αρχικηΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΝέο πρόγραμμα: Οι επιχειρήσεις που δικαιούνται ως 200.000 ευρώ για ψηφιακή αναβάθμιση

Νέο πρόγραμμα: Οι επιχειρήσεις που δικαιούνται ως 200.000 ευρώ για ψηφιακή αναβάθμιση

Στην ενίσχυση της ψηφιακής ταυτότητας των υφιστάμενων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων αποσκοπούν οι δύο νέες δράσεις που ενεργοποίησε το υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ).

Πρόκειται για τις δράσεις «Ψηφιακό Βήμα» και «Ψηφιακό Άλμα» συνολικής δημόσιας δαπάνης 100 εκατ. ευρώ (από 50 εκατ. ευρώ έκαστη), οι οποίες, θα ενισχύσουν τις δικαιούχες επιχειρήσεις, είτε να κάνουν τα πρώτα τους ψηφιακά βήματα, είτε να αναβαθμιστούν περισσότερο.

Το ποσοστό της επιδότησης καθορίζεται στο 50% του επενδυτικού σχεδίου που θα κατατεθεί και οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να αποκτήσουν καινούργιο εξοπλισμό, λογισμικό και Υπηρεσίες Τεχνολογιών και Επικοινωνιών (ΤΠΕ). Το ύψος της επιχορήγησης, μπορεί να ανέλθει έως και τις 200.000 ευρώ. Δικαίωμα συμμετοχής στις δράσεις έχουν οι πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις που έχουν κλείσει τουλάχιστον δυο (πλήρεις διαχειριστικές χρήσεις και τηρούν βιβλία Β’ και Γ’ κατηγορίας μέχρι τις 31.12.2017. Η υποβολή των αιτήσεων αρχίζει στις 11 Ιουνίου και «κλείνει» στις 17 Σεπτεμβρίου 2017.

Η επιλογή της δράσης

Κατά την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ), η επιχείρηση δικαιούχος θα κληθεί να συμπληρώσει το ερωτηματολόγιο του πίνακα που ακολουθεί, λαμβάνοντας υπόψη τον εξοπλισμό που αγοράστηκε την τελευταία πενταετία, τις υπηρεσίες, το λογισμικό και τα λοιπά στοιχεία ΤΠΕ που ήδη διαθέτει – χρησιμοποιεί.

Με τη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου η επιχείρηση θα κατατάσσεται αυτόματα σε μία από τις τέσσερις ψηφιακές βαθμίδες -ανώτατη (15-18 βαθμοί), ανώτερη (8,5-14,5 βαθμοί), μέση (4,5-8 βαθμοί), χαμηλή (0-4 βαθμοί) που ορίζουν τα επίπεδα ψηφιακής ωριμότητάς του. Κάθε επιχείρηση θα αποδείξει την ορθότητα της συμπλήρωσης του ερωτηματολογίου με σχετικά δικαιολογητικά.

Η βαθμίδα στην οποία κατατάσσεται η επιχείρηση καθορίζει τη δράση στην οποία μπορεί να υποβάλει το επενδυτικό της σχέδιο για χρηματοδότηση.

Όπως προαναφέρθηκε, οι δύο νέες δράσεις είναι:

1. Ψηφιακό Βήμα». Η δράση προϋπολογισμού δημόσιας δαπάνης 50 εκατ. ευρώ αφορά σε ψηφιακά ανώριμες επιχειρήσεις (κατάταξη σε Χαμηλή ή Μέση ψηφιακή βαθμίδα), οι οποίες μπορούν να υποβάλλουν επενδυτικό σχέδιο προϋπολογισμού από 5.000 ευρώ έως 50.000 ευρώ.

Σε περίπτωση που το επενδυτικό σχέδιο θα έχει προϋπολογισμό μικρότερο από 5.000, τότε αυτό θα κρίνεται μη επιλέξιμο εξαρχής και δε θα μπορεί να υποβληθεί. Όταν ένα επενδυτικό σχέδιο έχει προϋπολογισμό μεγαλύτερο των 50.000 ευρώ, το ποσό πέραν της δημόσιας χρηματοδότησης για την κάλυψη του συνολικού προϋπολογισμού θεωρείται ιδιωτική συμμετοχή και καλύπτεται από τον δικαιούχο. Στην περίπτωση αυτή, παρόλο που οι υπερβάλλουσες δαπάνες δεν επιχορηγούνται, αντικείμενο αξιολόγησης και παρακολούθησης ελέγχου αποτελεί το σύνολο του επενδυτικού σχεδίου συμπεριλαμβανομένου και του υπερβάλλοντος κόστους.

2. «Ψηφιακό Άλμα». Η δράση προϋπολογισμού δημόσιας δαπάνης 50 εκατ. ευρώ αφορά σε ψηφιακά ώριμες επιχειρήσεις (κατάταξη σε Ανώτερη ή Ανώτατη ψηφιακή βαθμίδα), οι οποίες θα μπορούν να υποβάλλουν επενδυτικό σχέδιο προϋπολογισμό από 55.000 ευρώ έως 400.000 ευρώ.

Η επιχείρηση θα καλείται να υποβάλει ένα επενδυτικό σχέδιο που θα περιλαμβάνει εκείνο τον καινούργιο εξοπλισμό (μέχρι 100% του επενδυτικού σχεδίου) / λογισμικό (μέχρι 100% του επενδυτικού σχεδίου) και υπηρεσίες ΤΠΕ (μέχρι 25% του επενδυτικού σχεδίου) που θα επιφέρουν ουσιαστική αλλαγή – step change – στα ψηφιακά χαρακτηριστικά της και θα οδηγήσει στην ψηφιακή της αναβάθμιση κατά μία τουλάχιστον βαθμίδα με βάση την επαναξιολόγησή της βάσει του ίδιου ερωτηματολογίου. Εξαιρούνται από την ανωτέρω υποχρέωση οι επιχειρήσεις που κατατάσσονται κατά την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησής τους στην ανώτατη ψηφιακή βαθμίδα.

Η διάρκεια υλοποίησης των επενδυτικών σχεδίων ορίζεται στους 12 μήνες για το «Ψηφιακό Βήμα» και στους 18 μήνες για το «Ψηφιακό Άλμα». Για την κάλυψη της ιδιωτικής συμμετοχής, ο δυνητικός δικαιούχος της ενίσχυσης μπορεί να χρησιμοποιήσει ιδίους πόρους (ίδια συμμετοχή) ή/και δάνειο.

Μετά την υπογραφή της απόφασης ένταξης, ο δικαιούχος δύναται να κάνει χρήση του ειδικού τραπεζικού λογαριασμού με τη μορφή «Ανοιχτού Καταπιστευτικού Λογαριασμού», (escrow account), προκειμένου να καταβληθεί η αναλογούσα επιχορήγηση σε ήδη υλοποιηθείσες, τιμολογηθείσες και πιστοποιημένες σε Ενδιάμεση Επαλήθευση – Πιστοποίηση από τον Ενδιάμεσο Φορέα, δαπάνες απευθείας στους παρόχους/προμηθευτές του.

Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η ημερομηνία δημοσίευσης της πρόσκλησης.

Βασικές Προϋποθέσεις Συμμετοχής

Για να υπαχθούν οι επιχειρήσεις στις δράσεις θα πρέπει:

– Να εμφανίζουν την τελευταία τριετία, τουλάχιστον ένα θετικό αποτέλεσμα προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων

– Να προσκομίσουν κατά την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης αποδεικτικά στοιχεία εξασφάλισης σε ποσοστό τουλάχιστον 60% της ιδιωτικής συμμετοχής του επενδυτικού σχεδίου

– Να λειτουργούν νόμιμα διαθέτοντας την κατάλληλη, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, άδεια λειτουργίας

– Να υποβάλλουν δαπάνες που δεν έχουν χρηματοδοτηθεί και δεν έχουν ενταχθεί σε άλλο πρόγραμμα που χρηματοδοτείται από εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους

– Να μην περιλαμβάνονται ως δικαιούχοι σε αποφάσεις ανάκλησης παλαιότερων δράσεων που αφορούν την ψηφιακή τεχνολογία

– Να πραγματοποιήσουν μία επενδυτική πρόταση ανά Α.Φ.Μ., αποκλειστικά σε μία μόνο Περιφέρεια

– Να υποβάλλουν επενδυτικό σχέδιο που να αφορά σε επιλέξιμο ΚΑΔ.

Η μεθοδολογία αξιολόγησης που θα εφαρμοστεί είναι η συγκριτική και στις δύο δράσεις. Τα κριτήρια διαφοροποιούνται μεταξύ των δράσεων. Ειδικότερα τα κριτήρια της πρώτης δράσης αφορούν στη βιωσιμότητα της επιχείρησης και στο επενδυτικό σχέδιο/ ψηφιακή ταυτότητα επιχείρησης, ενώ στη δεύτερη δράση αξιολογούνται επιπλέον γενικά στοιχεία οργάνωσης της επιχείρησης, οι επενδύσεις και η στελέχωση της επιχείρησης σε ΤΠΕ.

Επιδοτούμενες Δαπάνες

Στο πλαίσιο των δύο δράσεων, επιδοτούμενες είναι οι εξής δαπάνες

α) Προμήθεια, μεταφορά, εγκατάσταση και λειτουργία, νέων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού ΤΠΕ, απαραίτητου για τη λειτουργία της επιχείρησης και την εξασφάλιση των παρεχόμενων υπηρεσιών

β) Προμήθεια και παραμετροποίηση λογισμικού

γ) Ηλεκτρονικό κατάστημα απαραίτητα με χαρακτηριστικά:

– Δύο τουλάχιστον γλώσσες

– Μobile responsive

– Λογισμικά παραγγελιοληψίας, αποθήκευσης και ηλεκτρονικών πληρωμών

δ) Υπηρεσίες που αφορούν σε:

– φιλοξενία (hosting, collocation)

– σύνδεση στο διαδίκτυο

– ψηφιακή διαφήμιση (google ads, facebook ads)

– ανάπτυξη ψηφιακού υλικού διαφήμισης

– ανάπτυξη ή/και πιστοποίηση ψηφιακής πολιτικής ασφάλειας,

– μεταφορά δεδομένων ή παραμετροποίηση λογισμικού

ε) Μισθολογικό κόστος εργαζομένων (νέο προσωπικό).

Σημειώνεται ότι οι δαπάνες είναι επιλέξιμες από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.

Ψηφιακή Κατάταξη Επιχείρησης

Όπως προαναφέρθηκε, κάθε επιχείρηση πριν την υποβολή του επενδυτικού σχεδίου, θα πρέπει να συμπληρώσει ερωτηματολόγιο και να αποτυπώσει την υφιστάμενη ψηφιακή της κατάσταση (εξοπλισμός ΤΠΕ τελευταίας τριετίας, λογισμικό, ψηφιακές υπηρεσίες, λοιπά στοιχεία ΤΠΕ).

Με βάση την ψηφιακή της κατάσταση κατατάσσεται αυτόματα σε μία από τις τέσσερις (4) ψηφιακές βαθμίδες που ορίζουν τα επίπεδα ψηφιακής ωριμότητας σύμφωνα με την αναλυτική Πρόσκληση.

Το κάθε επενδυτικό σχέδιο που θα υπαχθεί στη δράση «Ψηφιακό Βήμα» θα πρέπει να στοχεύει στην ψηφιακή αναβάθμιση της επιχείρησης τουλάχιστον κατά 1 βαθμίδα.

Ενδεικτικά:

– από ψηφιακή βαθμίδα (Δ) σε (Γ)

– από ψηφιακή βαθμίδα (Γ) σε (Β) κ.ο.κ.

Αντίστοιχα, το επενδυτικό σχέδιο θα υπαχθεί στη δράση «Ψηφιακό Άλμα» πρέπει να στοχεύει στην αναβάθμιση της επιχείρησης τουλάχιστον κατά δύο (2) ψηφιακές βαθμίδες.

Δηλαδή:

 

– από την Χαμηλή (Δ) στην Ανώτερη (Β) ψηφιακή βαθμίδα,

– από την Μέση (Γ) στην Ανώτατη (Α) ψηφιακή βαθμίδα,

– από την Ανώτερη (Β) στην Ανώτατη (Α) ψηφιακή βαθμίδα.

Πηγή: Economy365.gr

ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΣΧΟΛΙΑ

Αφήστε ένα σχόλιο

2 × two =