αρχικηΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΤέλος η Reds από το Χρηματιστήριο

Τέλος η Reds από το Χρηματιστήριο

Αίτημα διαγραφής των μετοχών της από το ταμπλό του Χρηματιστηρίου Αθηνών θα υποβάλει εντός της ημέρας η Reds, μετά από σχετική απόφαση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, που έλαβε χώρα νωρίτερα σήμερα.

Η μητρική της Reds, Ελλάκτωρ, η οποία ελέγχει ποσοστό 96,58% της εταιρείας, θα συνεχίσει την απόκτηση μετοχών μέχρι την οριστική έγκριση από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς της διαγραφής των μετοχών της πρώτης από το ταμπλό του Χ.Α.

Η REDS ΑΕ γνωστοποιεί τα ακόλουθα:

Την 22α Μαΐου 2024, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ. πραγματοποιήθηκε η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της REDS AE στην έδρα της (Ερμού 25, ΤΚ 14564, Κηφισιά) με φυσική παρουσία των μετόχων/αντιπροσώπων και έγινε συζήτηση και λήψη απόφασης επί του μοναδικού θέματος της ημερήσιας διάταξης.

Συμμετείχε 1 μέτοχος που εκπροσωπεί 55.372.675 κοινές ονομαστικές μετοχές (55.372.675 δικαιώματα ψήφου) επί συνόλου 57.434.884 κοινών ονομαστικών μετοχών (και 57.434.884 δικαιωμάτων ψήφου), ήτοι ποσοστό 96,41% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Συγκεκριμένα, η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της REDS AE της 22ας Μαΐου 2024, αποφάσισε τα κάτωθι:

Θέμα : Διαγραφή του συνόλου των μετοχών της Εταιρείας από το Χρηματιστήριο Αθηνών, σύμφωνα με το άρθρο 17 παρ. 5 του Ν.3371/2005, ως ισχύει. Παροχή ειδικής εξουσιοδότησης.

Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της REDS AE ενέκρινε κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας (α) τη διαγραφή από το Χρηματιστήριο Αθηνών σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17 παρ. 5 του ν. 3371/2005, όπως ισχύει σήμερα, του συνόλου (100%) των μετοχών της Εταιρείας, και ειδικότερα 57.434.884 άυλων, κοινών, ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών, ονομαστικής αξίας ενός ευρώ και δεκαεπτά λεπτών του Ευρώ (1,17 €) εκάστης, και (β) την υποβολή εκ μέρους της Εταιρείας αίτησης προς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς αναφορικά με τη διαγραφή του συνόλου των άυλων, κοινών, ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών αυτής από το Χρηματιστήριο Αθηνών και

(γ) παροχή προς τον κ. Ευθύμιο Μπουλούτα Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και την κα Ιωάννα Δρέττα, Διευθύνουσα Σύμβουλο της Εταιρείας, της ρητής και ειδικής εντολή και πληρεξουσιότητας καθώς και του δικαιώματος όπως, ενεργώντας έκαστος χωριστά στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας, προβεί σε οιαδήποτε ενέργεια και πράξη, αναγκαία και ενδεδειγμένη για τη διαγραφή του συνόλου των μετοχών της Εταιρείας από το Χρηματιστήριο Αθηνών.

Σε συνέχεια των ανωτέρω, η Εταιρεία θα υποβάλει σήμερα στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς αίτημα Διαγραφής των μετοχών της REDS AE από το Χρηματιστήριο Αθηνών.

Τέλος, η Εταιρεία ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι, η μητρική εταιρεία ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ, η οποία κατέχει ποσοστό 96,58% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της REDS ΑΕ (κλείσιμο συνεδρίασης του Χ.Α. 21.05.2024), θα συνεχίσει τις αγορές μετοχών της REDS, μέσω του Χρηματιστηρίου Αθηνών, μέχρι και την ημερομηνία της εγκριτικής απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς για τη Διαγραφή της Εταιρείας από το Χρηματιστήριο Αθηνών.

ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΣΧΟΛΙΑ

Αφήστε ένα σχόλιο

5 × two =