αρχικηΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΠλαστικά Θράκης: Η Ελληνική εταιρία που καταγράφει υπερδιπλασιασμό κερδών

Πλαστικά Θράκης: Η Ελληνική εταιρία που καταγράφει υπερδιπλασιασμό κερδών

Ο Κύκλος Εργασιών του Ομίλου Πλαστικά Θράκης από συνεχιζόμενες δραστηριότητες ανήλθε σε €341,6 εκατ., αυξημένος κατά 34,6%, σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2020, ενώ τα Κέρδη προ Φόρων, Τόκων και Αποσβέσεων (EBITDA) από συνεχιζόμενες δραστηριότητες ανήλθαν σε €96,7 εκατ., αυξημένα κατά 84,5%, συγκριτικά με το εννεάμηνο του προηγούμενου έτους.

Επίσης, τα Κέρδη προ Φόρων (EBT) από συνεχιζόμενες δραστηριότητες ανήλθαν σε €81 εκατ., αυξημένα κατά 110,8% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2020. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι σύμφωνα με εκτιμήσεις της Διοίκησης, για το εννεάμηνο του 2021, τα Κέρδη προ Φόρων σε επίπεδο Ομίλου, που σχετίζονται με τα προϊόντα του υφιστάμενου χαρτοφυλακίου που χρησιμοποιούνται σε εφαρμογές προσωπικής προστασίας και υγείας, ανέρχονται σε €50,7 εκατ.

Ως προς τα επίπεδα ρευστότητας, ο Όμιλος πέτυχε την περαιτέρω ενίσχυση της ρευστότητας του, καταγράφοντας αρνητικό Καθαρό Δανεισμό (Net Cash) ύψους €22,7 εκατ., καθώς τα ταμειακά διαθέσιμα υπερκάλυψαν τις δανειακές του υποχρεώσεις. Το σύνολο των Ιδίων Κεφαλαίων στις 30.09.2021 ανήλθε σε €247,9 εκατ., σε σχέση με €174,6 εκατ. στις 31.12.2020.

Από χρηματοοικονομικής απόψεως, ο Όμιλος κατάφερε αύξηση των εσόδων και της κερδοφορίας του, αντισταθμίζοντας με επιτυχία τις όποιες αρνητικές επιπτώσεις και αυξομειώσεις σε επίπεδο ζήτησης.

Πιο συγκεκριμένα, κατά το τρίτο τρίμηνο του έτους παρατηρήθηκε:

Αυξημένη ζήτηση στα προϊόντα του κλάδου των κατασκευών.
− Διατήρηση της ζήτησης στους κλάδους των υποδομών και στον αγροτικό τομέα.
− Διατήρηση της ζήτησης για προϊόντα που απευθύνονται στον τομέα της συσκευασίας.
− Σημαντική μείωση της ζήτησης στα προϊόντα που σχετίζονται με την ατομική προστασία και υγεία.
− Διατήρηση των αυξημένων τιμών πρώτων υλών, ενώ σε επιμέρους περιπτώσεις παρατηρήθηκαν επιπλέον αυξήσεις, ανάλογα το είδος της πρώτης ύλης και τη γεωγραφική περιοχή.
− Σημαντικά αυξημένο κόστος ενέργειας, σε όλες τις χώρες δραστηριοποίησης του Ομίλου.
− Σημαντικά αυξημένο μεταφορικό κόστος με σημαντικές ελλείψεις τόσο σε διαθέσιμα επίγεια μέσα μεταφοράς, όσο και σε εμπορευματοκιβώτια.
− Σημαντικά αυξημένο κόστος β’ υλών και υλικών συσκευασίας.

Επισημαίνεται ότι στο Προσαρμοσμένο (Adjusted) EBITDA δεν περιλαμβάνονται κέρδη από πώληση παγίων αξίας €760 χιλ. και ζημιές απομείωσης παγίων αξίας €742 χιλ., τα οποία αφορούν στη λειτουργική αναδιοργάνωση της εταιρείας Don & Low LTD. Επίσης, δεν περιλαμβάνονται προβλέψεις δαπανών αξίας €400 χιλ. που σχετίζονται με αμοιβές και αποζημιώσεις προσωπικού.

Αναφορικά με τις επενδύσεις, προχωράει ομαλά η υλοποίηση του προγραμματισμένου επενδυτικού πλάνου του Ομίλου, αλλά και του επιπρόσθετου έκτακτου επενδυτικού πλάνου ύψους €25,5 εκ., εκ των οποίων €21,4 εκ. αφορούν στις επενδύσεις που πραγματοποιούνται στις εγκαταστάσεις του Ομίλου στην Ξάνθη και €4,1 εκ. στις επενδύσεις στις εγκαταστάσεις του Ομίλου στη Σκωτία.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας αποφάσισε τη διανομή προσωρινού μερίσματος, για την εταιρική χρήση 2021, με το συνολικό ποσό να ανέρχεται στα €4.750 χιλ. (μικτό ποσό), η οποία θα λάβει χώρα στις 8 Δεκεμβρίου 2021.

ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΣΧΟΛΙΑ

Αφήστε ένα σχόλιο

12 + 18 =