αρχικηΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑEldorado Gold: Ξεπέρασαν το 1 δισ. τα έσοδα το 2023

Eldorado Gold: Ξεπέρασαν το 1 δισ. τα έσοδα το 2023

Αύξηση των εσόδων 25% στα 306,9 εκατ. δολάρια στο τέταρτο τρίμηνο του 2023, και αύξηση 16% στο 1,008 δισ. ευρώ το 2023 κατέγραψε η Eldorado Gold. Τα ταμειακά διαθέσιμα αυξήθηκαν 541,6 εκατ. δολ. Το μήνυμα του CEO George Burns.

Σύνοψη τέταρτου τριμήνου 2023 και πλήρους έτους

Λειτουργίες

 • Παραγωγή χρυσού: 166 ουγγιές το τέταρτο τρίμηνο του 2023, λόγω των συνεχών βελτιώσεων στο σύνολο του χαρτοφυλακίου μας. Η ετήσια παραγωγή των 485.139 ουγγιών το 2023 ήταν στο μέσο του αυστηρότερου στόχου που τέθηκε και σημειώθηκε αύξηση 7% από την παραγωγή του 2022 με 453.916 ουγγιές, χάρη στις επιχειρησιακές αναβαθμίσεις στο Kisladag και στην αυξημένη παραγωγικότητα στην Ολυμπιάδα.
 • Πωλήσεις χρυσού: 827 ουγγιές το τέταρτο τρίμηνο του 2023 σε μέση επιτευχθείσα τιμή χρυσού ανά πωληθείσα ουγγιά ύψους 1.999 δολ. και 483.978 ουγγιές το 2023 σε μέση επιτευχθείσα τιμή χρυσού ανά πωληθείσα ουγγιά ύψους 1.944 δολ.
 • Κόστος παραγωγής: 137,6 εκατ. δολ. το τέταρτο τρίμηνο του 2023 και 478,9 εκατ. δολ. το 2023, έναντι 122,2 εκατ. δολ. το τέταρτο τρίμηνο του 2022 και 459,6 εκατ. δολ. το 2022. Οι αυξήσεις οφείλονται στην αύξηση της παραγωγής και των πωλήσεων, καθώς και στα υψηλότερα έξοδα δικαιωμάτων εκμετάλλευσης.
 • Ταμειακά λειτουργικά έξοδα: 716 δολ. ανά πωληθείσα ουγγιά το τέταρτο τρίμηνο του 2023 και 743 δολ. ανά πωληθείσα ουγγιά το 2023, στο πλαίσιο του πιο μετριοπαθούς στόχου, και με μείωση από 741 δολ. ανά πωληθείσα ουγγιά το τέταρτο τρίμηνο του 2022 και 788 δολ. ανά πωληθείσα ουγγιά το 2022. Η μείωση και στις δύο περιόδους οφειλόταν κατά κύριο λόγο στα υψηλότερα έξοδα παραγωγής και στο ελαφρώς χαμηλότερο μοναδιαίο κόστος για βασικά αναλώσιμα, συμπεριλαμβανομένων των καυσίμων και της ενέργειας.
 • Σύνολο Λειτουργικών Δαπανών & Κεφαλαιουχικού Κόστους για την Υποστήριξη της Τρέχουσας Παραγωγής («AISC»):207 δολ. ανά πωληθείσα ουγγιά το τέταρτο τρίμηνο του 2023 και 1.220 δολ. ανά πωληθείσα ουγγιά το 2023, στο πλαίσιο του πιο μετριοπαθούς στόχου που τέθηκε για το έτος, και χαμηλότερα από 1.246 δολ. ανά πωληθείσα ουγγιά το τέταρτο τρίμηνο του 2022 και 1.276 δολ. ανά πωληθείσα ουγγιά το 2022. Οι μειώσεις και στις δύο περιόδους αποτυπώνουν κυρίως τη μείωση των ταμειακών λειτουργικών εξόδων ανά πωληθείσα ουγγιά, η οποία αντισταθμίστηκε μερικώς από τα υψηλότερα έσοδα από δικαιώματα εκμετάλλευσης αποτέλεσμα των υψηλότερων τιμών μετάλλων. Επίσης, η μείωση οφείλεται και στις χαμηλότερες κεφαλαιακές δαπάνες συντήρησης.
 • Σύνολο κεφαλαιουχικών δαπανών: 128,6 εκατ. δολ. το τέταρτο τρίμηνο του 2023 και 401,9 εκατ. δολ. το 2023, συμπεριλαμβανομένων 52,5 εκατ. δολ. και 153,8 εκατ. δολ. κεφαλαίου ανάπτυξης που επενδύθηκε στο έργο των Σκουριών, κατά τη διάρκεια των αντίστοιχων περιόδων. Το κεφάλαιο ανάπτυξης που επενδύθηκε στα λειτουργικά μεταλλεία ανήλθε σε 121,1 εκατ. δολ. το 2023 και συνδεόταν κυρίως με το Kisladag, για την επεξεργασία αποβλήτων για ενίσχυση της παράτασης της διάρκειας ζωής του μεταλλείου, την κατασκευή της πρώτης φάσης του χώρου έκπλυσης του βόρειου σωρού και τους αναβαθμισμένους ταινιοαποθέτες υψηλότερης δυναμικότητας. Το κεφάλαιο υποστήριξης της τρέχουσας παραγωγής στα ενεργά μεταλλεία ανήλθε συνολικά σε 121,8 εκατ. δολ. το 2023 συμπεριλαμβανομένων 72,7 εκατ. δολ. στο Lamaque που συνδέονταν κυρίως με την υπόγεια ανάπτυξη, την ανακατασκευή εξοπλισμού και την επέκταση της εγκατάστασης διαχείρισης τελμάτων.

Οικονομικά

 • Έσοδα: 306,9 εκατ. δολ. το τέταρτο τρίμηνο του 2023, δηλαδή αύξηση 25% από τα έσοδα των 246,2 εκατ. δολ. το τέταρτο τρίμηνο του 2022 και 1.008,5 εκατ. δολ. το 2023, καταγράφοντας αύξηση 16% από τα έσοδα των 872,0 εκατ. δολ. το 2022, λόγω της υψηλότερης μέσης επιτευχθείσας τιμής χρυσού και των υψηλότερων πωληθέντων όγκων.
 • Καθαρές ταμειακές ροές από λειτουργικές συνεχιζόμενες δραστηριότητες: 159,6 εκατ. δολ. το τέταρτο τρίμηνο του 2023, δηλαδή αύξηση από 96,2 εκατ. δολ. το τέταρτο τρίμηνο του 2022, και 382,9 εκατ. δολ. το 2023, καταγράφοντας αύξηση από τα 211,2 εκατ. δολ. το 2022. Οι αυξήσεις και στις δύο περιόδους οφείλονταν στα υψηλότερα έσοδα, στο χαμηλότερο μοναδιαίο κόστος λειτουργίας, στους χαμηλότερους καταβληθέντες φόρους εισοδήματος και στο χαμηλότερο κόστος αναστολής λειτουργίας μεταλλείων.
 • Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες πριν από τις μεταβολές κεφαλαίου κίνησης: 138,0 εκατ. δολ. το τέταρτο τρίμηνο του 2023, δηλαδή αύξηση από τα 85,2 εκατ. δολ. το τέταρτο τρίμηνο του 2022 και 411,2 εκατ. δολ. το 2023, καταγράφοντας αύξηση από τα 239,5 εκατ. δολ. το 2022. Οι αυξήσεις στις δύο περιόδους οφείλονταν κυρίως στην αύξηση των καθαρών ταμειακών διαθεσίμων από λειτουργικές δραστηριότητες.
 • Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα και προθεσμιακές καταθέσεις: 541,6 εκατ. δολ. στις 31 Δεκεμβρίου 2023, σημειώνοντας αύξηση από τα 314,7 εκατ. δολ. στις 31 Δεκεμβρίου 2022.
 • Καθαρά κέρδη (ζημίες) αποδοτέα στους μετόχους από συνεχιζόμενες δραστηριότητες: 91,8 εκατ. δολ. το τέταρτο τρίμηνο του 2023, σημειώνοντας αύξηση από τα 41,9 εκατ. δολ. το τέταρτο τρίμηνο του 2022 και 106,2 εκατ. δολ. το 2023, καταγράφοντας αύξηση από καθαρή ζημία 49,2 εκατ. δολ. το 2022. Οι αυξήσεις στις δύο περιόδους οφείλονταν κατά κύριο λόγο στα υψηλότερα έσοδα και στο χαμηλότερο κόστος αναστολής λειτουργίας μεταλλείων, στη μικρότερη απομείωση περιουσιακών στοιχείων και στους χαμηλότερους φόρους εισοδήματος.
 • Αναπροσαρμοσμένα καθαρά κέρδη προ φόρων, επενδυτικών και χρηματοδοτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων («Αναπροσαρμοσμένο EBITDA»): 147,2 εκατ. δολ. το τέταρτο τρίμηνο του 2023, δηλαδή αύξηση από 97,1 εκατ. δολ. που ήταν το τέταρτο τρίμηνο του 2022, και 463,3 εκατ. δολ. το 2023, καταγράφοντας αύξηση από τα 321,5 εκατ. δολ. το 2022. Αυτές οι αυξήσεις οφείλονταν στα υψηλότερα καθαρά κέρδη σε συνδυασμό με τον αντιλογισμό των μη πραγματοποιηθεισών ζημιών από παράγωγα μέσα ύψους 24,6 εκατ. δολ. το τέταρτο τρίμηνο του 2023 και 9,6 εκατ. δολ. το 2023, μεταξύ άλλων προσαρμογών.
 • Αναπροσαρμοσμένα καθαρά κέρδη (ζημίες): 49,3 εκατ. δολ. ή 0,24 δολ. ανά μετοχή το τέταρτο τρίμηνο του 2023, δηλαδή αύξηση από 25,8 εκατ. δολ. ή 0,14 δολ. ανά μετοχή το τέταρτο τρίμηνο του 2022, και 110,7 εκατ. δολ. ή 0,57 δολ. ανά μετοχή το 2023, καταγράφοντας αύξηση από 10,1 εκατ. δολ. ή 0,05 δολ. ανά μετοχή το 2022. Από τα αναπροσαρμοσμένα καθαρά κέρδη του τέταρτου τριμήνου του 2023 αφαιρείται κέρδος 59,4 εκατ. δολ. από τους αναβαλλόμενους φόρους εισοδήματος, λόγω αναπροσαρμογής της υπερπληθωριστικής φορολογικής βάσης της Τουρκίας και ενσωματώνεται ζημία 24,6 εκατ. δολ. από παράγωγα μέσα, μεταξύ άλλων προσαρμογών. Από τα αναπροσαρμοσμένα καθαρά κέρδη του 2023 αφαιρείται κέρδος 59,4 εκατ. δολ. από τους αναβαλλόμενους φόρους εισοδήματος λόγω της αναπροσαρμογής της υπερπληθωριστικής φορολογικής βάσης της Τουρκίας και ενσωματώνεται αναπροσαρμογή εφάπαξ αναβαλλόμενων εξόδων 22,6 εκατ. δολ. σε σχέση με την αναδρομική αύξηση του συντελεστή φορολογίας εισοδήματος από 20% σε 25% στην Τουρκία, καθώς και ζημία 29,3 εκατ. δολ. από τη μετατροπή συναλλάγματος επί αναβαλλόμενων φορολογικών υπολοίπων, μεταξύ άλλων.
 • Ελεύθερες ταμειακές ροές29,3 εκατ. δολ. το τέταρτο τρίμηνο του 2023 και αρνητικές ροές 47,2 εκατ. δολ. το 2023, λόγω σημαντικών επενδύσεων στο κεφάλαιο ανάπτυξης. Οι ελεύθερες ταμειακές ροές εξαιρουμένων των κεφαλαιουχικών δαπανών στις Σκουριές ανήλθαν σε 81,9 εκατ. δολ. το τέταρτο τρίμηνο του 2023 και 112,6 εκατ. δολ. το 2023.
 • Εκταμιεύσεις Χρηματοδότησης Έργου: Οι εκταμιεύσεις από τη Χρηματοδότηση Έργου των Σκουριών στις 31 Δεκεμβρίου 2023 ανέρχονταν συνολικά σε 153,2 εκατ. δολ.
ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΣΧΟΛΙΑ

Αφήστε ένα σχόλιο

two × 2 =