αρχικηΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΤι περιλαμβάνει το πρόγραμμα ΕΣΠΑ «Ερευνώ- Δημιουργώ- Καινοτομώ». Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να κάνουν αίτηση

Τι περιλαμβάνει το πρόγραμμα ΕΣΠΑ «Ερευνώ- Δημιουργώ- Καινοτομώ». Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να κάνουν αίτηση

Ανοιχτές είναι αυτή τη στιγμή οι αιτήσεις για το πρόγραμμα του ΕΣΠΑ «Ερευνώ – Δημιουργώ – Καινοτομώ». Οι αιτήσεις χρηματοδότησης που υποβάλλονται θα πρέπει να προωθούν την έρευνα, την τεχνολογική ανάπτυξη και την καινοτομία και να εντάσσονται σε μία από τις ακόλουθες 3 παρεμβάσεις:

Έρευνα και Ανάπτυξη από Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις
Συμπράξεις Επιχειρήσεων με Ερευνητικούς Οργανισμούς
Αξιοποίηση Ερευνητικών Αποτελεσμάτων

Βασικός στόχος της παρέμβασης «Έρευνα και Ανάπτυξη από Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις» είναι η υποστήριξη της έρευνας, η προώθηση της καινοτομίας και η ενίσχυση της δικτύωσης σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Βασικός στόχος της παρέμβασης «Συμπράξεις Επιχειρήσεων με Ερευνητικούς Οργανισμούς» είναι η συνεργασία μεταξύ των επιχειρήσεων και των ερευνητικών οργανισμών.

Τέλος, η παρέμβαση «Αξιοποίηση Ερευνητικών Αποτελεσμάτων» έχει ως στόχο την προώθηση της έρευνας σε επόμενο επίπεδο τεχνολογικής ετοιμότητας, έχοντας ως βάση αποτελέσματα που έχουν παραχθεί σε προηγούμενα ερευνητικά έργα.

Σε ποιους απευθύνεται

  • Ερευνητικοί οργανισμοί και λοιποί φορείς που αντιμετωπίζονται ως ερευνητικοί οργανισμοί
  • Επιχειρήσεις και λοιποί φορείς που αντιμετωπίζονται ως επιχειρήσεις

Περίοδος υποβολής

από 23/3/2017 έως 17/5/2017 (ώρα 16:00)

Οι Αιτήσεις Χρηματοδότησης υποβάλλονται από τους δυνητικούς Δικαιούχους υποχρεωτικά μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) www.ependyseis.gr/mis κάνοντας χρήση του τυποποιημένου στο ΠΣΚΕ Εντύπου Υποβολής Αίτησης Χρηματοδότησης (περιλαμβάνεται στο Παράρτημα VIII της παρούσας πρόσκλησης). Αιτήσεις χρηματοδότησης στις οποίες δεν έχουν συμπληρωθεί όλα τα υποχρεωτικά προς συμπλήρωση πεδία του ΠΣΚΕ, δεν γίνονται αποδεκτές από το σύστημα και δεν είναι δυνατόν να υποβληθούν.

Τι χρηματοδοτείται

Eπιλέξιμες κατηγορίες δαπανών:

Δαπάνες προσωπικού.
Δαπάνες οργάνων & εξοπλισμού.
Δαπάνες για κτίρια και γήπεδα.
Δαπάνες για ανάθεση έρευνας επί συμβάσει, διπλώματα ευρεσιτεχνίας, που αγοράστηκαν ή ελήφθησαν με άδεια εκμετάλλευσης από εξωτερικές πηγές με τήρηση της αρχής των ίσων αποστάσεων, καθώς και δαπάνες για συμβουλευτικές και ισοδύναμες υποστηρικτικές υπηρεσίες χρησιμοποιούμενες αποκλειστικά για το έργο.
Πρόσθετα γενικά έξοδα και λοιπές λειτουργικές δαπάνες που είναι άμεσο αποτέλεσμα του έργου
Δαπάνες διεξαγωγής μελέτης σκοπιμότητας
Δαπάνες καινοτομίας
Δαπάνες συμμετοχής σε εμπορικές εκθέσεις

Προϋπολογισμός

€ 126.000.000

Αναλυτικά:

Ανατολική Μακεδονία & Θράκη, Κεντρική Μακεδονία, Ήπειρος, Θεσσαλία, Δυτική Ελλάδα: 151.200.000 ευρώ

Δυτική Μακεδονία, Ιόνια Νησιά, Πελοπόννησος, Βόρειο Αιγαίο, Κρήτη: 42.000.000 ευρώ

Αττική: 72.800.000 ευρώ

Στερεά Ελλάδα: 7.000.000 ευρώ

Νότιο Αιγαίο: 7.000.000 ευρώ

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επισκεφτείτε το επίσημο site του ΕΣΠΑ.

ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΣΧΟΛΙΑ

Αφήστε ένα σχόλιο