αρχικηVIRALWork and Holiday Visa: Εργασία και διακοπές στην Αυστραλία για νέους από την Ελλάδα- Που να κάνεις αίτηση

Work and Holiday Visa: Εργασία και διακοπές στην Αυστραλία για νέους από την Ελλάδα- Που να κάνεις αίτηση

Η ελληνική Γενική Γραμματεία Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Διά Βίου Μάθησης & Νεολαίας καλεί νέους/νέες, οι οποίοι έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους αλλά όχι το 31ο, και επιθυμούν να λάβουν μέρος στο πρόγραμμα στήριξης κινητικότητας Ελλάδας – Αυστραλίας (Work and Holiday Visa), να υποβάλουν τις αιτήσεις τους για τη χορήγηση της σχετικής επιστολής-βεβαίωσης.

Ως γνωστόν, η διμερής συμφωνία για το εν λόγω πρόγραμμα έχει ως στόχο την ενδυνάμωση των δεσμών των νέων από τις δύο χώρες. Στο πλαίσιο αυτό δίνεται ετησίως η δυνατότητα σε 500 άτομα από κάθε χώρα να ταξιδέψουν, να σπουδάσουν ή να εργασθούν στην άλλη χώρα για χρονικό διάστημα έως και 12 μηνών, με visa εισόδου, η οποία έχει την ισχύ άδειας παραμονής στη χώρα.

Η επιστολή-βεβαίωση, περιλαμβάνει και τη δήλωση ότι η ελληνική κυβέρνηση έχει συναινέσει ως προς την παραμονή των Ελλήνων νέων στο Μέρος Υποδοχής (Αυστραλία).

Το πρόγραμμα κινητικότητας νέων μεταξύ Ελλάδας και Αυστραλίας τέθηκε σε ισχύ την 1η Ιουλίου 2019 και βασίζεται στο Μνημόνιο Κατανόησης μεταξύ της κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της κυβέρνησης της Αυστραλίας για τη Συμφωνία Θεωρήσεων «Εργασίας και Διακοπών» (Work and Holiday Visa).

Οι αιτήσεις και ο πλήρης φάκελος δικαιολογητικών υποβάλλονται σε προθεσμία ενός (1) μηνός μετά τη σχετική πρόσκληση της Γενικής Γραμματείας Δια Βίου Μάθησης (η νέα πρόσκληση δημοσιεύτηκε στην ιστοσελίδα της στις 10 Μαΐου).

Οι προϋποθέσεις συμμετοχής στο εν λόγω πρόγραμμα καθορίζονται στο αριθμ.1 του νόμου 4353/2015 (Α’ 173). Τα δικαιολογητικά, η διαδικασία επεξεργασίας τους και οι προϋποθέσεις χορήγησης της επιστολής – βεβαίωσης καθορίζονται στην αριθμ. 212712/05.12.2017 ΚΥΑ ( Β΄ 4488).

Συνοπτικά, τα δικαιολογητικά που πρέπει να υποβληθούν είναι τα κάτωθι:

1. Ενυπόγραφη αίτηση του ενδιαφερομένου για χορήγηση της επιστολής-βεβαίωσης.

2. Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας (φωτοτυπία).

3. Έγκυρο διαβατήριο (φωτοτυπία).

4. Υπεύθυνη Δήλωση ότι κύρια πρόθεση του αιτούντος να είναι η επίσκεψη στο Μέρος Υποδοχής (Αυστραλία) για διακοπές και αναψυχή, για χρονική περίοδο έως δώδεκα (12) μήνες και ότι δε συνοδεύεται από εξαρτώμενα άτομα.

5. Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχει προηγουμένως συμμετάσχει σε πρόγραμμα για την Κινητικότητα των Νέων ή για Διακοπές με Εργασία του Μέρους Υποδοχής.

6. Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχει καταδικαστεί για κακούργημα ή πλημμέλημα, ότι δεν είναι υπόδικος και δεν έχει παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα για κακούργημα ή για πλημμέλημα και ότι δεν έχει στερηθεί τα πολιτικά του δικαιώματα.

7. Υπεύθυνη δήλωση ότι διαθέτει επαρκείς οικονομικούς πόρους. Το ποσό αυτό ορίζεται στο χρηματικό ποσό των 3.000 ευρώ.

8. α) Αντίγραφο πτυχίου τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ιδρύματος της ημεδαπής (φωτοτυπία) ή β) επικυρωμένο φωτοαντίγραφο τίτλου σπουδών ιδρύματος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της αλλοδαπής και επίσημη μετάφραση αυτού, καθώς και πράξη αναγνώρισης του ή γ) βεβαίωση σπουδών ΑΕΙ της ημεδαπής, με την οποία αποδεικνύεται η επιτυχής ολοκλήρωση τουλάχιστον δύο (2) ετών προπτυχιακών σπουδών.

9. Πιστοποιητικό γλωσσομάθειας που αποδεικνύει την καλή (Β2) γνώση της Αγγλικής.

10. Παράβολο Ελληνικού Δημοσίου.

Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση: international.youth@minedu.gov.gr ή θα αποστέλλονται ταχυδρομικώς στο Τμήμα Δ΄ Ευρωπαϊκών και Διεθνών Θεμάτων για τη Νεολαία της Διεύθυνσης Νεολαίας της Γενικής Γραμματείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Διά Βίου Μάθησης & Νεολαίας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων (Ανδρέα Παπανδρέου 37, 15180 Μαρούσι Αττικής).

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα στον σύνδεσμο: www.mfa.gr/australia/en/greece/greece-and-australia/work-and-holiday-visa.html ή από το Τμήμα Δ΄ Ευρωπαϊκών και Διεθνών Θεμάτων για τη Νεολαία (e-mail international.youth@minedu.gov.gr Tηλ.: 210 344 3898 και 210 344 2422).

ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΣΧΟΛΙΑ

Αφήστε ένα σχόλιο

three × 3 =