αρχικηΟΙΚΟΝΟΜΙΑΠότε θα δοθούν τα «φθηνά» δάνεια σε νέους για αγορά σπιτιού

Πότε θα δοθούν τα «φθηνά» δάνεια σε νέους για αγορά σπιτιού

Το αργότερο έως το Μάρτιο του 2023 αναμένεται να ξεκινήσει η εκταμίευση των πρώτων στεγαστικών δανείων στο πλαίσιο του νέου προγράμματος “Σπίτι μου”.

Ασφαλείς πληροφορίες του Capital.gr από αρμόδια στελέχη της κυβέρνησης τα οποία ασχολούνται με την όλη προετοιμασία εφαρμογής του προγράμματος αυτού με αιχμή τη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ-τέως ΟΑΕΔ) αναφέρουν πως αυτή θα κινηθεί εντός προκαθορισμένου χρονοδιαγράμματος (α’ τρίμηνο του 2023).

Υπενθυμίζεται πως με βάση το νομοσχέδιο που ψηφίστηκε πρόσφατα, δικαιούχοι των άτοκων ή χαμηλότοκων δανείων είναι άτομα ηλικίας 25-39 ετών με ετήσιο εισόδημα από 10.000 ευρώ έως το όριο που προβλέπεται για τη χορήγηση επιδόματος θέρμανσης και οι οποίοι δεν διαθέτουν ακίνητο κατάλληλο για την κατοικία τους.

Τα ακίνητα πρέπει να έχουν αξία έως 200.000 ευρώ, εμβαδόν έως 150 τ.μ. και παλαιότητα τουλάχιστον 15 ετών, ενώ για τους όρους του δανείου προβλέπονται τα εξής:

– Η αγορά του ακινήτου δεν μπορεί να γίνει από συγγενή πρώτου ή δεύτερου βαθμού του αγοραστή.

-Το ακίνητο αποκτάται κατά πλήρη κυριότητα από τον αγοραστή ή, αν πρόκειται για συζύγους ή για μέρη συμφώνου συμβίωσης, κατά κυριότητα >50% για καθέναν από αυτούς.

-Το ύψος του δανείου δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 150.000 ευρώ και η διάρκεια τα τριάντα έτη.

– Το δάνειο καλύπτει έως το 90% της αξίας του ακινήτου (το υπόλοιπο καλύπτεται από τον αγοραστή).

– Το δάνειο χρηματοδοτείται κατά 75% από τη ΔΥΠΑ. Για το ποσοστό του δανείου που χρηματοδοτείται από τη ΔΥΠΑ δεν οφείλεται τόκος, ενώ το υπόλοιπο 25% χορηγείται από τις τράπεζες (θα επιλεγούν μετά από δημόσια πρόσκληση της ΔΥΠΑ). Αυτό σημαίνει ότι τα 3 / 4 του δανείου χορηγούνται άτοκα με αποτέλεσμα το τελικό επιτόκιο που πληρώνει ο δανειολήπτης για το σύνολο του ποσού, να διαμορφώνεται στο ένα τέταρτο του κόστους που θα είχε ένα κανονικό στεγαστικό δάνειο.

– Για τρίτεκνους ή πολύτεκνους το δάνειο θα είναι άτοκο. Άτοκο θα γίνεται και το δάνειο για όσους κατά τη διάρκεια αποπληρωμής του κάνουν 3 και πλέον παιδιά.

– Δεν μπορεί να ζητηθεί η παροχή προσωπικής εγγύησης τρίτου ως προϋπόθεση για τη χορήγηση του δανείου.

-Το δάνειο απαλλάσσεται από την εισφορά της παρ. 3 του άρθρου 1 του ν. 128/1975.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του προγράμματος είναι 500 εκατ. ευρώ (με πρόβλεψη για διπλασιασμό σε περίπτωση εξάντλησης των διαθέσιμων πόρων), ενώ εκτιμάται ότι ωφελούμενοι θα είναι 10.000 νέοι ή νέα ζευγάρια 25-39 ετών. Η υλοποίηση του προγράμματος αναμένεται στο πρώτο τρίμηνο του 2023.

Τι προβλέπει αναλυτικά το πρόγραμμα

Πιο αναλυτικά, το πρόγραμμα “Σπίτι Μου” προβλέπει πως παρέχονται χαμηλότοκα ή άτοκα στεγαστικά δάνεια προς τους δικαιούχους με σκοπό την απόκτηση πρώτης κατοικίας.

Δικαιούχοι του προγράμματος είναι άτομα ηλικίας, κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης για τη χορήγηση δανείου, από 25 έως 39 ετών, ή σύζυγοι ή πρόσωπα που συνδέονται με σύμφωνο συμβίωσης, εφόσον ο ένας εκ των δύο είναι ηλικίας, κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης για τη χορήγηση δανείου, από 25 έως 39 ετών, εφόσον:

α) διαθέτουν συνολικό ετήσιο εισόδημα από 10.000 ευρώ έως το ποσό που αντιστοιχεί, ανάλογα με την οικογενειακή τους κατάσταση

β) δεν διαθέτουν ακίνητο κατάλληλο για την κατοικία τους.

Οι συμβάσεις πίστωσης που καταρτίζονται στο πλαίσιο του προγράμματος “Σπίτι μου” εξαιρούνται από τον ν. 4438/2016 .

Το δάνειο που χορηγείται στο πλαίσιο του προγράμματος “Σπίτι μου” κατευθύνεται στην αγορά πρώτης κύριας κατοικίας των δικαιούχων, αξίας μέχρι 200.000 ευρώ, όπως αυτή προσδιορίζεται στο συμβόλαιο αγοράς.

Βασικοί όροι της συναλλαγής και του δανείου είναι οι εξής:

– Η αγορά του ακινήτου δεν μπορεί να γίνει από συγγενή πρώτου ή δεύτερου βαθμού του αγοραστή ή από σύζυγο ή πρόσωπο που συνδέεται με σύμφωνο συμβίωσης με τον αγοραστή.

– Η έκταση του ακινήτου που αποκτάται δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 150 τετραγωνικά μέτρα (τ.μ.) και το ακίνητο βρίσκεται εντός οικιστικής περιοχής, επί οικοδομής με παλαιότητα τουλάχιστον 15 έτη κατά τον χρόνο της αγοράς.

– Το ακίνητο αποκτάται κατά πλήρη κυριότητα από τον αγοραστή ή τους αγοραστές, αν πρόκειται για συζύγους ή για μέρη συμφώνου συμβίωσης, με κατανομή του ποσοστού κυριότητας μεταξύ τους ανάλογη με την οικονομική συμβολή καθενός από αυτούς στο χορηγούμενο δάνειο.

– Το ύψος του δανείου δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 150.000 ευρώ.

– Η διάρκεια του δανείου δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 30 έτη.

– Το δάνειο δεν μπορεί να καλύπτει περισσότερο από το 90%της αξίας του ακινήτου που αποκτάται, όπως αυτή αναγράφεται στο συμβόλαιο αγοράς. Το υπολειπόμενο τίμημα καλύπτεται από ίδιους πόρους του αγοραστή.

– Το δάνειο χρηματοδοτείται κατά 75% από τη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (Δ.ΥΠ.Α.).

Για το ποσοστό του δανείου που δεν χρηματοδοτείται από τη Δ.ΥΠ.Α. δεν οφείλεται τόκος. Το ύψος της χρηματοδότησης της Δ.ΥΠ.Α. για τα δάνεια του παρόντος δεν υπερβαίνει τα 375.000.000 ευρώ.

– Το υπολειπόμενο δάνειο χορηγείται από πιστωτικό ίδρυμα που λειτουργεί νομίμως στην Ελλάδα. Αν ο δανειολήπτης είναι ή καθίσταται, μετά από τη σύναψη του δανείου, τρίτεκνος ή πολύτεκνος, το ποσό των τόκων καλύπτεται από τη Δ.ΥΠ.Α..

– Δεν μπορεί να ζητηθεί η παροχή προσωπικής εγγύησης τρίτου ως προϋπόθεση για τη χορήγηση του δανείου.

-Το δάνειο απαλλάσσεται από την εισφορά της παρ. 3 του άρθρου 1 του ν. 128/1975 (Α’ 178).

Η Δ.ΥΠ.Α. έχει ήδη απευθύνει δημόσια πρόσκληση προς τα πιστωτικά ιδρύματα της χώρας για συμμετοχή στο πρόγραμμα.

Κατά τη διάρκεια του δανείου απαγορεύεται και είναι αυτοδικαίως άκυρη οποιαδήποτε εμπράγματη σύμβαση που έχει ως αντικείμενο τη μεταβίβαση ή την επιβάρυνση του αποκτώμενου ακινήτου, πλην αυτής που απαιτείται για παροχή εξασφάλισης για το δάνειο, εκτός αν συναινούν η Δ.ΥΠ.Α. και το πιστωτικό ίδρυμα που χορηγεί το δάνειο.

Για την υλοποίηση του συνόλου ή μέρους του προγράμματος η Δ.ΥΠ.Α. δύναται να συνεργάζεται με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα Α.Ε..

ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΣΧΟΛΙΑ

Αφήστε ένα σχόλιο

five × four =