αρχικηΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΠρολαβαίνεις ακόμα: Δόθηκε νέα παράταση για το ΕΣΠΑ «Επιχειρούμε Έξω»

Προλαβαίνεις ακόμα: Δόθηκε νέα παράταση για το ΕΣΠΑ «Επιχειρούμε Έξω»

Η δράση «Επιχειρούμε Εξω» έχει ως αντικείμενο την προώθηση της εξωστρέφειας των ελληνικών μεταποιητικών επιχειρήσεων που αναπτύσσουν ήδη εξαγωγική δραστηριότητα, μέσω της συμμετοχής τους σε εμπορικές εκθέσεις που διοργανώνονται στην Ε.Ε. και σε τρίτες χώρες, υλοποιείται δε στο πλαίσιο του «Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) 2014-2020» ήδη από 18.1.2018.

Όπως αναφέρει η Καθημερινή, σύμφωνα με τη δημοσιευμένη αρχικά πρόσκληση, αυτή θα παρέμενε ανοιχτή προς υποβολή αιτήσεων το αργότερο μέχρι τη συμπλήρωση δεκαοκτώ (18) μηνών από την αρχική δημοσίευσή της (20.11.2017), δηλαδή έως 20 Μαΐου 2019. Με τροποποίηση της πρόσκλησης, η προθεσμία υποβολής προτάσεων είχε παραταθεί έως την 15η Ιουλίου 2019, ενώ με νέα τροποποίηση ορίστηκε νέα καταληκτική ημερομηνία η 30η Σεπτεμβρίου 2019.

Λόγω του μεγάλου ενδιαφέροντος που παρουσιάζει η δράση και της νέας προθεσμίας υποβολής αιτήσεων, σήμερα θα υπενθυμίσουμε τα βασικά της στοιχεία.

Επιλέξιμοι δικαιούχοι

Οπως αναφέρεται στον οδηγό της δράσης, επιλέξιμες για χρηματοδότηση είναι πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες πριν από την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης: α) έχουν κλείσει τουλάχιστον μία διαχειριστική χρήση δωδεκάμηνης διάρκειας, β) διαθέτουν επιλέξιμους κωδικούς αριθμούς δραστηριότητας (ΚΑΔ), οι οποίοι αφορούν προϊόντα που επιθυμούν να προωθήσουν μέσω της συμμετοχής τους στις εμπορικές εκθέσεις, γ) παράγουν/μεταποιούν ήδη τα προϊόντα αυτά και δ) αναπτύσσουν ήδη εξαγωγική δραστηριότητα και ποσοστό τουλάχιστον 2% του ετήσιου κύκλου εργασιών προέρχεται από εξαγωγές προϊόντων που παράγουν/μεταποιούν.

Οι επιλέξιμες κατηγορίες επιχειρηματικών δραστηριοτήτων (ΚΑΔ) μεταποίησης αναφέρονται αναλυτικά στη δημοσιευμένη πρόσκληση, ενώ θα χρηματοδοτηθούν επενδυτικά σχέδια που θα αφορούν τους στρατηγικούς τομείς προτεραιότητας του ΕΠΑνΕΚ, δηλαδή: αγροδιατροφή / βιομηχανία τροφίμων, πολιτιστικές και δημιουργικές βιομηχανίες (ΠΔΒ), υλικά / κατασκευές, ενέργεια, περιβάλλον, τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνία (ΤΠΕ), υγεία – φάρμακα.

Προϋπολογισμός

Ο ανώτατος επιλέξιμος προϋπολογισμός μπορεί να φθάσει έως 100.000 ευρώ, με τη δημόσια επιχορήγηση να ανέρχεται στο 50% αυτού.

Ο προϋπολογισμός ανά εμπορική έκθεση ανέρχεται:

Μέχρι 20.000 ευρώ ανά έκθεση στις περιπτώσεις συμμετοχής με περίπτερο μέχρι 20 τ.μ., με ανώτατο ποσό δημόσιας επιχορήγησης έως 10.000 ευρώ.

Μέχρι 35.000 ευρώ ανά έκθεση στις περιπτώσεις συμμετοχής με περίπτερο μέχρι 50 τ.μ., με ανώτατο ποσό δημόσιας επιχορήγησης έως 17.500 ευρώ.

Μέχρι 50.000 ευρώ ανά έκθεση στις περιπτώσεις συμμετοχής με περίπτερο άνω των 50 τ.μ., με ανώτατο ποσό δημόσιας επιχορήγησης έως 25.000 ευρώ.

Η δράση ενισχύει τη συμμετοχή σε εμπορικές εκθέσεις εκτός ελληνικής επικράτειας, με επιλέξιμες τις παρακάτω δαπάνες:

Κόστος συμμετοχής και κόστος καταχώρισης / εγγραφής στον κατάλογο της έκθεσης.

Εξοδα μετακίνησης και διαμονής των εκπροσώπων της επιχείρησης που θα συμμετέχουν σε κάθε εμπορική έκθεση. Επιλέξιμα είναι τα κόστη μέχρι τεσσάρων (4) εκπροσώπων της επιχείρησης που αφορούν: αεροπορικά εισιτήρια στην οικονομική θέση, επιμέρους μετακινήσεις προς και από τον χώρο διοργάνωσης της έκθεσης, κόστος διαμονής μέχρι του ποσού των 300 ευρώ ανά άτομο ανά ημέρα.

Ενοίκιο περιπτέρου, κόστος κατασκευής / διαμόρφωσης και ενοικίαση εξοπλισμού (π.χ. οπτικοακουστικός εξοπλισμός).

Κόστος αποστολής και επιστροφής των εκθεμάτων, συμπεριλαμβανομένου και του κόστους ασφάλισης αυτών.

Αμοιβές εξειδικευμένων εξωτερικών συνεργατών απαραίτητων για τη διαχείριση / λειτουργία του περιπτέρου (π.χ. διερμηνέας, φύλακας περιπτέρου κ.λπ.).

Κόστος σχεδιασμού και μετάφρασης φυλλαδίου/ων.

Οι δαπάνες είναι επιλέξιμες από την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης έως και 30 μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ένταξης των επενδυτικών σχεδίων στη δράση.

Οπως επισημαίνεται στη δημοσιευμένη πρόσκληση, δεν θεωρούνται επιλέξιμες οι δαπάνες προωθητικών ενεργειών, με εξαίρεση το κόστος σχεδιασμού και μετάφρασης φυλλαδίου/ων (πληροφορικού εντύπου). Επιπροσθέτως, δεν επιτρέπεται η χρηματοδότηση της δημιουργίας και λειτουργίας δικτύου διανομής σε άλλα κράτη-μέλη ή τρίτες χώρες. Η συμμετοχή της επιχείρησης σε εμπορικές εκθέσεις επιτρέπεται μόνο με την ιδιότητα του εκθέτη, ενώ στην περίπτωση συμμετοχής σε εμπορικές εκθέσεις απαιτείται υποχρεωτικά η υλοποίηση δαπανών που αφορούν ενοικίαση ή/και διαμόρφωση περιπτέρου. Τέλος, η εγκριθείσα ενίσχυση θα καταβληθεί στην κάθε δικαιούχο επιχείρηση εφόσον έχει μεταβεί και παρευρίσκεται στην εκάστοτε έκθεση εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπός της.

Για την πιστοποίηση των πληρωμών, στην περίπτωση τιμολογίων που είναι ξενόγλωσσα (εκτός αγγλικής) και δυσκολεύουν την απόφαση για την επιλεξιμότητά τους, μπορεί να ζητηθεί η μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα από επίσημο φορέα.

Οι αιτήσεις χρηματοδότησης υποβάλλονται υποχρεωτικά ηλεκτρονικά και αξιολογούνται με σειρά προτεραιότητας, σύμφωνα με την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής τους, έως 30.9.2019.

ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΣΧΟΛΙΑ

Αφήστε ένα σχόλιο

4 × 1 =