αρχικηΟΙΚΟΝΟΜΙΑΠροσλήψεις εν μέσω καλοκαιριού στον Δήμο Κηφισιάς

Προσλήψεις εν μέσω καλοκαιριού στον Δήμο Κηφισιάς

Προσλήψεις για τις ανάγκες πυροπροστασίας κάνει ο Δήμος Κηφισιάς. Αναλυτικά:

ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ
Οι υποψήφιοι θα πρέπει:
1. Να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών.
2. Να έχουν υγεία και φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των
καθηκόντων της θέσης για την οποία προσλαµβάνονται
3. Να µην έχουν κώλυµα κατά το άρθρο 15 (στρατιωτικές υποχρεώσεις) και 16 του
Υπαλληλικού Κώδικα (ποινική καταδίκη, υποδικία, στερητική ή επικουρική
δικαστική συµπαράσταση)
Σηµείωση: Η ανικανότητα προς πρόσληψη αίρεται µόνο µε την έκδοση, του κατά το
άρθρο 47 παρ. 1 του Συντάγµατος, ∆ιατάγµατος που αίρει τις συνέπειες της ποινής.

ΥΠΟΒΟΛΗ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
Οι ενδιαφερόµενοι µαζί µε την αίτησή τους πρέπει να υποβάλλουν υποχρεωτικά τα
εξής δικαιολογητικά:
1. Αίτηση
2. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του ατοµικού δελτίου ταυτότητας ή
ελλείψει ταυτότητας φωτοαντίγραφο των κρίσιµων σελίδων του
διαβατηρίου (δηλ. αυτών που αναφέρονται ο αριθµός και τα στοιχεία
ταυτότητας του κατόχου. Αν από αυτά δεν προκύπτει η ηµεροµηνία
γεννήσεως πρέπει να προσκοµισθεί και πιστοποιητικό γεννήσεως)
3. Τίτλο σπουδών (όπου απαιτείται)
4. Τα κατά περίπτωση και ειδικότητα απαιτούµενα αποδεικτικά
πιστοποίησης της επάρκειας χειρισµού των οχηµάτων, όπως αναλυτικά
περιγράφονται στο µέρος Γ΄ (ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ) της
παρούσας ανακοίνωσης
Τα παραπάνω δικαιολογητικά θα πρέπει να ισχύουν τόσο κατά την ηµεροµηνία
υποβολής των αιτήσεων, όσο και κατά την ηµεροµηνία πρόσληψης.

∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ
Ανάρτηση της Ανακοίνωσης θα γίνει στους χώρους ανακοινώσεων του ∆ηµοτικού
Καταστήµατος , Κεντρικό ∆ηµαρχείο: ∆ιονύσου & Μυρσίνης, κτίριο επί της οδού
Εµµ. Μπενάκη 3 Κηφισιά, συντασσοµένων κατ’ άρθρο 21 παρ. 9 του Ν.
2190/1994 (όπως ισχύει), πρακτικών ανάρτησης, καθώς και στο πρόγραµµα
∆ιαύγεια.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ- ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ- ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ
Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να υποβάλουν αίτηση στο Τµήµα Πρωτοκόλλου
του ∆ήµου (∆ιονύσου και Μυρσίνης – ισόγειο) προσκοµίζοντας και τα
απαραίτητα δικαιολογητικά πρόσληψης , εντός προθεσµίας 5 εργασίµων
ηµερών, που αρχίζει από την εποµένη ηµέρα της ανάρτησής της στους χώρους
ανακοινώσεων του ∆ήµου.
Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να απευθύνονται για πληροφορίες στο Τµήµα
Ανάπτυξης Ανθρώπινου ∆υναµικού – Μητρώων και ∆ιαδικασιών Προσωπικού
(Εµµ.Μπενάκη 3 – 2ος όροφος) , τηλέφωνα επικοινωνίας 2132007186-189-153-
155

ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΣΧΟΛΙΑ

Αφήστε ένα σχόλιο

two × one =