αρχικηΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΟκτώ προγράμματα ΕΣΠΑ για επιχειρήσεις, στα οποία μπορείς να κάνεις αίτηση τώρα

Οκτώ προγράμματα ΕΣΠΑ για επιχειρήσεις, στα οποία μπορείς να κάνεις αίτηση τώρα

Μέσα από οκτώ προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014-2020 ενισχύονται οικονομικά υφιστάμενες και νέες επιχειρήσεις με έδρα σε πέντε περιφέρειες της χώρας (Βόρειο Αιγαίο, Κεντρική Μακεδονία, Πελοπόννησος, Δυτική Μακεδονία και Ηπειρος). Ο συνολικός προϋπολογισμός των δράσεων ανέρχεται σε 180,25 εκατ. ευρώ και κοινός στόχος τους είναι η τόνωση της τοπικής επιχειρηματικότητας.

Αξίζει να σημειωθεί πως στο σύνολό τους αφορούν σε επιχορήγηση, που σημαίνει πως τα χρήματα που θα δοθούν δεν θα ζητηθούν πίσω. Για καθένα από τα προγράμματα, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν τις αιτήσεις τους μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.ependyseis.gr/mis. Παρακάτω παρατίθενται τα βασικά χαρακτηριστικά των οκτώ προγραμμάτων:

1 «Ενίσχυση επιχειρήσεων της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου για τον εκσυγχρονισμό τους μέσω ΤΠΕ, συστημάτων αυτοματισμού και επενδύσεων ηλεκτρονικού εμπορίου (ηλεκτρονικό επιχειρείν ή digital marketing)».

Προϋπολογισμός: 2,5 εκατ. ευρώ.

Δικαιούχοι: υφιστάμενες πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις.

Υποβολή: έως 6 Οκτωβρίου.

Η δράση έχει στόχο τη στήριξη υφιστάμενων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων για την κάλυψη των τεχνολογικών αναγκών τους. Αυτό γίνεται με τη χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνίας (ΤΠΕ), την ενσωμάτωση συστημάτων αυτοματισμού (άμεσα συνδεδεμένων με τις ΤΠΕ) στις παραγωγικές, λειτουργικές και διοικητικές διαδικασίες τους, καθώς και την ανάπτυξη ηλεκτρονικού επιχειρείν (e-Business) π.χ. ηλεκτρονικό εμπόριο, ηλεκτρονικές κρατήσεις και πληρωμές κ.ά.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται σε δύο τομείς προτεραιότητας της Στρατηγικής Εξυπνης Εξειδίκευσης (RIS3) της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου: την αγροδιατροφή και τον τουρισμό – φύση – πολιτισμό.

Οι ενισχύσεις αφορούν επενδύσεις σε ενσώματα και άυλα στοιχεία ενεργητικού και υπηρεσίες που σχετίζονται με τον εκσυγχρονισμό/βελτιστοποίηση της επιχειρηματικής δραστηριότητας με χρήση ΤΠΕ και συγκεκριμένα σε: ηλεκτρονικό εμπόριο, ηλεκτρονικές κρατήσεις, εσωτερική οργάνωση με την αξιοποίηση ΤΠΕ, διαχείριση παραγωγής με την αξιοποίηση ΤΠΕ, τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες και υπηρεσίες δημιουργικού, ψηφιακή προβολή – διαφήμιση και συστήματα αυτοματισμού. Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικής πρότασης μπορεί να κυμαίνεται από 10.000 έως 50.000 ευρώ.

2 «Ενίσχυση της ίδρυσης μικρών και πολύ μικρών καινοτόμων επιχειρήσεων του Βορείου Αιγαίου, με προτεραιότητα στους τομείς της RIS3».

Προϋπολογισμός: 2,5 εκατ.

Δικαιούχοι: μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις.

Υποβολή: έως 6 Οκτωβρίου.

Μέσα από το πρόγραμμα ενισχύονται καινοτόμες επιχειρηματικές δραστηριότητες. Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικής πρότασης μπορεί να κυμαίνεται από 20.000 έως 300.000 ευρώ. Στην πρόσκληση του προγράμματος αναφέρεται, χαρακτηριστικά, ότι στο πλαίσιο αυτού δημιουργούνται κίνητρα για τη βελτίωση του βαθμού οικονομικής εκμετάλλευσης καινοτόμων ιδεών μέσω της μετατροπής τους σε εμπορεύσιμα προϊόντα/υπηρεσίες. Συνοπτικά, χρηματοδοτούνται δαπάνες που αφορούν στις εξής κατηγορίες: κόστος για επενδύσεις σε στοιχεία ενεργητικού, συμβουλευτικές υπηρεσίες, ενισχύσεις για συμμετοχή σε εμπορικές εκθέσεις, ενισχύσεις καινοτομίας και δαπάνες προσωπικού (μισθολογικό κόστος νέου προσωπικού).

3 «Ενίσχυση επιχειρήσεων του Βορείου Αιγαίου για την αξιοποίηση πατεντών, καινοτομιών και νέων παραγωγικών/επιχειρηματικών ιδεών για τη βελτίωση της παραγωγικής τους δραστηριότητας ή/και για την ανάπτυξη νέων προϊόντων».

Προϋπολογισμός: 3 εκατ. ευρώ.

Δικαιούχοι: υφιστάμενες και νέες επιχειρήσεις.

Υποβολή: έως 6 Οκτωβρίου.

Από τη δράση ενισχύεται ο εκσυγχρονισμός ή η επέκταση υφιστάμενων και νέων επιχειρήσεων, με αξιοποίηση υποστηρικτικών τεχνολογιών ή και καινοτομίας, για τη βελτίωση της παραγωγικότητας, της ποιότητας και καινοτομίας σε επίπεδο επιχείρησης. Στόχος αυτών των πρωτοβουλιών είναι η αύξηση της προστιθέμενης αξίας του παραγόμενου προϊόντος/υπηρεσίας και η περαιτέρω ανάπτυξη των επιχειρήσεων.

Οπως επισημαίνεται στη σχετική πρόσκληση, το πρόγραμμα αναμένεται να συμβάλει στην παραγωγή νέων, καινοτόμων, εξελιγμένων -βελτιωμένων προϊόντων και υπηρεσιών, υψηλής προστιθέμενης αξίας, με σκοπό τη δημιουργία ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος των επιχειρήσεων της περιφέρειας, καθώς και στη διείσδυση σε νέες αγορές.

Από τη δράση καλύπτονται δαπάνες που σχετίζονται με το κόστος για επενδύσεις σε στοιχεία ενεργητικού, αλλά και για συμβουλευτικές υπηρεσίες, ενισχύσεις συμμετοχής σε εμπορικές εκθέσεις, ενισχύσεις καινοτομίας, καθώς επίσης δαπάνες προσωπικού (μισθολογικό κόστος νέου προσωπικού).

4 «Ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων που επλήγησαν από την Covid-19 στην Κεντρική Μακεδονία».

Προϋπολογισμός: 150 εκατ. ευρώ.

Δικαιούχοι: μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις.

Υποβολή: 9 Οκτωβρίου.

Στην Κεντρική Μακεδονία «τρέχει» πρόγραμμα ενίσχυσης μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων, που λειτουργούν στη συγκεκριμένη περιφέρεια και επλήγησαν από τον Covid-19. Η επιχορήγηση καλύπτει κεφάλαιο κίνησης ίσο με το 50% των εξόδων της επιχείρησης το 2019. Το ελάχιστο ποσό επιχορήγησης ανέρχεται σε 5.000 ευρώ και το μέγιστο σε 50.000 ευρώ. Σημειώνεται πως το καταβληθέν κεφάλαιο κίνησης θα πρέπει να έχει αναλωθεί εντός του 2021.

Τα ποσά επί των οποίων υπολογίζεται το παραπάνω ποσοστό (50%) προκύπτουν από το άθροισμα:

* των αγορών εμπορευμάτων χρήσης,

* των αγορών πρώτων υλών και υλικών χρήσης,

* του συνόλου των δαπανών για παροχή υπηρεσιών,

* του συνόλου των ενοικίων που καταβλήθηκαν στη χρήση από την επιχείρηση,

* του συνόλου των παροχών σε εργαζομένους (πλην αυτών που απασχολήθηκαν σε αγροτικές βιολογικές δραστηριότητες),

* διάφορα λειτουργικά έξοδα.

5 «Ενίσχυση πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων της Περιφέρειας Πελοποννήσου για τον εκσυγχρονισμό τους μέσω της χρήσης Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) καθώς και συστημάτων αυτοματισμού».

Προϋπολογισμός: 3,75 εκατ. ευρώ.

Δικαιούχοι: νέες και υφιστάμενες πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις.

Υποβολή: 23 Οκτωβρίου.

Μέσω του προγράμματος καλύπτονται οι τεχνολογικές ανάγκες νέων και υφιστάμενων πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων με έδρα στην Πελοπόννησο. Για την ακρίβεια, ενισχύονται επενδυτικά σχέδια, διάρκειας έως 24 μηνών, όπου ο συνολικός προϋπολογισμός της επένδυσης θα πρέπει να κυμαίνεται από 10.000 έως 60.000 ευρώ.

Πρόκειται για επιχορήγηση επενδύσεων σε ενσώματα και άυλα στοιχεία ενεργητικού όπως: προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων αυτοματισμού, εξοπλισμός τεχνολογιών πληροφορικής (hardware), λογισμικά και υπηρεσίες λογισμικού (software), δημιουργία ή αναβάθμιση ιστοσελίδας, δημιουργία ή αναβάθμιση ηλεκτρονικού καταστήματος (e-shop), παροχή λοιπών υπηρεσιών (προώθησης, ασφάλειας, υποστήριξης) και κάλυψη μισθολογικού κόστους νέου προσωπικού.

6 «Εξωστρεφής επιχειρηματικότητα στη Δυτική Μακεδονία».

Προϋπολογισμός: 4,5 εκατ. ευρώ.

Δικαιούχοι: νέες και υφιστάμενες πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις.

Υποβολή: έως 30 Σεπτεμβρίου.

Το πρόγραμμα χρηματοδοτεί πρωτοβουλίες για την ενίσχυση της εξωστρέφειας νέων και υφιστάμενων, πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων στη Δυτική Μακεδονία, που δραστηριοποιούνται στους τομείς της μεταποίησης, των κατασκευών, του εμπορίου και επιλεγμένων υπηρεσιών. Τα επενδυτικά σχέδια που θα κατατεθούν πρέπει να έχουν ελάχιστο επιχορηγούμενο προϋπολογισμό 15.000 ευρώ και μέγιστο 300.000 ευρώ. Οι δαπάνες που καλύπτονται αφορούν σε: μηχανολογικό, εργαστηριακό εξοπλισμό και εξοπλισμό ποιοτικού ελέγχου, εξοπλισμό ΤΠΕ & λογισμικό, ενέργειες σχεδιασμού και πιστοποίησης προϊόντων, ενέργειες ποιότητας/πιστοποίησης διαχειριστικών συστημάτων, πνευματική ιδιοκτησία – ευρεσιτεχνίες – μεταφορά τεχνογνωσίας, συσκευασία – ετικέτα – branding, ενέργειες προβολής και επικοινωνίας σε αγορές-στόχους, ενέργειες τεχνικής και συμβουλευτικής υποστήριξης και μισθολογικό κόστος νέου προσωπικού.

7 «Επενδυτικά σχέδια καινοτομίας στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας».

Προϋπολογισμός: 6 εκατ. ευρώ.

Δικαιούχοι: υφιστάμενες επιχειρήσεις.

Υποβολή: έως 30 Νοεμβρίου.

Σκοπός της δράσης είναι η ενίσχυση έργων ερευνητικής ανάπτυξης προϊόντων ή και υπηρεσιών, που έχουν προκύψει από τη διαδικασία της επιχειρηματικής ανακάλυψης. Αυτό γίνεται μέσω της υποστήριξης υφιστάμενων επιχειρήσεων που επενδύουν στην καινοτομία ή/και στην έρευνα και ανάπτυξη, στους εξής κλάδους: αγροδιατροφή, δομικά υλικά, κλωστοϋφαντουργία – ένδυση, τουρισμός, τεχνολογίες Πληροφορικής και επικοινωνιών, τεχνολογίες ενέργειας, τεχνολογίες περιβάλλοντος, τεχνολογίες μεταφορών και εφοδιαστικής αλυσίδας. Το πρόγραμμα αποσκοπεί, επί της ουσίας, στην υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων που θα αυξήσουν την ανταγωνιστικότητα, βελτιώνοντας κατ’ επέκταση τη θέση των επιχειρήσεων στην εγχώρια και διεθνή αγορά.

Αναφορικά με τους δικαιούχους, η δράση απευθύνεται σε μεμονωμένες επιχειρήσεις, αλλά και σε ομάδα επιχειρήσεων ανεξαρτήτων μεταξύ τους, σε συμπράξεις επιχειρήσεων με Οργανισμούς έρευνας και διάδοσης γνώσεων, σε μία ή σε ομάδα επιχειρήσεων ανεξαρτήτων μεταξύ τους μέσω συνεργασίας (σύμβασης) με Οργανισμούς έρευνας και διάδοσης γνώσεων, (είτε με τα ερευνητικά τους τμήματα).

8 «Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων των τομέων αιχμής της Περιφέρειας Ηπείρου για την απασχόληση ανέργων με υψηλά τυπικά προσόντα».

Προϋπολογισμός: 8 εκατ. ευρώ.

Δικαιούχοι: μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Υποβολή: έως 30 Σεπτεμβρίου.

Το πρόγραμμα ενισχύει μικρομεσαίες επιχειρήσεις για το πλήρες μισθολογικό κόστος των ωφελούμενων (μηνιαίες μικτές αποδοχές, εργοδοτικές ασφαλιστικές εισφορές, επιδόματα εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα και επίδομα αδείας). Η επιχορήγηση καλύπτει χρονικό διάστημα 18 μηνών και αφορά σε πλήρη απασχόληση, με τη δημόσια δαπάνη κάθε επενδυτικής πρότασης να κυμαίνεται ανάλογα με το επίπεδο εκπαίδευσης του ωφελουμένου της δράσης και τον αριθμό αυτών. Δικαιούχοι είναι μικρομεσαίες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους εξής τέσσερις τομείς προτεραιότητας της Περιφερειακής Στρατηγικής Εξυπνης Εξειδίκευσης: αγροδιατροφή, βιομηχανία της εμπειρίας (τουρισμός, πολιτισμός, δημιουργική βιομηχανία), παροχή υπηρεσιών ΤΠΕ και υγεία/ευεξία.

Πηγή: Ελεύθερος Τύπος

ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΣΧΟΛΙΑ

Αφήστε ένα σχόλιο

20 + 1 =