αρχικηΟΙΚΟΝΟΜΙΑΤο ΙΚΥ κάνει προσλήψεις εξωτερικών συνεργατών με μισθό 2.250 ευρώ τον μήνα- Που μπορείς να κάνεις αίτηση

Το ΙΚΥ κάνει προσλήψεις εξωτερικών συνεργατών με μισθό 2.250 ευρώ τον μήνα- Που μπορείς να κάνεις αίτηση

Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών δημοσίευσε νέα προκήρυξη με την οποία ανακοινώνει τη σύναψη 5 συμβάσεων μίσθωσης έργου για την κάλυψη των αναγκών διοικητικής υποστήριξης της πράξης «Πρόγραμμα οικονομικής ενίσχυσης επιμελών φοιτητών που ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες/Ακαδημαϊκό έτος 2020-2021».

Η διάρκεια των συμβάσεων είναι 8 μήνες. Το αντάλλαγμα του Αναδόχου θα καταβάλλεται τμηματικά, κατά προτίμηση σε μηνιαία βάση, ανάλογα με την πρόοδο του έργου. Ο προϋπολογισμός για το ως άνω περιγραφόμενο έργο ανά εξωτερικό συνεργάτη, ανέρχεται συνολικά σε 2.250,00€ ευρώ, συμπεριλαμβανομένου τυχόν Φ.Π.Α. και των νόμιμων κρατήσεων και εισφορών (μεικτό ποσό) ανά ανθρωπομήνα.

Τα απαιτούμενα προσόντα

Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν μόνο φυσικά πρόσωπα Ελληνικής ιθαγένειας ή ιθαγένειας κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης τα οποία πληρούν σωρευτικά τις κατωτέρω προϋποθέσεις:

  1. Είναι κάτοχοι πτυχίου ή διπλώματος Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (ΑΕΙ) της ημεδαπής ή αναγνωρισμένου ισότιμου τίτλου σπουδών της αλλοδαπής.
  2. Είναι κάτοχοι πιστοποιητικού γνώσης χειρισμού Ηλεκτρονικού Υπολογιστή (Η/Υ) σε επεξεργασία κειμένων, υπολογιστικά φύλλα και υπηρεσίες διαδικτύου.
  3. Δεν εμπίπτουν στα κωλύματα διορισμού του άρθρου 8 του Ν. 3528/2007
  4. Υποψήφιος/α που έχει ιθαγένεια κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως παρουσιάζει το proson, πρέπει απαραίτητα να γνωρίζει αποδεδειγμένα άριστα στην Ελληνική γλώσσα.
  5. Οι άνδρες υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν ολοκληρώσει τις στρατιωτικές υποχρεώσεις τους ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές.

Τα προσόντα των ενδιαφερομένων θα πιστοποιούνται με τα προβλεπόμενα από τις κείμενες διατάξεις πιστοποιητικά. Προσόντα που δεν αποδεικνύονται με τα αντίστοιχα πιστοποιητικά, δεν λαμβάνονται υπόψη.

Οι αιτήσεις συμμετοχής υποβάλλονται στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: dioikisi@iky.gr. Οι υποψήφιοι οφείλουν να αποστείλουν τις αιτήσεις τους το αργότερο έως την Τρίτη, 14 Ιουνίου 2022 και ώρα: 23:59.

Όλη η προκήρυξη εδώ

ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΣΧΟΛΙΑ

Αφήστε ένα σχόλιο

1 × 2 =