αρχικηΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΤο πρόγραμμα του ΟΑΕΔ που σου δίνει 12.000 ευρώ για να κάνεις δική σου επιχείρηση

Το πρόγραμμα του ΟΑΕΔ που σου δίνει 12.000 ευρώ για να κάνεις δική σου επιχείρηση

Σε εξέλιξη βρίσκεται η διαδικασία υποβολής αιτήσεων στον ΟΑΕΔ για το πρόγραμμα προώθησης στην αυτoαπασχόληση το οποίο δίνει  έως 12.000 ευρώ σε ανέργους που θέλουν να αναπτύξουν επιχειρηματική δραστηριότητα.

Όπως αναφέρει το Businessnews.gr, η δράση αφορά 10.000 ανέργους -ηλικίας από 18 έως και 66 ετών– και στοχεύει στην προώθηση της αυτοαπασχόλησης.

Από τις 10.000 θέσεις, οι 2.000 αφορούν σε ανέργους νέους ηλικίας 18-29 ετών και οι 8.000 σε ανέργους ηλικίας 30-66 ετών.

Τι προϋποθέσεις πρέπει να έχουν οι δικαιούχοι
1. Να είναι ηλικίας 18-66 ετών
2. Να είναι εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα του ΟΑΕΔ και να έχουν ωφεληθεί από τη διαδικασία εξατομικευμένης παρέμβασης
3. Να υποβάλλουν αίτηση υπαγωγής στο πρόγραμμα με το επιχειρηματικό τους σχέδιο
4. Να προβούν σε έναρξη δραστηριότητας στην αρμόδια ΔΟΥ μετά τη δημοσίευση του διαγωνισμού επιδότησης σε ΦΕΚ

Πως εντάσσονται στο πρόγραμμα οι δικαιούχοι
Οι δικαιούχοι εντάσσονται στο πρόγραμμα είτε ως ατομικοί επιχειρηματίες/επιτηδευματίες (ατομικές επιχειρήσεις), είτε ως μέλη νομικών οντοτήτων, με μία από τις ακόλουθες νομικές μορφές:
• Ομόρρυθμη Εταιρεία (ΟΕ),
• Ετερόρρυθμη Εταιρεία (ΕΕ), για τους ομόρρυθμους εταίρους,
• Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης (ΕΠΕ),
• Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία (ΙΚΕ)
• Συνεταιρισμού Εργαζομένων του άρθρου 24 του ν. 4430/2016 (Α΄ 205).
Επισημαίνεται ότι δυνητικά δικαιούχοι των ανωτέρω αναφερόμενων νομικών προσώπων, είναι οι εταίροι – μέλη που ασκούν τη διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων βάσει είτε του θεσμικού πλαισίου, είτε του καταστατικού, είτε της απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των εταίρων και εκπροσωπούν την επιχείρηση.

Τα βήματα για την υπαγωγή στο πρόγραμμα
Οι ενδιαφερόμενοι για να υπαχθούν στο πρόγραμμα μπορούν να υποβάλλουν την αίτηση μαζί με το επιχειρηματικό σχέδιο εντός 12 μηνών από την έναρξη της δραστηριότητας.
Εναλλακτικά, μπορούν να υποβάλλουν αίτηση υπαγωγής στο πρόγραμμα επιδότησης μαζί με το επιχειρηματικό σχέδιο, πριν από την έναρξη της δραστηριότητας στη ΔΟΥ, με την προϋπόθεση ότι θα προβούν σε έναρξη δραστηριότητας, το αργότερο εντός δύο μηνών από τη γνωστοποίηση της θετικής αξιολόγησης (προέγκριση) της αίτησης–επιχειρηματικού σχεδίου τους από την Επιτροπή Αξιολόγησης.
Οι δυνητικά δικαιούχοι της επιδότησης, που έχουν διακόψει την προηγούμενη δραστηριότητα έως τις 31 Δεκεμβρίου 2011, πρέπει να έχουν εξοφλήσει ή ρυθμίσει τις τυχόν οφειλόμενες ασφαλιστικές εισφορές ή τυχόν οφειλές από οποιαδήποτε αιτία προς τον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ) και να είναι ενήμεροι με τους όρους της ρύθμισης.
Όσοι οφείλουν ασφαλιστικές εισφορές που αφορούν σε προηγούμενη επιχειρηματική δραστηριότητα και δεν έχουν υπαχθεί σε καθεστώς ρύθμισης, αποκτούν ασφαλιστική ενημερότητα κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 40 του ν. 4578/2018, την οποία προσκομίζουν, μετά την υπαγωγή τους στο πρόγραμμα και παραμένουν ενήμεροι καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος του προγράμματος, εφόσον είναι συνεπείς ως προς τις τρέχουσες ασφαλιστικές υποχρεώσεις τους.

Ποια είναι η διάρκεια της επιχορήγησης
Η διάρκεια της επιχορήγησης ορίζεται σε 12 μήνες και οι δικαιούχοι δεσμεύονται να διατηρήσουν την επιχείρησή τους για τρεις μήνες, μετά τη λήξη του προγράμματος.
Ποιο είναι το ποσό επιχορήγησης
Ως 12.000 ευρώ σε ατομικούς επιχειρηματίες ή μέλη εταιρειών με ποσοστό στο εταιρικό κεφάλαιο πάνω από 51%.
• Ως 9.000 ευρώ σε μέλη εταιρειών που κατέχουν το ½ του εταιρικού κεφαλαίου.
• Ως 8.000 ευρώ σε μέλη εταιρειών που κατέχουν το 1/3 του εταιρικού κεφαλαίου.
Το ποσό θα καταβληθεί σε τρεις δόσεις.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται στη σελίδα του οργανισμού : http://ait.oaed.gr/request_nee.asp?id=52

ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΣΧΟΛΙΑ

Αφήστε ένα σχόλιο

17 + 16 =