αρχικηΟΙΚΟΝΟΜΙΑΠρόστιμα και προσαυξήσεις άνω του 1 δισ. ευρώ θα επιβάλει το 2024 η εφορία

Πρόστιμα και προσαυξήσεις άνω του 1 δισ. ευρώ θα επιβάλει το 2024 η εφορία

Ποσά ύψους σχεδόν ενός 1 δισ. ευρώ υπολογίζεται να εισπραχθούν το 2024 από την εφορία από πρόστιμα, ποινές και καταλογισμούς που έχουν ήδη επιβληθεί ή πρόκειται να επιβληθούν σε επιχειρήσεις και φυσικά πρόσωπα.

Σύμφωνα με τον Προϋπολογισμό, το ακριβές ποσό των προστίμων που εκτιμά το υπουργείο Οικονομικών ότι θα εισπραχθεί ανέρχεται στο 1 δισ. ευρώ και, όπως γίνεται εύκολα αντιληπτό, το μεγαλύτερο τμήμα θα προέλθει από φορολογικές παραβάσεις, οι οποίες αποτελούν το 74% των προστίμων.

Στον Προϋπολογισμό έχουν εγγραφεί ποσά-πρόστιμα προς είσπραξη από αυθαίρετα κτίσματα, ελλιπείς θέσεις στάθμευσης σε κτίρια, καθώς και πρόστιμα του πράσινου αλλά και του γαλάζιου ταμείου. Επίσης, προβλέπονται εισπράξεις από ποινές που θα επιβληθούν από τα ποινικά δικαστήρια, παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας, το λαθρεμπόριο και διάφορα άλλα πρόστιμα που περιλαμβάνονται σε κωδικούς που δεν έχουν πλήρη ανάλυση.

Την ίδια στιγμή, ο Προϋπολογισμός του 2024 προβλέπει επιστροφή χρημάτων (δαπανών) στο Ελληνικό Δημόσιο ύψους 547 εκατ. ευρώ, τα οποία αφορούν τόσο επιστροφές αποδοχών όσο και επιστροφές ποσών από ΝΠΔΔ που είχαν δοθεί για εκτέλεση έργων-επενδύσεων.

Σημειώνεται ότι το προηγούμενο έτος (2022), σύμφωνα με τα στοιχεία του απολογισμού που κατατέθηκε στη Βουλή, τα εισπραχθέντα πρόστιμα ανήλθαν σε 670 εκατ. ευρώ. Παράλληλα, το εισπρακτέο υπόλοιπο εσόδων του απολογισμού ανήλθε σε 122,52 δισ. ευρώ ή ποσοστό 59,29% του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος, το οποίο εκτιμάται σε 206,62 δισ. ευρώ.

Στη διαμόρφωση του ως άνω εισπρακτέου υπολοίπου συνέβαλαν ιδίως:

– Οι ανείσπρακτες απαιτήσεις από φόρους, οι οποίες ανήλθαν στο ποσό των 34,82 δισ. ευρώ ή ποσοστό 28,42% του συνολικού εισπρακτέου υπολοίπου.

– Οι ανείσπρακτες απαιτήσεις από μεταβιβάσεις, οι οποίες ανήλθαν στο ποσό των 12,95 δισ. ευρώ ή ποσοστό 10,57% του συνολικού εισπρακτέου υπολοίπου, αφορούν δε σχεδόν εξολοκλήρου ανείσπρακτες απαιτήσεις από επιστροφές καταπτώσεων εγγυήσεων, οι οποίες ανήλθαν σε 11,95 δισ. ευρώ ή ποσοστό 92,30% επί των ανείσπρακτων απαιτήσεων από μεταβιβάσεις.

– Οι ανείσπρακτες απαιτήσεις από πρόστιμα, ποινές και καταλογισμούς, οι οποίες ανήλθαν στο ποσό των 71,12 δισ. ευρώ ή ποσοστό 58,05% του συνολικού εισπρακτέου υπολοίπου.

Τα πρόστιμα

Όπως προαναφέρθηκε, το σύνολο προστίμων που εκτιμάται ότι θα εισπραχθούν το τρέχον έτος ανέρχονται στο ποσό των 1 δισ. ευρώ.

Από το ποσό αυτό, οι σημαντικότερες εισπράξεις θα προέλθουν από:

– Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις 742 εκατ. ευρώ. Πρόκειται για πρόστιμα τα οποία έχουν επιβληθεί από τη φορολογική διοίκηση ή θα επιβληθούν και θα εισπραχθούν εντός του έτους για παραβάσεις της φορολογικής νομοθεσίας, όπως φοροδιαφυγή και απόκρυψη φορολογητέα ύλης ή καθυστέρηση υποβολής δηλώσεων.

– Τα τελωνειακά πρόστιμα θα φτάσουν στα 23 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 16 εκατ. ευρώ αφορούν πρόστιμα για λαθρεμπορία, τα 6 εκατ. ευρώ πρόστιμα και προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής των υποχρεώσεων και 1 εκατ. ευρώ για ανακριβείς δηλώσεις

– Καταλογισμοί ύψους 11 εκατ. ευρώ για παραβάσεις ευρωπαϊκών προγραμμάτων.

– Λοιπά πρόστιμα 245 εκατ. ευρώ. Στον κωδικό αυτό συμπεριλαμβάνονται πρόστιμα ύψους 5 εκατ. ευρώ από αυθαίρετα κτίσματα, 3 εκατ. ευρώ από ελλιπείς θέσεις στάθμευσης σε κτίρια, 1 εκατ. ευρώ για πρόστιμα του πράσινου ταμείου και 4 εκατ. ευρώ που αφορούν πρόστιμα του γαλάζιου ταμείου (προστασία θαλάσσιου περιβάλλοντος).

– Πρόστιμα και ποινές από ποινικά δικαστήρια 20 εκατ. ευρώ.

– Πρόστιμα για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας 9 εκατ. ευρώ.

– Πρόστιμα για λιμενικές παραβάσεις 6 εκατ. ευρώ.

– Πρόστιμα εκπρόθεσμης καταβολής μη φορολογικών εσόδων 35 εκατ. ευρώ.

– Καταπτώσεις εγγυητικών επιστολών 2 εκατ. ευρώ.

Επιστροφές δαπανών

Σύμφωνα με τον Προϋπολογισμό, οι επιστροφές δαπανών θα φτάσουν το 2023 στο ποσό των 547 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων:

– Επιστροφές αποδοχών 40 εκατ. ευρώ.

– Επιστροφές ποσών από ΝΠΔΔ για εκτέλεση έργων επενδύσεων 150 εκατ. ευρώ.

– Επιστροφές μεταβιβάσεων 340 εκατ. ευρώ.

– Επιστροφές από φυσικά πρόσωπα για εκτέλεση επενδύσεων 4 εκατ. ευρώ.

– Επιστροφές επιχορηγήσεων για διαχείριση απορριμμάτων περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 7 εκατ. ευρώ.

– Επιστροφή επιστρεπτέας προκαταβολής 175 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 62 εκατ. ευρώ από ατομικές επιχειρήσεις και 113 εκατ. ευρώ από νομικά πρόσωπα.

Εκτός από τα πρόστιμα και τις ποινές, ο Προϋπολογισμός περιλαμβάνει έσοδα και από άλλες διάφορες κατηγορίες. Συγκεκριμένα, προβλέπει έσοδα από την περιέλευση αδρανών καταθέσεων στο Ελληνικό Δημόσιο ύψους 14 εκατ. ευρώ, καθώς και έσοδα ύψους 4,6 δισ. ευρώ από μισθώματα κτιρίων και υποδομών.

Οι έλεγχοι και τα πρόστιμα του 8μήνου

Μέσα στο οκτάμηνο του τρέχοντος έτους 2023 ελέγχθηκαν από το Κέντρο Μεγάλων Επιχειρήσεων 290 υποθέσεις και βεβαιώθηκαν από διαφορές φόρων, προσαυξήσεων και προστίμων 193.693.920 ευρώ, από το Κέντρο Φορολογούμενων Μεγάλου Πλούτου ελέγχθηκαν 549 υποθέσεις και βεβαιώθηκαν από διαφορές φόρων, προσαυξήσεων και προστίμων 106.435.261 ευρώ, από τα ΕΛΚΕ 5.197 υποθέσεις και βεβαιώθηκαν από διαφορές φόρων, προσαυξήσεων και προστίμων 300.616.088 ευρώ και από τις ΔΟΥ 7.452 υποθέσεις και βεβαιώθηκαν διαφορές φόρων, προσαυξήσεων και προστίμων 209.895.655 ευρώ. Επιπλέον, οι ελεγκτικές υπηρεσίες στο οκτάμηνο του τρέχοντος έτους 2023 διενήργησαν 1.324 ελέγχους φορολογίας κεφαλαίου με συνολική βεβαίωση 13.287.460 ευρώ.

Τέλος, στο οκτάμηνο του τρέχοντος έτους διενεργήθηκαν 51.448 μερικοί επιτόπιοι έλεγχοι διαπίστωσης της εκπλήρωσης των φορολογικών υποχρεώσεων από τα συνεργεία των ΔΟΥ – ΕΛΚΕ – ΥΕΔΔΕ και διαπιστώθηκαν σε 14.327 από τους ελέγχους αυτούς συνολικά 859.503 παραβάσεις. Η μέση παραβατικότητα των επιχειρήσεων που έλεγξαν τα συνεργεία των ΔΟΥ στο εν λόγω διάστημα ήταν 27,85%.

ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΣΧΟΛΙΑ

Αφήστε ένα σχόλιο

seven + sixteen =