αρχικηVIRALTo Πανεπιστήμιο Κρήτης καλεί νέους επιστήμονες που θέλουν να λάβουν ακαδημαϊκή εμπειρία

To Πανεπιστήμιο Κρήτης καλεί νέους επιστήμονες που θέλουν να λάβουν ακαδημαϊκή εμπειρία

O Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Κρήτης, στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης «Απόκτηση ακαδημαϊκής διδακτικής εμπειρίας σε νέους επιστήμονες κατόχους διδακτορικού στο Πανεπιστήμιο Κρήτης για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019», που εκτελείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και από εθνικούς πόρους, με χρονική διάρκεια έργου από 1/10/2018 έως 31/12/2019 και επιστημονικό υπεύθυνο τον καθηγητή κ. Γεώργιο Κοσιώρη, προσκαλεί νέους επιστήμονες, κατόχους Διδακτορικού Διπλώματος ειδίκευσης να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για την παροχή διδακτικού έργου στο εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2018-2019, για τα μαθήματα που ορίζονται ανά επιστημονικό πεδίο των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών (εξαιρούνται τα μεταπτυχιακά με δίδακτρα) των Τμημάτων του Πανεπιστημίου Κρήτης για το εαρινό του ακαδημαϊκού έτος 2018-2019, όπως αυτά έχουν εγκριθεί από τις Συνελεύσεις του Τμήματος Ψυχολογίας και του Τμήματος Μαθηματικών και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες νέοι/ες επιστήμονες, κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος ειδίκευσης καλούνται να υποβάλλουν αίτηση-πρόταση υποψηφιότητας για τις θέσεις που προκηρύσσονται ανά επιστημονικό πεδίο, προκειμένου να διδάξουν τα μαθήματα, του εκάστοτε επιστημονικού πεδίου, των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών των Τμημάτων του Πανεπιστημίου Κρήτης, για το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2018-2019. Διευκρινίζεται ότι κάθε ωφελούμενος οφείλει να διδάξει όλα τα μαθήματα που
έχουν οριστεί στο συγκεκριμένο επιστημονικό πεδίο.

Δικαίωμα υποβολής υποψηφιότητας έχει κάθε φυσικό πρόσωπο από την ημεδαπή ή την αλλοδαπή το οποίο:

  • Είναι κάτοχος διδακτορικού διπλώματος, το αντικείμενο του οποίου είναι συναφές με το Επιστημονικό Πεδίο που αφορά η αίτησή του και έχει λάβει το διδακτορικό του τίτλο (ημερομηνία επιτυχούς υποστήριξης) μετά την 1/1/2008.
  • Δεν κατέχει θέση μέλους ΔΕΠ/ΕΠ, ΕΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ των ΑΕΙ ή συμβασιούχου διδάσκοντα του Π.Δ. 407/80 ή συμβασιούχου Επιστημονικού Συνεργάτη ΤΕΙ ή συμβασιούχου Εργαστηριακού Συνεργάτη ΤΕΙ στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή ή συμβασιούχου πανεπιστημιακού υποτρόφου του έκτου εδαφίου της παρ. 6 του άρθρου 29 του Ν. 4009/2011, όπως έχει τροποποιηθεί
    και ισχύει (ΦΕΚ 33/Α/27-02-2016), του οικείου τμήματος, πέραν της σύμβασης που θα συνάψουν στο πλαίσιο της παρούσας δράσης.
  • Δεν κατέχει θέση Ερευνητή/Ειδικού Λειτουργικού Επιστήμονα σε ερευνητικά κέντρα της Ελλάδας ή της αλλοδαπής.
  • Δεν κατέχει θέση διοικητικού προσωπικού στο Ίδρυμα.

Ο προϋπολογισμός της δράσης ανέρχεται σε 771,980 ευρώ και οι φάκελοι υποψηφιοτήτων θα πρέπει να έχουν υποβληθεί ηλεκτρονικά μέχρι τη Δευτέρα 26 Νοεμβρίου 2018 στην ηλεκτρονική διεύθυνση, kopanaki@uoc.gr

Στο ηλεκτρονικό μήνυμα θα αναγράφονται ευκρινώς τα εξής:

Πρόταση για την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με αρ. πρωτ.: 29828/25.10.2018
Το Τμήμα του Πανεπιστημίου Κρήτης και το επιστημονικό πεδίο για το οποίο υποβάλουν υποψηφιότητα.

Πληροφορίες:

Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας Πανεπιστημίου Κρήτης
Πανεπιστημιούπολη Γάλλου, 741 50 Ρέθυμνο ή Πανεπιστημιούπολη Ηρακλείου, 700 13 Βούτες
Υπεύθυνοι: Βαρβάρα Κοπανάκη, Μαρία Καραβασίλη
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 28310 77948, 2810 393190
E-mail: kopanaki@uoc.gr, karavasili@elke.uoc.gr

ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΣΧΟΛΙΑ

Αφήστε ένα σχόλιο

5 × 1 =