αρχικηΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣυστάθηκε η νέα ανώνυμη εταιρεία Intracom Properties

Συστάθηκε η νέα ανώνυμη εταιρεία Intracom Properties

Συστάθηκε η νέα ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία “ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΑΚΙΝΗΤΑ, ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ” με διακριτικό τίτλο “INTRACOM PROPERTIES”  και εγκρίθηκε το Καταστατικό της, όπως ανακοίνωσε σήμερα η Intracom Holdings.

Ειδικότερα, η “ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ” (δ.τ. “INTRACOM HOLDINGS”) με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ 303201000 (εφεξής η “Διασπώμενη”) ανακοινώνει ότι, σε συνέχεια των αποφάσεων της από 16.01.2023 Επαναληπτικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της και δυνάμει της υπ’ αριθ. 2893071ΑΠ/10.02.2023 απόφασης του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, η οποία καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) στις 10.02.2023 με Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 3448775 (ΑΔΑ:61Τ546ΜΤΛΡ-ΦΝΨ), εγκρίθηκε η διάσπαση της Εταιρείας με απόσχιση του κλάδου των ακινήτων που ανήκουν κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή στη Διασπώμενη, καθώς και των ακινήτων που η Διασπώμενη έχει μισθώσει δυνάμει σύμβασης χρηματοδοτικής μίσθωσης του Ν. 1665/1986, και σύσταση νέας ανώνυμης εταιρείας, 100% θυγατρικής της Διασπώμενης (εφεξής η “Διάσπαση”), σύμφωνα με τα άρθρα 4, 54 παρ. 3, 57 παρ. 3, 59-74 και 83-87 του N. 4601/2019, το άρθρο 52 του N. 4172/2013, το άρθρο 61 του N. 4438/2016, καθώς και τις διατάξεις του N. 4548/2018, όπως ισχύουν.

Η έγκριση της Διάσπασης επιφέρει τα εξής αποτελέσματα:

(α)     Συστάθηκε νέα ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία “ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΑΚΙΝΗΤΑ, ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ” με αριθμό ΓΕΜΗ 168876601000 και διακριτικό τίτλο “INTRACOM PROPERTIES” (εφεξής η “Επωφελούμενη”) και εγκρίθηκε το Καταστατικό της.

Η απόφαση της έγκρισης της σύστασης της εν λόγω εταιρείας και του Καταστατικού της, καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) στις 17.02.2023 με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 3463541/17.02.2023.

(β) Η Διασπώμενη κατέστη μοναδική μέτοχος της Επωφελούμενης “INTRACOM PROPERTIES”, λαμβάνοντας το σύνολο των μετοχών που θα εκδοθούν στην Επωφελούμενη και ειδικότερα πενήντα πέντε εκατομμύρια εξακόσιες έντεκα χιλιάδες επτακόσιες πενήντα εννέα (55.611.759) κοινές, ονομαστικές, μετά ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας ενός ευρώ (€ 1,00) η καθεμία.

Σημειώνεται ότι σε συνέχεια της ολοκλήρωσης της ως άνω διάσπασης, οι μετοχές της Διασπώμενης θα παραμείνουν εισηγμένες στην Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΣΧΟΛΙΑ

Αφήστε ένα σχόλιο

seventeen − two =