρώ.
 9. Ειδικό εποχικό βοήθηµα: Οι οικοδόµοι εισπράττουν το 70% του 37πλασίου του ηµεροµισθίου ανειδίκευτου εργάτη, δηλαδή σήµερα 678 ευρώ. Με µια αύξηση 8% θα φτάσει στα 729,8 ευρώ και µε µια αύξηση 10% θα αγγίξει τα 745,6 ευρώ. Αντίστοιχα οι δασεργάτες-ρητινοσυλλέκτες, καπνεργάτες, αγγειοπλάστες-κεραµοποιοί-πλινθοποιοί και µισθωτοί ναυπηγ/κής ζώνης λαµβάνουν το 70% του 35πλασίου του ηµεροµισθίου, δηλαδή σήµερα 641,41 ευρώ. Με µια αύξηση 8% θα φτάσει στα 690,41 ευρώ και µε µια αύξηση 10% θα αγγίξει τα 705 ευρώ. Αντίστοιχα οι µισθωτοί τουριστικού και επισιτιστικού κλάδου, οι µουσικοί-τραγουδιστές, χειριστές κινηµατογράφου, ηθοποιοί, ταξιθέτες, χειριστές εκσκαπτικών, ανυψωτικών, οδοποιητικών κ.λπ. µηχανηµάτων δικαιούνται το 70% του 25πλασίου του ηµεροµισθίου, δηλαδή 458,15 ευρώ σήµερα. Με µια αύξηση 8% θα φτάσει στα 493,15 ευρώ και µε µια αύξηση 10% θα αγγίξει τα 503,25 ευρώ.
 10. Ειδική παροχή µητρότητας: Ισούται µε τον κατώτατο µισθό. ∆ηλαδή σήµερα είναι 586,08, ενώ µε µια αύξηση 8% θα φτάσει στα 632,96 ευρώ. Με µια αύξηση 10% θα φτάσει στα 644,68 ευρώ.
 11. Ανεξόφλητες αποδοχές λόγω αφερεγγυότητας του εργοδότη: Καταβάλλονται έως 3 µισθοί, όπως προσδιορίζονται από τις οικείες συλλογικές συµβάσεις. Για εργαζόµενους οι οποίοι δεν διέπονται από κλαδική σύµβαση καταβάλλονται έως 3 κατώτατοι µισθοί, δηλαδή 1.758,24 ευρώ. Με µια αύξηση 8% θα φτάσει στα 1.898,88 ευρώ και µε µια αύξηση 10% θα αγγίξει τα 1.934 ευρώ.
 12. Αµοιβές προγραµµάτων κοινωφελούς χαρακτήρα: Οι ωφελούµενοι εισπράττουν ποσό ίσο µε τις καθαρές αµοιβές που αντιστοιχούν στις µικτές κατώτατες αποδοχές ανειδίκευτου εργάτη, δηλαδή σήµερα 495,25 ευρώ µηνιαίως και 19,81 ευρώ ηµερησίως. Λόγω της αύξησης των µεικτών κατώτατων αποδοχών θα αυξηθούν µοιραία και οι αποδοχές των µελλοντικών προγραµµάτων κοινωφελούς εργασίας. ∆ηλαδή µε µια αύξηση 8% η µηνιαία αµοιβή θα φτάσει στα 534,87 ευρώ, ενώ µε µια αύξηση 10% θα αγγίξει τα 544,77 ευρώ.
 13. Προγράµµατα νέων θέσεων εργασίας: Η επιχορήγηση κυµαίνεται από 50% έως 70% του µισθολογικού και µη µισθολογικού κόστους, ενώ υπάρχουν και ανώτατα όρια επιδοτήσεων τα οποία αναµένεται να αναπροσαρµοστούν.
 14. Αποζηµίωση µαθητών ΕΠΑΣ µαθητείας: Η αποζηµίωση για κάθε ηµέρα µαθητείας/ πρακτικής άσκησης ισούται µε το 75% του υποκατώτατου ηµεροµισθίου ανειδίκευτου εργάτη, δηλαδή σήµερα είναι 17,12 ευρώ. Μετά την κατάργηση του υποκατώτατου και την αύξηση του κατώτατου η αποζηµίωση αναµένεται να αυξηθεί σηµαντικά, εφόσον υπολογιστεί στο 75% του νέου κατώτατου ηµεροµισθίου. Μία αύξηση της τάξης του 8% θα οδηγούσε το νέο ηµεροµίσθιο στο επίπεδο των 28,18 και την ηµερήσια αποζηµίωση στα 21,13 ευρώ. Αντίστοιχα µια αύξηση 10% θα οδηγούσε το ηµεροµίσθιο στα 28,79 ευρώ και η ηµερήσια αποζηµίωση στα 21,59 ευρώ.
 15. Πρόγραµµα επιχορήγησης ιδιωτικών επιχειρήσεων για απασχόληση σπουδαστών ΑΤΕΙ – ΑΣΠΑΙΤΕ: Η επιχορήγηση των επιχειρήσεων ισούται µε το 50% του 80% του κατώτατου µισθού. Σήµερα η επιχορήγηση είναι 234,43 ευρώ. Με µια αύξηση 8% και µισθό 632,96 ευρώ, η επιχορήγηση θα φτάσει στα 253,18 ευρώ. Με µια αύξηση 10% και µισθό 644,68, η επιχορήγηση θα φτάσει στα 257,87.
 16. Καταβολή αποδοχών σε σπουδαστές που απέχουν από εργασία για συµµετοχή τους σε εξετάσεις: Το καταβλητέο ποσό ισούται µε το 30πλάσιο του κατώτατου ηµεροµισθίου, ενώ για τους µεταπτυχιακούς µε το 10πλάσιο. Σήµερα για τους προπτυχιακούς το βοήθηµα είναι 785,4 ευρώ, ενώ µε µια αύξηση 8% θα φτάσει στα 845,4 ευρώ και µε αύξηση 10% θα αγγίξει τα 863,7 ευρώ.
ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΣΧΟΛΙΑ

Αφήστε ένα σχόλιο

one + ten =