αρχικηΟΙΚΟΝΟΜΙΑΠόσο αυξάνονται τα επιδόματα ανεργίας από 1η Μαίου

Πόσο αυξάνονται τα επιδόματα ανεργίας από 1η Μαίου

Νέα, δεύτερα κατά σειρά φέτος, αύξηση περιμένει τα επιδόματα ανεργίας, μετά από εκείνη της 1ης Ιανουαρίου 2022 (2%).

Από την 1η Μαΐου 2022 μαζί με τον κατώτατο μισθό θα αυξηθούν -εξίσου κατά 7,5%- και τα επιδόματα της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης – ΔΥΠΑ (τέως ΟΑΕΔ).

Έτσι, για παράδειγμα, όποιος άνεργος έπαιρνε μέχρι και κατά τον τρέχοντα μήνα επίδομα ανεργίας ύψους 407,25 ευρώ, θα λάβει από το Μάιο επίδομα ύψους 437,7 ευρώ. Δηλαδή θα αυξηθεί καtά 30,5 ευρώ.

Όποιος έπαιρνε επίδομα ανεργίας 305,50€, θα λάβει επίδομα 328,4 ευρώ, ενώ όποιος έπαιρνε 203,75€, θα λάβει 219 ευρώ.

Ανάλογη θα είναι και η αύξηση των Δώρων Χριστουγέννων και Πάσχα. Το τακτικό επίδομα ανεργίας δεν θα είναι το μόνο επίδομα της ΔΥΠΑ-ΟΑΕΔ το οποίο θα αυξηθεί.

Υπενθυμίζεται ως βάση υπολογισμού του βασικού επιδόματος ανεργίας τίθεται το εκάστοτε ισχύον κατώτατο ημερομίσθιο του ανειδίκευτου εργάτη. Ειδικότερα, το βασικό επίδομα ανεργίας ορίζεται σε ποσοστό 55% του ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη, ανεξαρτήτως από το αν ο άνεργος αμειβόταν με μηνιαίο μισθό ή ημερομίσθιο (προσαυξανόμενο κατά 10% για κάθε προστατευόμενο μέλος).

Μαζί με το τακτικό επίδομα ανεργίας θα αυξηθούν και τα εξής επιδόματα :

* Βοηθήματα που εξαρτώνται από την τακτική επιδότηση ανεργίας και από το ημερομίσθιο του ανειδίκευτου εργάτη :

-Ειδικό βοήθημα λήξης ανεργίας: ισούται με 13 ημερήσια επιδόματα ανεργίας

-Ειδικό βοήθημα μετά από τρίμηνη παραμονή στα μητρώα των ανέργων: ισούται με 15 ημερήσια επιδόματα ανεργίας

-Ειδικό Βοήθημα σε όσους εξέτισαν ποινή στερητική της ελευθερίας: ισούται με 15 ημερήσια επιδόματα ανεργίας

– Ειδικό Βοήθημα λόγω Επίσχεσης Εργασίας ή Διακοπής Εργασιών: ισούται με 20 ημερήσια επιδόματα ανεργίας

– Ειδικό εποχικό βοήθημα:

Το ύψος του ειδικού εποχικού βοηθήματος, προκειμένου για οικοδόμους, ορίζεται στο 70% του 37πλασίου του εκάστοτε ισχύοντος ημερομισθίου ανειδίκευτου εργάτη.

Το ύψος του ειδικού εποχικού βοηθήματος σμυριδεργάτη ορίζεται στο 70% του 50πλασίου του εκάστοτε ισχύοντος ημερομισθίου ανειδίκευτου εργάτη.

Το ύψος του ειδικού εποχικού βοηθήματος για τα επαγγέλματα των δασεργατών – ρητινοσυλλεκτών, καπνεργατών, αγγειοπλαστών -κεραμοποιών-πλινθοποιών και μισθωτών ναυπηγ/κής ζώνης ορίζεται στο 70% του 35πλασίου του εκάστοτε ισχύοντος ημερομισθίου ανειδίκευτου εργάτη.

Το ύψος του ειδικού εποχικού βοηθήματος για τα επαγγέλματα των μουσικών – τραγουδιστών, ηθοποιών, υποδηματεργατών, χειριστών-βοηθών χειριστών κιν/φου, ελεγκτών θεάτρου – κιν/φου, ταμιών κιν/φου – θεάτρου, τεχνικών κιν/φου & τηλεόρασης, ταξιθετών θεάτρου – κιν/φου, χειριστών εκσκαπτικών ανυψωτικών οδοποιητικών κλπ μηχανημάτων και μισθωτών τουριστικού και επισιτιστικού κλάδου ορίζεται στο 70% του 25πλασίου του εκάστοτε ισχύοντος ημερομισθίου

* Βοηθήματα μη μισθωτών

-Βοήθημα Ανεργίας Αυτοτελώς και Ανεξαρτήτως Απασχολουμένων – Ασφαλισμένων του e ΕΦΚΑ, τ. ΟΑΕΕ, τ. ΕΤΑΠ ΜΜΕ: το μηνιαίο ποσό της παροχής ισούται με το μηνιαίο επίδομα ανεργίας, το οποίο εξαρτάται από το κατώτατο νομοθετημένο ημερομίσθιο.

-Βοήθημα Ανεργίας Αυτοτελώς και Ανεξαρτήτως Απασχολουμένων – Ασφαλισμένων του e ΕΦΚΑ, τ. ΕΤΑΑ (τ. Τομέας ΤΣΜΕΔΕ,ΤΣΑΥ, ΤΑΝ): το μηνιαίο ποσό της παροχής ισούται με το μηνιαίο επίδομα ανεργίας, το οποίο εξαρτάται από το κατώτατο νομοθετημένο ημερομίσθιο

* Λοιπές παροχές που εξαρτώνται από το ημερομίσθιο του ανειδίκευτου εργάτη

– Ειδική παροχή μητρότητας: το καταβαλλόμενο μηνιαίο ποσό της ειδικής παροχής μητρότητας ισούται με τον κατώτατο μισθό, όπως καθορίζεται κάθε φορά με βάση την ΕΓΣΣΕ.

-Συμπληρωματική Παροχή Μητρότητας: η παροχή συνδέεται έμμεσα με τον κατώτατο μισθό, αφού αποτελεί τη διαφορά μεταξύ τακτικών αποδοχών και του επιδόματος μητρότητας του e ΕΦΚΑ.

– Επίδομα γονικής αδείας: το μηνιαίο καταβαλλόμενο επίδομα γονικής αδείας ισούται με τον ελάχιστο νομοθετημένο μισθό, όπως κάθε φορά ορίζεται.

-.Ανεξόφλητες αποδοχές λόγω αφερεγγυότητας του εργοδότη: καταβάλλονται έως 3 μισθοί, όπως προσδιορίζονται από τις οικείες συλλογικές συμβάσεις .

– Παροχή Διαθεσιμότητας: καταβάλλεται το 10% – 30% του μέσου όρου τακτικών αποδοχών των δύο τελευταίων μηνών υπό καθεστώς πλήρους απασχόλησης.

* Αποζημίωση μαθητών των επαγγελματικών σχολών (ΕΠΑΣ) μαθητείας

Από τις ισχύουσες διατάξεις προβλέπεται αποζημίωση των μαθητών για κάθε ημέρα Μαθητείας/Πρακτικής Άσκησης –συνολικής διάρκειας 2 σχολικών ετών – ίση με το 75% του υποκατώτατου ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη. Παράλληλα, προβλέπεται ασφάλιση, για την οποία οι επιβαρύνσεις εργοδοτών και μαθητών για κάθε ημέρα Πρακτικής Άσκησης υπολογίζονται στο ήμισυ (1/2) των πραγματικών αποδοχών.

* Επίδομα ΕΚΕΚ ΑμεΑ Θεσσαλονίκης

Το εκπαιδευτικό επίδομα στα ΚΕΠΕ επηρεάζεται από τον βασικό μισθό του ανειδίκευτου εργάτη (40%) με βάση τον Κανονισμό Λειτουργίας του ΕΚΕΚ.

* Καταβολή αποδοχών στους μαθητές-σπουδαστές -φοιτητές που απέχουν από την εργασία τους για συμμετοχή τους στις γραπτές εξετάσεις της σχολής που φοιτούν

Το καταβλητέο ποσό για τους προπτυχιακούς φοιτητές ισούται με το 30πλάσιο του νόμιμου κατώτατου ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη, για τους δε μεταπτυχιακούς με το 10πλάσιο αυτού

* Προγράμματα απόκτησης επαγγελματικής εμπειρίας (προεργασία)

Καταβάλλεται στους ωφελούμενους αποζημίωση ίση με τον κατώτατο μισθό.

* Προγράμματα εργασιακής εμπειρίας

Ο λόγος για προγράμματα εργασιακής εμπειρίας με αποζημίωση ίση με τον κατώτατο μισθό.

* Πρόγραμμα επιχορήγησης ιδιωτικών επιχειρήσεων για πρακτική άσκηση σπουδαστών ΑΤΕΙ-ΑΣΠΑΙΤΕ

Η επιχορήγηση των επιχειρήσεων ισούται με το 50% του 80% του νόμιμου κατώτατου μισθού του ανειδίκευτου εργάτη.

* Προγράμματα κοινωφελούς χαρακτήρα

Καταβάλλεται ποσό ίσο με τις καθαρές αμοιβές που αντιστοιχούν στις κατώτατες νομοθετημένες μεικτές αποδοχές του ανειδίκευτου εργάτη, ενώ καλύπτεται και το μη μισθολογικό κόστος.

* Προγράμματα νέων θέσεων εργασίας

Συνδέονται έμμεσα με τον κατώτατο μισθό, καθώς η επιχορήγηση κυμαίνεται από 50% έως 90% του μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους.

Το δημόσιονομικό κόστος

Όσον αφορά το δημοσιομομικό κόστος, σύμφωνα με την έκθεση με την οποία συμμετείχε ο ΟΑΕΔ στη διαδικασία διαβούλευσης για τον νέο κατώτατο μισθό, για κάθε αύξηση του κατώτατου μισθού κατά 1 ποσοστιαία μονάδα, θα αυξηθεί το κόστος για όλα τα παραπάνω επιδόματα – προγράμματα κατά 14,7 εκατ. ευρώ. Συνεπώς, η επικείμενη αύξηση του κατώτατου μισθού κατά 7,5%, θα αυξηθούν κατά 110,25 εκατ. ευρώ οι σχετικές δαπάνες.

Πηγή: Capital.gr

ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΣΧΟΛΙΑ

Αφήστε ένα σχόλιο

4 × 4 =