αρχικηΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑTο fund Barca Capital Partners μηδένισε τη συμμετοχή του στην Entersoft

Tο fund Barca Capital Partners μηδένισε τη συμμετοχή του στην Entersoft

Η Entersoft με ανακοίνωσή της στο χρηματιστήριο γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι:

Ι. Την 12.3.2024 το συνολικό ποσοστό συμμετοχής της εταιρείας “BARCA GLOBAL MASTER FUND LP”, που εδρεύει στις Βρετανικές Παρθένες Νήσους, επί του μετοχικού κεφαλαίου και του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, μειώθηκε στο 0%. Σημειώνεται ότι πριν την 12.3.2024 το συνολικό αυτό ποσοστό ήταν 7,22333%.

Σύμφωνα με τις από 13.3.2024 γνωστοποιήσεις μεταβολής σημαντικών συμμετοχών που κοινοποιήθηκαν στην Εταιρεία την 14.3.2024 από την εταιρεία “BARCA CAPITAL PARTNERS, LLC” που εδρεύει στο Delaware ΗΠΑ και τον κ. Ryan Floyd, η εταιρεία “BARCA CAPITAL PARTNERS, LLC”, που ελέγχεται από τον κ. Ryan Floyd, ελέγχει απευθείας την εταιρεία “BARCA GLOBAL MASTER FUND LP”.

Επομένως την 12.3.2024 ούτε η “BARCA GLOBAL MASTER FUND LP” κατέχει άμεσα, ούτε η εταιρεία “BARCA CAPITAL PARTNERS, LLC” και κ. Ryan Floyd κατέχουν έμμεσα, μετοχές και δικαιώματα ψήφου στην Εταιρεία.

ΙΙ. Την 14.3.2024 το συνολικό ποσοστό συμμετοχής της εταιρείας «Verdalite Limited» που εδρεύει στην Κύπρο («Verdalite»), επί του μετοχικού κεφαλαίου και του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, ανήλθε σε ποσοστό περίπου 37,26%, ήτοι 11.177.078 μετοχές και δικαιώματα ψήφου. Σημειώνεται ότι την 12.3.2024 το συνολικό αυτό ποσοστό ήταν περίπου 33,58%, ήτοι 10,075,120 μετοχές και δικαιώματα ψήφου.

Σύμφωνα με την από 14.3.2024 γνωστοποίηση μεταβολής σημαντικών συμμετοχών που κοινοποιήθηκε στην Εταιρεία την 15.3.2024 από την εταιρεία Rackham Trust Company S.A., μέχρι την 5.3.2024 η Verdalite ανήκε κατά 100% στην εταιρεία Olympia Group που εδρεύει στην Κύπρο («Olympia»), η πλειοψηφία δε των μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου της Olympia ανήκε στο «Folloe Trust», το νόμιμο τίτλο επί της περιουσίας του οποίου έχει η εταιρεία «Rackham Trust Company S.A.» με έδρα στην Ελβετία, η οποία, κατά δήλωση του μετόχου, δεν ελέγχεται από άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο κατά την έννοια των διατάξεων του Ν. 3556/2007.

Στις 4.3.2024, η Olympia και η «Rucio Investments S.a.r.l». που εδρεύει στο Λουξεμβούργο («Rucio») είχαν συμφωνήσει προφορικά να συνεργαστούν με σκοπό να επιδιώξουν να αποκτήσουν τον έλεγχο της Εταιρείας, αρχικά μέσω της εταιρείας Verdalite. Από την 6.3.2024 η Olympia και η Rucio ελέγχουν από κοινού την Verdalite και η καθεμία κατέχει το 50% του μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου αυτής.

Σύμφωνα με τις από 15.3.2024 γνωστοποιήσεις μεταβολής σημαντικών συμμετοχών που κοινοποιήθηκαν στην Εταιρεία την 15.3.2024 από το Ιδρυμα «Stichting Don Quixote» που εδρεύει στην Ολλανδία (“SDQ”) και από τον κ. L.R.J. Ridder Van Rappard, το SDQ που ελέγχεται από τον κ. L.R.J. Ridder Van Rappard («o Eλέγχων»), ελέγχει απευθείας την εταιρεία «Steflot S.a.r.l.», που εδρεύει στο Λουξεμβούργο («Steflot»). Η Steflot ελέγχει απευθείας την εταιρεία «Imker Holding S.a.r.l.» που εδρεύει στο Λουξεμβούργο («Imker»). Η Imker ελέγχει απευθείας την εταιρεία «Rucio Investments S.a.r.l.» που εδρεύει στο Λουξεμβούργο («Rucio»).

Επομένως στις 14.3.2024, η Verdalite κατέχει άμεσα και έκαστη εκ των Olympia, Rackham Trust Company S.A., Ελέγχοντος, SDQ, Steflot, Imker και Rucio κατέχουν έμμεσα ποσοστό συμμετοχής στην Εταιρεία περίπου 37,26%, ήτοι 11.177.078 μετοχές και δικαιώματα ψήφου στην Εταιρεία.

Υπενθυμίζεται ότι από τις 12 Μαρτίου 2024 έχει ενεργοποιηθεί η υποχρέωση υποβολής υποχρεωτικής δημόσιας πρότασης, σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφος 1 του Νόμου 3461/2006.

ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΣΧΟΛΙΑ

Αφήστε ένα σχόλιο

five × three =