αρχικηΟΙΚΟΝΟΜΙΑΠόσα χρήματα πρέπει να δώσει κάποιος για να πάρει στα «χέρια» του τον Πύργο του Πειραιά

Πόσα χρήματα πρέπει να δώσει κάποιος για να πάρει στα «χέρια» του τον Πύργο του Πειραιά

Σε ένα μήνα, στις 12 Ιουνίου, κατατίθενται οι προσφορές από ενδιαφερόμενους επενδυτές στον διαγωνισμό που προκήρυξε ο Δήμος Πειραιά με σκοπό την παραχώρηση για 99 χρόνια του Πύργου Πειραιά.

Ο Δήμος Πειραιά επιχειρεί άλλη μια φορά να προχωρήσει στην αξιοποίηση ενός κτιρίου – σύμβολο της πόλης, που έχει 22 ορόφους και ύψος 84 μέτρων, είναι το δεύτερο ψηλότερο κτίριο στην Ελλάδα, μετά τον Πύργο των Αθηνών, αλλά παραμένει αναξιοποίητο για δεκαετίες.

Οι δημοτικές αρχές της πόλης προσπαθούν να αξιοποιήσουν την καλή συγκυρία για το real estate στην πόλη του Πειραιά, που υποδέχεται μεγάλες επενδύσεις από την Cosco και την εφοπλιστική κοινότητα, αφήνοντας στους ενδιαφερόμενους επενδυτές τη δυνατότητα να προτείνουν οι ίδιοι τους τρόπους αξιοποίησης του… στοιχειωμένου πύργου.

Οι προτεινόμενες λειτουργίες που έχουν εξετασθεί  από πλευράς Δήμου είναι αυτές του ξενοδοχείου και των γραφείων στους ορόφους και των εμπορικών καταστημάτων. Οι ενδιαφερόμενοι επενδυτές μπορούν με τις προσφορές τους να προτείνουν και άλλες χρήσεις μέσα στο υφιστάμενο κτιριακό κέλυφος με βασικό γνώμονα την ολοκληρωμένη και ελκυστικότερη λειτουργία του ακινήτου. Ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα να αποδεχθεί ή να απορρίψει όλες ή μέρος αυτών.

Σύμφωνα με τους όρους του διαγωνισμού, το ετήσιο αντάλλαγμα δεν θα πρέπει, επί ποινή αποκλεισμού, να είναι μικρότερο από 900.000 ευρώ πλέον του τυχόν αναλογούντος ΦΠΑ κατ’ έτος. Το αντάλλαγμα θα παραμείνει σταθερό κατά την πρώτη τριετία από την υπογραφή της σύμβασης, μετά δε από αυτό το χρονικό διάστημα, θα αναπροσαρμόζεται κατά την δηλωθείσα από τον υποψήφιο αναπροσαρμογή, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη του 2% ετησίως.

Ελάχιστη επένδυση 120 εκατ.

Το ύψος της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης για τα 99 χρόνια της παραχώρησης ανέρχεται κατ΄ ελάχιστον στο ποσό των 89,1 εκατ. ευρώ χωρίς τον ΦΠΑ, και θα χρηματοδοτηθεί αποκλειστικά από τα έσοδα της  παραχώρησης.

Παράλληλα, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν πίνακα δεσμευτικού προϋπολογισμού κόστους των  επενδύσεων,  για την αποπεράτωση, ανακαίνιση, αξιοποίηση και εκμετάλλευση του Πύργου, ο οποίος δεν δύναται να υπολείπεται του ποσού των 30 εκατ. ευρώ.

Η ανάλυση του προϋπολογισμού θα επιμερίζεται στις προβλεπόμενες επενδύσεις που θα πραγματοποιηθούν. Ο δεσμευτικός προϋπολογισμός της επένδυσης πρέπει να περιλαμβάνει το κόστος των μελετών και αδειών, το κατασκευαστικό κόστος (επιμερισμένο για κάθε κατασκευή), κόστος εξοπλισμού, κεφάλαιο κίνησης που εκτιμάται ότι θα απαιτηθεί κατά την κατασκευαστική περίοδο, χρηματοοικονομικό κόστος και λοιπά έξοδα κατασκευαστικής περιόδου.

Η περίοδος των εργασιών, για την υλοποίηση της επένδυσης δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 3 χρόνια από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της σύμβασης παραχώρησης. Κάθε υποψήφιος πρέπει να καταδείξει ότι κατά τις τελευταίες 3 χρήσεις των φορολογικών ετών 2016, 2017 και 2018 διαθέτει επαρκή ίδια κεφάλαια για την κάλυψη του 50% του δεσμευτικού προϋπολογισμού της επένδυσης. Οι υποψήφιοι οφείλουν μαζί με την προσφορά τους, να καταθέσουν εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό, η οποία ανέρχεται στο ποσό του 1 εκατ. ευρώ.

Ο ανάδοχος θα συστήσει Ανώνυμη Εταιρεία Ειδικού Σκοπού (Α.Ε.Ε.Σ.), αποκλειστικά και μόνο για τους σκοπούς της σύμβασης παραχώρησης.

Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης παραχώρησης, την οποία υποχρεούται να προσκομίσει η Α.Ε.Ε.Σ. κατά την υπογραφή της σύμβασης παραχώρησης, ανέρχεται κατ΄ ελάχιστον στο ποσό των 2,7 εκατ. ευρώ.

Επίσης, πριν από την έναρξη των έργων αξιοποίησης, θα προσκομισθεί συμπληρωματική επιστολή καλής εκτέλεσης των προτεινόμενων εργασιών κατασκευής της εγκεκριμένης επένδυσης αξιοποίησης ύψους 2,5 εκατ. ευρώ  η οποία θα επιστραφεί στον ανάδοχο μετά το πέρας των έργων αξιοποίησης του ακινήτου και της πιστοποίησής τους από την αναθέτουσα αρχή.

Πηγή: Economistas.gr

ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΣΧΟΛΙΑ

Αφήστε ένα σχόλιο

four × 5 =