αρχικηΧωρίς κατηγορίαΠοιοι μπαίνουν στο στόχαστρο της εφορίας από την επόμενη Δευτέρα

Ποιοι μπαίνουν στο στόχαστρο της εφορίας από την επόμενη Δευτέρα

Τους φορολογούμενους που απέκτησαν ακίνητη περιουσία 1-1,5 εκατ. ευρώ μετά το 2015, καθώς και αυτούς που “δηλώνουν” τεκμαρτή δαπάνη διαβίωσης άνω των 100.000 και έως 150.000 ευρώ βάζουν στο στόχαστρο τους τα νέα Ελεγκτικά Κέντρα (ΕΛ.ΚΕ) που ξεκινούν τη λειτουργία τους την επόμενη Δευτέρα.

Επί της ουσίας ο τρόπος ζωής και οι αγοραπωλησίες ακινήτων των τελευταίων ετών θα αποτελέσουν κομβικό σημείο ελέγχου προκειμένου να διαπιστωθεί όχι μόνο εάν τα εισοδήματα αυτά είναι δηλωμένα αλλά και ο τρόπος προέλευσης τους.

Όπως γίνεται αντιληπτό τα έξι νέα ελεγκτικά κέντρα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη θα εστιάσουν στη μεγάλη φοροδιαφυγή και στο πλαίσιο αυτό θα ελεγχθούν και τα εμβάσματα άνω των 100.000 ευρώ.

Τα νέα ελεγκτικά κέρνα όπως προαναφέρθηκε θα αρχίσουν να λειτουργούν από τις 27 Ιουνίου 2022 με 820 υπαλλήλους. Οι βασικότερες αρμοδιότητες των ΕΛ.ΚΕ. είναι οι ακόλουθες:

1. Η διενέργεια:

– φορολογικού ελέγχου επί των φορολογουμένων

– φορολογικών ελέγχων για τη διαπίστωση της συμμόρφωσης των φορολογουμένων και για τον εντοπισμό εισοδημάτων και περιουσιακών στοιχείων που δεν έχουν δηλωθεί

– η βεβαίωση φόρων, τελών, εισφορών και προστίμων με βάση τις πράξεις που εκδίδονται από το ΕΛ.ΚΕ., στα βιβλία εισπρακτέων εσόδων του αρμόδιου ΚΕ.Β.ΕΙΣ..

2. Ο έλεγχος σε φυσικά πρόσωπα που ασκούν ή δεν ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα εφόσον πληρούν οποιοδήποτε από τα παρακάτω κριτήρια :

–  H αξία ακίνητης περιουσίας του φορολογουμένου, του/της συζύγου και των προστατευόμενων τέκνων αυτού, όπως υπολογίζεται στην ηλεκτρονική εφαρμογή του Ο.Π.Σ. Περιουσιολογίου της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), ανέρχεται αθροιστικά, από την 1η-1-2015 και μετά τουλάχιστον σε ένα έτος, στο ποσό του 1.000.000 ευρώ και έως του ποσού του 1.500.000 ευρώ.

– H ετήσια τεκμαρτή δαπάνη διαβίωσης, που προκύπτει από τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος, είναι ποσού 100.000 έως 150.000 ευρώ.

– Τα ποσά δαπανών (τεκμηρίων) απόκτησης περιουσιακών στοιχείων ανέρχονται σε 200.000 έως 400.000 ευρώ.

– Απέστειλαν στο εξωτερικό χρηματικά εμβάσματα συνολικού ύψους από 100.000 έως 200.000 ευρώ, σε τουλάχιστον ένα έτος όπως εντοπίζονται από τα στοιχεία που διαβιβάζονται στην ΑΑΔΕ, από πιστωτικά, χρηματοδοτικά ιδρύματα, ιδρύματα πληρωμών και εταιρίες παροχής επενδυτικών υπηρεσιών και από τα στοιχεία των συνδικαιούχων των λογαριασμών χρέωσης για την αποστολή του εμβάσματος.

3. Η  διενέργεια ελέγχων επί υποθέσεων φόρου μεταβίβασης ακινήτων, φορολογίας κληρονομιών, δωρεών, γονικών παροχών και κερδών από τυχερά παίγνια, οι οποίες εξειδικεύονται με αποφάσεις της Α.Α.Δ.Ε..

4. Ο επανέλεγχος ή ο έλεγχος σε φορολογικές υποθέσεις που, ενώ έχουν ελεγχθεί και περαιωθεί καθώς έχουν προκύψει νέα συμπληρωματικά στοιχεία ή πληροφορίες ή στοιχεία βάσει της αμοιβαίας διοικητικής συνδρομής από φορολογικές ή τελωνειακές αρχές άλλων Κρατών – Μελών της Ε.Ε. ή τρίτων χωρών. Η αρμοδιότητα αυτή θα ασκείται για υποθέσεις που ο αρχικός έλεγχος έχει διενεργηθεί στο ΕΛ.ΚΕ. ή σε Δ.Ο.Υ. της χωρικής/καθ’ ύλην αρμοδιότητάς του ή εφόσον ο αρχικός έλεγχος έχει διενεργηθεί στα πρώην Δ.Ε.Κ. Αθηνών και Θεσσαλονίκης και κατά το χρόνο έκδοσης της εντολής ελέγχου έχει καταργηθεί το Τμήμα Ελέγχου της αρμόδιας για την παραλαβή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος Δ.Ο.Υ. και η αρμοδιότητα του ελέγχου έχει περιέλθει στο ΕΛ.ΚΕ..

Πηγή: Capital.gr

ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΣΧΟΛΙΑ

Αφήστε ένα σχόλιο

4 × 2 =