αρχικηΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΠως θα πάρεις επιδότηση 14.800 ευρώ για να ξεκινήσεις το δικό σου business project

Πως θα πάρεις επιδότηση 14.800 ευρώ για να ξεκινήσεις το δικό σου business project

Από τη ∆ηµόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) ανακοινώθηκε η προκήρυξη της δράσης «Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρηματικών πρωτοβουλιών απασχόλησης νέων ελεύθερων επαγγελματιών ηλικίας 18 έως 29 ετών με έμφαση στην ψηφιακή οικονομία», η οποία συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ενωση (Πρωτοβουλία για την Απασχόληση των Νέων/Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο), μέσω του επιχειρησιακού προγράμματος «Ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, εκπαίδευση και διά βίου μάθηση 2014-2020».

Αντικείμενο της δράσης είναι η προώθηση στην αυτοαπασχόληση 3.000 ανέργων, ηλικίας 18 έως 29 ετών, με έμφαση στην ψηφιακή οικονομία, καθώς ενισχύεται η δημιουργία νέων επιχειρήσεων που θα υιοθετήσουν άμεσα προηγμένες ψηφιακές πρακτικές σε όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων τους (από τα κεντρικά γραφεία μέχρι τα εργοστάσια και από την αποθήκη μέχρι τη διανομή των προϊόντων ή των υπηρεσιών τους, όπως επιτάσσουν οι απαιτήσεις της «4ης βιομηχανικής επανάστασης» (Industry 4.0).

Ο τομέας της ψηφιακής οικονομίας συμπεριλαμβάνει ενδεικτικά:

Υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών (σταθερή – κινητή – διαδικτυακή τηλεφωνία), υπηρεσίες Η/Υ, λογισμικό (συμβουλευτικές υπηρεσίες για εξοπλισμό, συμβουλευτικές υπηρεσίες για λογισμικό, εργασίες σε βάση δεδομένων, συντήρηση και επιδιόρθωση Η/Υ κ.λπ.).

Παροχή υπηρεσιών μέσω Διαδικτύου.

Ευρυζωνικές υπηρεσίες, συστήματα αυτοματισμού γραφείου, εφαρμογές τηλεματικής, δορυφορικές υπηρεσίες, ψηφιακή τηλεόραση.

Παροχή λύσεων ασφαλείας ηλεκτρονικών συστημάτων, κατασκευή εξοπλισμού RFID.

Διαχείριση ηλεκτρονικών προμηθειών, ηλεκτρονικό εμπόριο, ηλεκτρονικό επιχειρείν.

Τηλεκπαίδευση, σχεδιασμός ιστοσελίδων, ψηφιακές εκτυπώσεις, ψυχαγωγία με ψηφιακά μέσα.

Οπως αναφέρεται στη δημοσιευμένη πρόσκληση, η δημόσια δαπάνη που διατίθεται για την ένταξη πράξεων στη συγκεκριμένη πρόσκληση ανέρχεται σε 45.000.000 ευρώ. Η δράση θα υλοποιηθεί σε κύκλους, σε περίπτωση που οι δικαιούχοι του α΄ κύκλου υπολείπονται του αριθμού των 3.000 και εφόσον δεν έχει εξαντληθεί ο προϋπολογισμός της.

Οι δικαιούχοι

Στη δημοσιευμένη προκήρυξη της δράσης, ως «δυνητικοί δικαιούχοι»-ωφελούμενοι αναφέρονται άνεργοι εγγεγραμμένοι στο μητρώο του ΟΑΕΔ, που βρίσκονται εκτός εκπαίδευσης, απασχόλησης ή κατάρτισης, 18-29 ετών, οι οποίοι υποβάλλουν ηλεκτρονικά αίτηση χρηματοδότησης (επενδυτική πρόταση).

Οι δυνητικά δικαιούχοι κατά την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης χρηματοδότησης στη δράση πρέπει σωρευτικά, πέραν των ανωτέρω, να εκπληρώνουν τις κάτωθι προϋποθέσεις:

Να έχουν ωφεληθεί από τη διαδικασία της εξατομικευμένης παρέμβασης.

Να είναι Ελληνες πολίτες ή πολίτες άλλου κράτους της Ε.Ε. ή ομογενείς που έχουν δικαίωμα διαμονής και εργασίας στη χώρα μας ή πολίτες τρίτων χωρών που έχουν άδεια διαμονής σε ισχύ τουλάχιστον για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί η δράση.

Οι άντρες υποψήφιοι να έχουν εκπληρώσει ή νόµιµα απαλλαγεί από τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις.

Να λειτουργήσουν νόμιμα εντός της ελληνικής επικράτειας

Η έναρξη δραστηριότητας στη ΔΟΥ να πραγματοποιηθεί μετά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης, και το αργότερο εντός 60 ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης της θετικής αξιολόγησης (έγκρισης) της πρότασής τους.

Κάθε δυνητικός δικαιούχος υποβάλλει μία και μόνον αίτηση χρηματοδότησης.

Οι δυνητικά δικαιούχοι εντάσσονται στη δράση είτε ως ατομικοί επιχειρηματίες είτε ως μέλη νομικών οντοτήτων, με μία από τις ακόλουθες νομικές μορφές: Ομόρρυθμη Εταιρεία (Ο.Ε.), Ομόρρυθμοι Εταίροι των Ετερόρρυθμων Εταιρειών (Ε.Ε.), Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης (ΕΠΕ), Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία (ΙΚΕ), συνεταιρισμός εργαζομένων του άρθρου 24 του κεφαλαίου Ε΄ του ν. 4430/2016 (Α΄ 32). Οι δυνητικά δικαιούχοι των ανωτέρω αναφερόμενων νομικών προσώπων είναι οι εταίροι-μέλη που ασκούν τη διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων βάσει είτε του θεσμικού πλαισίου, είτε του καταστατικού, είτε της απόφασης της γενικής συνέλευσης των εταίρων, κατέχουν το 51% του εταιρικού μεριδίου και είναι οι νόμιμοι εκπρόσωποι της επιχείρησης, πλην των συνεταιρισμών εργαζομένων όπου ισχύουν τα οριζόμενα στο ν. 4430/2016 (Α΄ 32).

Τι επιχορηγείται

Σύμφωνα με τα δημοσιευμένα στοιχεία, η διάρκεια της επιχορήγησης ορίζεται σε δώδεκα μήνες. Το χρονικό διάστημα των 12 μηνών ισχύει από την ημερομηνία έναρξης δραστηριότητας της επιχείρησης στη ΔΟΥ. Το κατ’ αποκοπήν ποσό ενίσχυσης των νέων επιχειρήσεων/δικαιούχων της δράσης ανέρχεται σε 14.800 ευρώ και καταβάλλεται σε τρεις δόσεις (4.000 ευρώ με την έναρξη δραστηριότητας στη ΔΟΥ, 5.400 ευρώ μετά τη λήξη του α΄ εξαμήνου και 5.400 ευρώ μετά τη λήξη του β΄ εξαμήνου).

Η αίτηση χρηματοδότησης (επενδυτική πρόταση) υποβάλλεται ηλεκτρονικά στο πληροφοριακό σύστημα κρατικών ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) που παρέχει το υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων στη διεύθυνση www.ependyseis.gr/mis.

Αναλυτικά στοιχεία της πρόσκλησης μπορούν να αναζητηθούν στον ιστότοπο της ΔΥΠΑ www.oaed.gr ή του ΕΣΠΑ www.espa.gr.

Οι ηλεκτρονικές αιτήσεις χρηματοδότησης υποβάλλονται έως την 3η Οκτωβρίου 2022.

Πηγή: Καθημερινή

ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΣΧΟΛΙΑ

Αφήστε ένα σχόλιο

nineteen + 1 =