αρχικηΟΙΚΟΝΟΜΙΑΟι ιδιοκτήτες Airbnb στράφηκαν στις μισθώσεις 1 έτους (και πως φορολογούνται αυτές)

Οι ιδιοκτήτες Airbnb στράφηκαν στις μισθώσεις 1 έτους (και πως φορολογούνται αυτές)

Τα “κλειστά σύνορα” συνεπεία της πανδημικής κρίσης έχουν δημιουργήσει τεράστια ζημιά στους ιδιοκτήτες ακινήτων που είχαν επενδύσει στην οικονομία του διαμοιρασμού. Από το να βλέπουν τα ακίνητα τους άδεια και να καταγράφουν τεράστιες ζημιές οι περισσότεροι από αυτούς προχώρησαν σε διαφορετικές λύσεις από τις συμβατικές (μακροχρόνιες μισθώσεις). Αποφάσισαν, λοιπόν, να μισθώνουν τα ακίνητα τους με τον μήνα ή για διάστημα 6 μηνών ακόμα και ενός χρόνου. Μάλιστα, αρκετοί κατέβασαν μέχρι να ξεκαθαρίσει το τοπίο, τα ακίνητα τους από τις πλατφόρμες διαμοιρασμού. Το μεγάλο ερώτημα που τίθεται είναι πως φορολογούνται πλέον τα εισοδήματα αυτά και εάν εντάσσονται στο νομοθετικό πλαίσιο για τις βραχυχρόνιες μισθώσεις. Μάλιστα, για ορισμένους, υπό συνθήκες, ελλοχεύει ο κίνδυνος να φορολογηθούν για εισοδήματα από επιχειρηματική δραστηριότητα.

Σύμφωνα με τη νομοθεσία (διατάξεις του άρ. 111 του ν.4446/2016 και του άρ. 39Α του ν.4172/2013) οι διατάξεις του νόμου αναφέρονται αποκλειστικά και μόνο στις Βραχυχρόνιες Μισθώσεις που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο της “οικονομίας του διαμοιρασμού”, δηλαδή μισθώσεις ακινήτων που συνάπτονται μέσω των ψηφιακών πλατφορμών για συγκεκριμένη χρονική διάρκεια, μικρότερη του έτους και όταν δεν παρέχονται άλλες υπηρεσίες πλην της διαμονής και της παροχής κλινοσκεπασμάτων. Ειδικά, για την περίπτωση της “Βραχυχρόνιας Μίσθωσης”, “ψηφιακές πλατφόρμες” είναι αυτές που παρέχουν εξειδικευμένα εργαλεία για τη σύναψη της μίσθωσης ηλεκτρονικά και δεν περιορίζονται στην προβολή του “ακινήτου”. Επομένως, τυχόν βραχυχρόνιες μισθώσεις που συνάπτονται ιδιωτικά και όχι μέσω πλατφόρμας, δεν υπάγονται στις συγκεκριμένες διατάξεις και αντιμετωπίζονται ως κοινές αστικές μισθώσεις, εκτός εάν συνοδεύονται από παρεπόμενες υπηρεσίες, οπότε αντιμετωπίζονται ως επιχειρηματική δραστηριότητα. Ακόμα όμως και εάν κάποιος εκμισθώσει το ακίνητό του με Βραχυχρόνια Μίσθωση, αλλά δεν το κάνει μέσω ψηφιακών πλατφορμών δεν έχει υποχρεώσει να εγγραφεί στο Μητρώο Ακινήτων Βραχυχρόνιας Διαμονής. Ωστόσο, οι μισθώσεις αυτές δηλώνονται με Δήλωση Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας.

Σε κάθε περίπτωση οι διαχειριστές ακινήτων που δραστηριοποιούνται στις βραχυχρόνιες μισθώσεις ακόμα και με κλειστά σύνορα έχουν υποχρεώσεις απέναντι στην εφορία. Προκειμένου οι ενδιαφερόμενοι να γνωρίζουν επ’ ακριβώς τι πρέπει να πράξουν το διάστημα της καραντίνας παρατίθενται σχετικές ερωτήσεις και απαντήσεις που αφορούν τις ανωτέρω μισθώσεις και ποιες διαδικασίες πρέπει να ακολουθήσουν όταν για παράδειγμα ακυρωθεί μία κράτηση ή πως να διαγράψει κάποιος το ακίνητο του, από την πλατφόρμα της ΑΑΔΕ. Ειδικότερα: 

-Πότε υποβάλλεται η “Δήλωση Βραχυχρόνιας Διαμονής”; 

Οι Δηλώσεις Βραχυχρόνιας Διαμονής υποβάλλονται μέχρι τις 20 του επόμενου μήνα από την ημέρα αναχώρησης του μισθωτή από το “Ακίνητο”. Π.χ. Για Βραχυχρόνια Μίσθωση που έχει συναφθεί με ημερομηνία άφιξης 25.11.2020 και αναχώρησης 28.11.2020, η δήλωση πρέπει να υποβληθεί το αργότερο μέχρι την 20ή.12.2020.

-Πρέπει να υποβάλλονται μηδενικές Δηλώσεις Βραχυχρόνιας Διαμονής αν δεν υπάρχουν αναχωρήσεις τον προηγούμενο μήνα; 

ΟΧΙ. Δεν υπάρχει υποχρέωση μηδενικής δήλωσης. Υποβάλλονται δηλώσεις μέχρι την 20ή κάθε μήνα, εφόσον τον προηγούμενο μήνα υπήρχε κάποια αναχώρηση (ή ακύρωση).

-Έχω καταχωρίσει Δήλωση Βραχυχρόνιας Διαμονής και στη συνέχεια αυτή ακυρώθηκε. Ποιες είναι οι ενέργειες που πρέπει να κάνω; 

Σε περίπτωση ακύρωσης της βραχυχρόνιας μίσθωσης για την οποία έχει ήδη καταχωρηθεί Δήλωση Βραχυχρόνιας Διαμονής, θα πρέπει να υποβληθεί τροποποιητική Δήλωση Βραχυχρόνιας Διαμονής μέχρι τις 20 του επόμενου μήνα από την ακύρωση, είτε όταν βάσει πολιτικής ακύρωσης προβλέπεται καταβολή ποσού από τον μισθωτή, είτε όχι. Αν δεν έχει υποβληθεί αρχική Δήλωση Βραχυχρόνιας Διαμονής, υποβάλλεται αρχική Δήλωση Βραχυχρόνιας Διαμονής μέχρι την 20ή ημέρα του επόμενου μήνα από την ακύρωση, επιλέγοντας το ειδικό πεδίο στην εφαρμογή, μόνο στην περίπτωση που βάσει πολιτικής ακύρωσης προβλέπεται καταβολή ποσού μισθώματος από τον μισθωτή.

-Όταν ένας Διαχειριστής Ακινήτου σταματήσει τη διαχείρισή του, μπορεί να προβεί σε διαγραφή του συγκεκριμένου ακινήτου από το Μητρώο;

Ναι, όταν για οποιοδήποτε λόγο, ο Διαχειριστής Ακινήτου σταματήσει τη Βραχυχρόνια Μίσθωσή του, μπορεί να εισέλθει στο TAXISnet και να το διακόψει άμεσα. Το χρονικό όριο που έχει για να προβεί στη διακοπή ορίζεται μεταξύ της ημερομηνίας της τελευταίας βραχυχρόνιας μίσθωσης έως την ημερομηνία έναρξης υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος του αντίστοιχου φορολογικού έτους

-Πώς μπορεί ο Διαχειριστής Ακινήτου να πραγματοποιεί Βραχυχρόνιες Μισθώσεις στο πλαίσιο της οικονομίας του διαμοιρασμού; 

Προκειμένου ο Διαχειριστής Ακινήτου να πραγματοποιεί Βραχυχρόνιες Μισθώσεις, θα πρέπει: α) να εισέλθει με τους προσωπικούς του κωδικούς TAXISnet στο Μητρώο Ακινήτων Βραχυχρόνιας Διαμονής που τηρείται στον ιστότοπο www.aade.gr, ώστε να καταχωρήσει το ακίνητο και να αποκτήσει Αριθμό Μητρώου Ακινήτου (Α.Μ.Α.). Διευκρινίζεται ότι η καταχώρηση πραγματοποιείται ανά εκμισθούμενο “Ακίνητο”, όπως αυτό ορίζεται στην ΠΟΛ.1187/2017. β) να αναρτά τον Αριθμό Μητρώου Ακινήτου (Α.Μ.Α.) στις ψηφιακές πλατφόρμες της οικονομίας του διαμοιρασμού, καθώς και σε κάθε μέσο προβολής (σχετικά με τα ακίνητα που διαθέτουν Ειδικό Σήμα Λειτουργίας (Ε.Σ.Λ.), δείτε την ερώτηση 11). γ) να υποβάλλει τη Δήλωση Βραχυχρόνιας Διαμονής μέχρι τις 20 του επόμενου μήνα από την ημέρα αναχώρησης του μισθωτή από το ακίνητο. δ) να καταχωρεί συγκεντρωτική, ανά ακίνητο, Δήλωση Βραχυχρόνιας Διαμονής, μέχρι την τελευταία ημέρα του τρίτου μήνα από την έναρξη λειτουργίας της εφαρμογής του “Μητρώου Ακινήτων Βραχυχρόνιας Διαμονής”, όπου θα συμπεριλαμβάνει όλες οι βραχυχρόνιες μισθώσεις που έχουν συναφθεί από την 1η.1.2018 έως και την ημερομηνία έναρξής της εφαρμογής του Μητρώου Ακινήτων Βραχυχρόνιας Διαμονής (ΠΟΛ.1170/2018).

Πηγή: Capital.gr

ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΣΧΟΛΙΑ

Αφήστε ένα σχόλιο

20 + nineteen =