αρχικηΟΙΚΟΝΟΜΙΑΠως να πάρεις έκπτωση για οφειλές σε ταμεία και εφορία

Πως να πάρεις έκπτωση για οφειλές σε ταμεία και εφορία

Το καθεστώς της έκπτωσης για οφειλές σε ασφαλιστικά ταμεία και την εφορία ξεκαθαρίζει διυπουργική απόφαση.

Συγκεκριμένα, η απόφαση αφορά τη ρύθμιση των όρων, προϋποθέσεων, απαιτούμενων δικαιολογητικών, της διαδικασίας για τη χορήγηση του δικαιώματος έκπτωσης σε οφειλές προς τη φορολογική διοίκηση και τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης, το είδος των οφειλών που υπόκεινται σε έκπτωση, τη διαδικασία χρηματοδότησης της απώλειας των ασφαλιστικών εισφορών και λοιπά ζητήματα.

Αποτελεί δε, εφαρμογή διάταξης του 2020, σύμφωνα με την οποία ανεξόφλητες απαιτήσεις βιοµηχανικών βιοτεχνικών και µεταλλευτικών επιχειρήσεων που βρίσκονται εγκατεστηµένες σε νομούς της Ηπείρου, της Μακεδονίας, του Έβρου (σ.σ. όσοι συνορεύουν με την Αλβανία, τη Β. Μακεδονία, τη Βουλγαρία και την Τουρκία) και των Δωδεκανήσων (για τις οποίες το 1988 προβλέφθηκε  οικονοµική ενίσχυση από τον Ο.Α.Ε.∆. και καταργήθηκε το 2020 ) μέχρι τις 31.12.2015 συμψηφίζονται με υφιστάμενες και μελλοντικές απαιτήσεις του Δημοσίου έναντι αυτών, από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου δηλαδή από την 17-07-2020.

Εφόσον, για τη διεκδίκηση απαίτησης των δικαιούχων, έχει ασκηθεί ένδικο βοήθημα ή μέσο, με το οποίο διεκδικείται χρηματικό ποσό για τα έτη 2010 έως 2015 και το οποίο εκκρεμεί σε οιοδήποτε στάδιο, ο συμψηφισμός της παρούσας πραγματοποιείται υπό την προϋπόθεση ότι ο δικαιούχος που έχει ασκήσει το ένδικο βοήθημα ή μέσο παραιτείται από αυτό. Οι υποχρεώσεις του ΟΑΕΔ και του Ελληνικού Δημοσίου εξαντλούνται κατά τα οριζόμενα στην παρούσα.

Πιο αναλυτικά, η Υπουργική Απόφαση προβλέπει πως:

1. Με την υπαγωγή των δικαιούχων επιχειρήσεις στις νέες διατάξεις, με τις οποίες χορηγείται στους δικαιούχους ισόποση έκπτωση από οφειλές τους στη φορολογική διοίκηση και στους φορείς κοινωνικής ασφάλισης, που διενεργείται κατά τις διατάξεις της παρούσας, “σβήνει” πλήρως και ολοσχερώς κάθε απαίτηση των δικαιούχων κατά της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (Δ.ΥΠ.Α.) (πρώην Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού, ΟΑΕΔ) από την αιτία αυτή συμπεριλαμβανομένων των αξιώσεων από τόκους, έξοδα είσπραξης και κάθε άλλη συναφή αξίωση.

Για την υπαγωγή στις διατάξεις της παρούσας, όλοι οι δικαιούχοι, ανεξαρτήτως του εάν έχουν ασκήσει ένδικο βοήθημα ή μέσο από την ίδια αιτία, θα πρέπει να παραιτηθούν από το σχετικό δικαίωμα, καθώς και από την άσκηση ενδίκου βοηθήματος ή μέσου (εφόσον έχουν ασκήσει) για τις απορρέουσες αξιώσεις τους από την 1η.1.2010 έως την 31η.12.2015, συμπεριλαμβανομένων των αξιώσεων από τόκους, έξοδα είσπραξης και κάθε άλλη συναφή αξίωση. Οι υποχρεώσεις της Δ.ΥΠ.Α. και του Ελληνικού Δημοσίου εξαντλούνται κατά τα οριζόμενα στην παρούσα απόφαση.

2. Οι προϋποθέσεις για την εφαρμογή της παρούσας είναι οι εξής:

– Να υφίστανται ανεξόφλητες απαιτήσεις των δικαιούχων προς τη Δ.ΥΠ.Α μέχρι 31 -12-2015.

-Να έχει υποβληθεί σχετική αίτηση ή να υποβληθεί σχετική αίτηση στη Δ.ΥΠ.Α.

-Να παραιτηθεί ο δικαιούχος από το δικαίωμα και από την άσκηση ενδίκου βοηθήματος ή μέσου (εφόσον έχει ασκήσει), με το οποίο διεκδικείται χρηματικό ποσό για τα έτη 2010 έως 2015, να υποβάλει το σχετικό δικαιολογητικό από το αρμόδιο Δικαστήριο, καθώς και σχετική υπεύθυνη δήλωση, με την οποία δηλώνεται ρητά ότι παραιτείται από το δικαίωμά του για τις αξιώσεις από τα έτη 2010-2015.

-Οι εν λόγω απαιτήσεις να μην έχουν υποπέσει σε παραγραφή σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

– Οι δικαιούχοι να υποβάλλουν σχετική αίτηση στη διαδικτυακή ηλεκτρονική πλατφόρμα με τίτλο “myBusinessSupport – Ρύθμιση ανεξόφλητων οικονομικών αξιώσεων παραμεθορίου” της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ).

3. Ο δικαιούχος υποβάλλει σχετική αίτηση στην Περιφερειακή Υπηρεσία της Δ.ΥΠ.Α. (ΚΠΑ2) που ανήκει, προσκομίζοντας:

-υπεύθυνη δήλωση περί άσκησης ή μη ένδικων μέσων και σε περίπτωση άσκησης αυτών βεβαίωση του αρμόδιου Δικαστηρίου περί σχετικής παραίτησης για τις αξιώσεις που απορρέουν από την 1η/1/2010 έως την 31η/12/2015, συμπεριλαμβανομένων των αξιώσεων από τόκους, έξοδα είσπραξης και κάθε άλλη συναφή αξίωση.

– υπεύθυνη δήλωση περί κατάσχεσης ή εκχώρησης ή μη των απαιτήσεών του.

Η Δ.ΥΠ.Α εκδίδει εγκριτική απόφαση αναγνώρισης της ανεξόφλητων απαιτήσεων του δικαιούχου, μετά από έλεγχο:

– της αίτησης με τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά κατά το χρόνο υποβολής της αρχικής αίτησης καθώς και τις κανονιστικές και διοικητικές πράξεις που έχουν εκδοθεί κατ’ εξουσιοδότησή τους,

– της μη παραγραφής των απαιτητών ποσών

της αίτησης με τις υπεύθυνες δηλώσεις

Οι εγκριτικές αποφάσεις αναγνώρισης των ανεξόφλητων απαιτήσεων εκδίδονται από τις Περιφερειακές Υπηρεσίες της Δ.ΥΠ.Α (ΚΠΑ 2), οι οποίες είναι υπεύθυνες για τον προσδιορισμό των απαιτήσεων δικαιούχων για την περίοδο έως 31.12.2015.

Οι Περιφερειακές Υπηρεσίες της Δ.ΥΠ.Α (ΚΠΑ 2), αποστέλλουν στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), συγκεντρωτική έκδοση (αρχείο excel), με τα στοιχεία των εγκριτικών αποφάσεων αναγνώρισης των ανεξόφλητων απαιτήσεων των δικαιούχων. Στη συγκεντρωτική έκδοση (αρχείο excel) περιλαμβάνονται τα εξής στοιχεία:

– οι δικαιούχοι,

-το ΑΦΜ των δικαιούχων,

– ο αριθμός πρωτοκόλλου της εγκριτικής απόφασης αναγνώρισης της ανεξόφλητης απαίτησης,

-η ημερομηνία έκδοσης της εγκριτικής απόφασης αναγνώρισης της ανεξόφλητης απαίτησης,

-το ποσόν της ανεξόφλητης απαίτησης,

– το ποσόν της απαίτησης που τυχόν έχει συμψηφιστεί ή παρακρατηθεί.

Το ποσόν της ανεξόφλητης απαίτησης προς χορήγηση έκπτωσης, είναι το ποσόν της ανεξόφλητης απαίτησης, μειούμενο κατά το ποσόν της απαίτησης που τυχόν έχει συμψηφιστεί ή παρακρατηθεί.

4. Οι δικαιούχοι υποβάλλουν σχετική αίτηση στην ηλεκτρονική πλατφόρμα “myBusinessSupport – Ρύθμιση ανεξόφλητων οικονομικών αξιώσεων παραμεθορίου” της ΑΑΔΕ (https://www.aade.gr/mybusinesssupport).

Οι αιτήσεις στην ηλεκτρονική πλατφόρμα υποβάλλονται έως 30/11/2022.

Κατά την αίτηση, ο δικαιούχος υποβάλλει στην πλατφόρμα “myBusinessSupport – Ρύθμιση ανεξόφλητων οικονομικών αξιώσεων παραμεθορίου” τα κατωτέρω στοιχεία:

– το ποσόν της ανεξόφλητης απαίτησής του που αιτείται να χρησιμοποιηθεί για η χορήγηση έκπτωσης από οφειλές του στη φορολογική διοίκηση,

-το ποσόν της ανεξόφλητης απαίτησής του που αιτείται να χρησιμοποιηθεί για τη χορήγηση έκπτωσης από οφειλές του στους φορείς κοινωνικής ασφάλισης.

Το άθροισμα των ποσών των παραπάνω ποσών ισούται με το ποσόν της προς χορήγηση έκπτωσης ανεξόφλητης απαίτησης.

Τα παραπάνω υποβαλλόμενα στοιχεία δεν δύνανται να τροποποιούνται από την επιχείρηση μετά το πέρας της ημέρας υποβολής της αίτησης.

Η είσοδος στην ηλεκτρονική πλατφόρμα “myBusinessSupport – Ρύθμιση ανεξόφλητων οικονομικών αξιώσεων παραμεθορίου” διενεργείται με την χρήση των σχετικών διαπιστευτηρίων της νέας ψηφιακής πύλης myAADE της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.

Με την είσοδο στην εφαρμογή και την υποβολή της αίτησης, ο δικαιούχος πιστοποιεί την ακρίβεια των δηλούμενων στοιχείων και συναινεί στην επεξεργασία των διαθέσιμων στοιχείων της Α.Α.Δ.Ε., καθώς και των υποβαλλόμενων στοιχείων, προς το σκοπό προσδιορισμού του δικαιώματος έκπτωσης από οφειλές του στη φορολογική διοίκηση και στους φορείς κοινωνικής ασφάλισης και λαμβάνει πρόσβαση στα στοιχεία των εγκεκριμένων από τη ΔΥΠΕ αναγνωρισμένων απαιτήσεών του, που απορρέουν από το άρθρο 21 του ν. 1767/1988 (Α’ 63), όπως ίσχυε πριν από την κατάργησή του από το άρθρο 87 του ν. 4706/2020 (Α’ 136).

5. Για τη χορήγηση έκπτωσης από βεβαιωμένες οφειλές στη φορολογική διοίκηση, το ποσό της ανεξόφλητης απαίτησης που έχει δηλώσει ο δικαιούχος σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 της παρούσας, μειώνει ισόποσα μη ρυθμισμένες οφειλές, βεβαιωμένες στον Α.Φ.Μ. του δικαιούχου, με την ακόλουθη σειρά:

– από φόρο εισοδήματος φυσικών προσώπων, ειδική εισφορά αλληλεγγύης, τέλος επιτηδεύματος και φόρο πολυτελούς διαβίωσης, που προκύπτουν μετά από πράξη διοικητικού προσδιορισμού η οποία εκδίδεται βάσει εμπρόθεσμης αρχικής δήλωσης,

-από Φ.Π.Α.,

-από ΕΝ.Φ.Ι.Α.,

-από κάθε άλλο φόρο, τέλος, εισφορά ή χρηματική κύρωση

-από κάθε άλλη βεβαιωμένη οφειλή προς το Δημόσιο με εξαίρεση τις οφειλές του δικαιούχου από ανάκτηση κρατικών ενισχύσεων, λόγω παράβασης της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Σ.Λ.Ε.Ε.), σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 3 του ν.δ. 356/1974,

στ) από κάθε βεβαιωμένη οφειλή υπέρ τρίτων, σύμφωνα με το ν.δ. 356/1974, με εξαίρεση τις οφειλές του δικαιούχου υπέρ αλλοδαπού δημοσίου.

Η Διεύθυνση Ανάπτυξης Φορολογικών Εφαρμογών (Δ.Α.Φ.Ε.) της Γενικής Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (Γ.Δ.ΗΛΕ.Δ.), μετά την επεξεργασία των υποβληθέντων στοιχείων, καθώς και των στοιχείων που τηρούνται στα πληροφοριακά συστήματα της Α.Α.Δ.Ε. πραγματοποιεί κεντρικά έλεγχο για την πλήρωση των προϋποθέσεων της παρούσας και εφόσον πληρούνται, εκδίδει και αποστέλλει στην Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ./Ελεγκτικό Κέντρο) στην οποία είναι βεβαιωμένες οι οφειλές του δικαιούχου, εκκαθαρισμένα Ατομικά Φύλλα Έκπτωσης (Α.Φ.ΕΚ.) συνδεδεμένα με την κατά περίπτωση εκπιπτόμενη βεβαιωμένη οφειλή.

Σε κάθε περίπτωση, η απόσβεση οφειλής κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της παρούσας απόφασης διενεργείται εντός χρονικού διαστήματος που δεν υπερβαίνει τις σαράντα οκτώ (48) ώρες από τη βεβαίωση της οφειλής που υπόκειται σε έκπτωση σύμφωνα με την παρ. 1 του παρόντος, ή, προκειμένου για οφειλή που έχει βεβαιωθεί πριν από την υποβολή της αίτησης του άρθρου 4, εντός 48 ωρών από την ημερομηνία υποβολής αυτής.

Για τη χορήγηση έκπτωσης σε οφειλές προς τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης, το ποσό της ανεξόφλητης απαίτησης που έχει δηλώσει ο δικαιούχος σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 της παρούσας, μειώνει ισόποσα οφειλές προς τον e-ΕΦΚΑ ή άλλους φορείς κοινωνικής ασφάλισης, με την ακόλουθη σειρά:

– ληξιπρόθεσμες οφειλές ρυθμισμένες ή μη, προερχόμενες από απασχόληση προσωπικού με σχέση μισθωτής εργασίας στην δικαιούχο επιχείρηση.

– ληξιπρόθεσμες οφειλές ρυθμισμένες ή μη, προερχόμενες από προσωπική ασφάλιση αυτοαπασχολούμενου, ελεύθερου επαγγελματία, αγρότη, κ.λπ.

– τρέχουσες ασφαλιστικές εισφορές.

H Α.Α.Δ.Ε. διαβιβάζει στο ΚΕΑΟ αρχείο με τα στοιχεία των δικαιούχων ανά ΑΦΜ με το ποσόν της ανεξόφλητης απαίτησης που έχoυν αιτηθεί για τη χορήγηση ισόποσης έκπτωσης από οφειλές προς τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης.

Το ΚΕΑΟ εντός χρονικού διαστήματος που δεν υπερβαίνει τις 48 ώρες από τη λήψη του αρχείου της Α.Α.Δ.Ε., επεξεργάζεται τα υποβληθέντα στοιχεία και τα στοιχεία που τηρούνται στο πληροφοριακό του σύστημα και αποσβαίνει τις εκπιπτόμενες οφειλές ανά δικαιούχο, κατά πρώτον στις μη ρυθμισμένες οφειλές και εφόσον υπάρχει υπόλοιπο προς έκπτωση ποσόν στις ρυθμισμένες οφειλές.

Οι μη ρυθμισμένες οφειλές προς φορείς κοινωνικής ασφάλισης, εκπίπτουν χωρίς υπολογισμό τόκων και προσαυξήσεων από την ημερομηνία έκδοσης της εγκριτικής απόφασης αναγνώρισης της ανεξόφλητης απαίτησης και εφεξής. Οι ρυθμισμένες οφειλές εκπίπτουν σύμφωνα με τους όρους και τους κανόνες της οικείας ρύθμισης.

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας των προηγούμενων παραγράφων και εφόσον υφίσταται υπολειπόμενο προς έκπτωση ποσόν, το ΚΕΑΟ διαβιβάζει στη Γενική Διεύθυνση Εισφορών του e-ΕΦΚΑ ή στο οικείο Ταμείο, το αρχείο με το υπολειπόμενο προς έκπτωση ποσό ανά δικαιούχο.

Τα ποσά που εκπίπτουν από τρέχουσες ασφαλιστικές υποχρεώσεις εντάσσονται ως πιστωτικά υπόλοιπα στις μερίδες των δικαιούχων και συμψηφίζονται με τις εκάστοτε τρέχουσες ασφαλιστικές υποχρεώσεις που προκύπτουν από τις μηνιαίες Αναλυτικές Περιοδικές Δηλώσεις.

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας των προηγούμενων παραγράφων, το ΚΕΑΟ και η Γενική Διεύθυνση Εισφορών του e-ΕΦΚΑ, διαβιβάζουν στη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του e-ΕΦΚΑ, αρχείο με το εκπιπτόμενο ποσό ανά δικαιούχο, διακριτά ληξιπρόθεσμων και τρεχουσών εισφορών, προκειμένου να μεριμνήσει για την διαδικασία χρηματοδότησης του e-ΕΦΚΑ σύμφωνα με το άρθρο 7 της παρούσας.

6.Τα ποσά των απαιτήσεων των δικαιούχων που αποσβέννυνται με χορήγηση ισόποσης έκπτωσης με οφειλές προς τη φορολογική διοίκηση, αντιστοιχούν σε πιστωτικά για αποπληρωμή φορολογικών υποχρεώσεων με τη μορφή έκπτωσης και καταγράφονται ως αφαιρετικό των εσόδων.

7. Η απώλεια των εσόδων που προκαλείται στον προϋπολογισμό των φορέων κοινωνικής ασφάλισης λόγω απόσβεσης των απαιτήσεων των δικαιούχων με χορήγηση ισόποσης έκπτωσης από οφειλές προς τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης, καλύπτεται από τον τακτικό προϋπολογισμό του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, τις πιστώσεις του Ειδικού Φορέα και αποδίδεται ως επιχορήγηση στον e-ΕΦΚΑ ή το οικείο Ταμείο.

Η Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του e-ΕΦΚΑ ή το οικείο Ταμείο, συγκεντρώνει και αποστέλλει μηνιαίως στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, τα ποσά των εκπιπτόμενων οφειλών (ληξιπρόθεσμων οφειλών ή τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών), για την ισόποση χρηματοδότηση της απώλειας εσόδων του φορέα από τις εγγεγραμμένες πιστώσεις του ετήσιου τακτικού προϋπολογισμού του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

Οι επιχορηγήσεις που μεταβιβάζονται στον e-EΦΚΑ ή το οικείο Ταμείο και αφορούν την κάλυψη ασφαλιστικών εισφορών ή ληξιπρόθεσμων οφειλών, καταχωρούνται ως έσοδο στους οικείους λογαριασμούς ασφαλιστικών εισφορών του φορέα.

Τα υπολειπόμενα ποσά που αφορούν την κάλυψη συνεισπραττόμενων ασφαλιστικών εισφορών ή ληξιπρόθεσμων οφειλών υπέρ τρίτων φορέων, καταχωρούνται στους οικείους λογαριασμούς υποχρεώσεων του φορέα.

8. Για τη χορήγηση αποδεικτικού ενημερότητας στους δικαιούχους της παρούσας εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 12 του ν. 4174/2013 (Α’ 170) και της κατ’ εξουσιοδότηση αυτού εκδοθείσας απόφασης Γ.Γ.Δ.Ε. ΠΟΛ. 1274/2013.

Για τη χορήγηση αποδεικτικού ασφαλιστικής ενημερότητας στους δικαιούχους της παρούσας εφαρμόζονται οι διατάξεις της, κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 29 του ν. 4611/2019 (Α’ 73) εκδοθείσας, υπ’ αρ. 15435/913/16.4.2020 (Β’ 1559) υπουργικής απόφασης.

Πηγή: Capital.gr

ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΣΧΟΛΙΑ

Αφήστε ένα σχόλιο

five × 3 =