αρχικηΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΝέο πρόγραμμα επιχορηγεί τις επιχειρήσεις της Ηπείρου για να προσλάβουν ανέργους- Που να κάνεις αίτηση

Νέο πρόγραμμα επιχορηγεί τις επιχειρήσεις της Ηπείρου για να προσλάβουν ανέργους- Που να κάνεις αίτηση

Από την Περιφέρεια Ηπείρου ανακοινώθηκε η προκήρυξη της δράσης «Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων των τομέων αιχμής της Περιφέρειας Ηπείρου για την απασχόληση ανέργων με υψηλά τυπικά προσόντα», η οποία χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) στο πλαίσιο του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος Ηπειρος 2014-2020 του ΕΣΠΑ 2014-2020.

Σύμφωνα με τα δημοσιευμένα στοιχεία, η δράση εστιάζει στην αύξηση της συμμετοχής στην αγορά εργασίας ανέργων με υψηλά τυπικά προσόντα και στον περιορισμό του φαινομένου της διαρροής του επιστημονικού προσωπικού της Περιφέρειας, αξιοποιώντας τις ευκαιρίες και τις προοπτικές ανάπτυξης νέων θέσεων απασχόλησης στους παραγωγικούς τομείς αιχμής της Περιφέρειας. H δράση αφορά την ενίσχυση μικρομεσαίων επιχειρήσεων, που δραστηριοποιούνται στους τέσσερις τομείς προτεραιότητας της Περιφερειακής Στρατηγικής Εξυπνης Εξειδίκευσης, δηλαδή τους τομείς: α) αγροδιατροφής, β) βιομηχανίας της εμπειρίας (τουρισμός, πολιτισμός, δημιουργική βιομηχανία), γ) παροχής υπηρεσιών ΤΠΕ¹ και δ) υγείας/ευεξίας, για τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, με την πρόσληψη ανέργων με υψηλά τυπικά προσόντα. Ο συνολικός προϋπολογισμός της συγκεκριμένης δράσης ανέρχεται σε 2.000.000 ευρώ.

Επιλέξιμοι δικαιούχοι

Οπως αναφέρεται στη δημοσιευμένη πρόσκληση, επιλέξιμοι δικαιούχοι είναι μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ), ανεξάρτητα από τη νομική τους μορφή, που ασκούν οικονομική δραστηριότητα με κωδικό δραστηριότητας (ΚΑΔ) επιλέξιμο για τη συγκεκριμένη πρόσκληση και είναι εγκατεστημένες στην Περιφέρεια Ηπείρου πριν από την 1.1.2018.

Ανάλογα με τις υφιστάμενες θέσεις πλήρους απασχόλησης της επιχείρησης, ισχύουν τα κάτωθι:

Επιχειρήσεις με προσωπικό 0-3 θέσεις πλήρους απασχόλησης μπορούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα για έναν (1) ωφελούμενο.

Επιχειρήσεις με προσωπικό από 3 έως 9 θέσεις πλήρους απασχόλησης μπορούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα για έως δύο (2) ωφελούμενους.

Επιχειρήσεις με προσωπικό άνω των 9 έως 19 θέσεων πλήρους απασχόλησης μπορούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα για έως τρεις (3) ωφελούμενους.

Επιχειρήσεις με προσωπικό άνω των 19 έως 30 θέσεων πλήρους απασχόλησης μπορούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα για έως πέντε (5) ωφελούμενους.

Επιχειρήσεις με προσωπικό άνω των 30 θέσεων πλήρους απασχόλησης μπορούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα για έως έξι (6) ωφελούμενους.

Οι βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής των επιχειρήσεων που υποβάλλουν πρόταση, αναγράφονται αναλυτικά στη δημοσιευμένη πρόσκληση. Ενδεικτικά αναφέρουμε:

• Να υποβάλουν επενδυτικό σχέδιο, στο οποίο περιγράφονται αναλυτικά οι θέσεις εργασίας που θα δημιουργηθούν σε κάθε επιχείρηση και τα απαραίτητα τυπικά προσόντα (πτυχίο, ειδικότητα) των ωφελουμένων.

• Να έχουν κλείσει μία (1) τουλάχιστον ετήσια οικονομική χρήση.

• Να μην έχουν προβεί σε μείωση του προσωπικού της κατά τη διάρκεια του τριμήνου πριν από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης (ημερολογιακά). Η ανωτέρω προϋπόθεση ισχύει και για το χρονικό διάστημα από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης μέχρι την ημερομηνία ένταξης της επιχείρησης στο Ε.Π. Επισημαίνεται ότι δεν επιχορηγείται η απασχόληση ωφελούμενου από την επιχείρηση για βραδινή απασχόληση (10 μ.μ.-6 π.μ.).

Ωφελούμενοι

Ωφελούμενοι της δράσης είναι άνεργοι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, για χρονικό διάστημα τουλάχιστον τριών (3) μηνών πριν από την υπογραφή της σύμβασης, ή οικονομικά μη ενεργά άτομα, οι οποίοι διαθέτουν έναν από τους παρακάτω τίτλους σπουδών/εκπαίδευσης: i. πτυχίο επαγγελματικής ειδικότητας, εκπαίδευσης και κατάρτισης επιπέδου 5 (χορηγείται στους αποφοίτους της τάξης μαθητείας των ΕΠΑΛ) έπειτα από πιστοποίηση, ii. δίπλωμα επαγγελματικής ειδικότητας, εκπαίδευσης και κατάρτισης επιπέδου 5 (χορηγείται στους αποφοίτους ΙΕΚ), έπειτα από πιστοποίηση, iii. δίπλωμα/πτυχίο ανώτερης σχολής (τριτοβάθμια ανώτερη και όχι ανώτατη εκπαίδευση), iv. πτυχίο ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύματος πανεπιστημιακού και τεχνολογικού τομέα ή βεβαίωση επιτυχούς περάτωσης των σπουδών τους, v. μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης ή διδακτορικό δίπλωμα. Επισημαίνεται ότι στη μεταδευτεροβάθμια επαγγελματική κατάρτιση ανήκουν οι τίτλοι σπουδών i, ii, iii. Οι άνεργοι δεν υποβάλλουν οι ίδιοι αίτηση, αλλά προτείνονται από τις επιχειρήσεις.

Επιλέξιμες δαπάνες

Το πρόγραμμα καλύπτει 100% το μισθολογικό κόστος των ωφελουμένων για 18 μήνες πλήρους απασχόλησης, συμπεριλαμβάνοντας τις μηνιαίες μεικτές αποδοχές, τις εργοδοτικές ασφαλιστικές εισφορές, καθώς και τα επιδόματα εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα και το επίδομα αδείας. Ως ημερομηνία επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η ημερομηνία υποβολής της απόφασης έγκρισης χρηματοδότησης. Ανάλογα με τον τίτλο σπουδών που διαθέτει ο κάθε ωφελούμενος, η επιχείρηση επιδοτείται και είναι υποχρεωμένη να καταβάλει στους κατόχους μεταδευτεροβάθμιας επαγγελματικής κατάρτισης 824,40 ευρώ μηνιαίες μεικτές αποδοχές (ΜΜΑ), στους κατόχους πτυχίου τριτοβάθμιας εκπαίδευσης 853,38 ευρώ ΜΜΑ και στους κατόχους μεταπτυχιακού ή διδακτορικού τίτλου 1.144,45 ευρώ ΜΜΑ.

Αναλυτικά στοιχεία της πρόσκλησης μπορούν να αναζητηθούν στη διεύθυνση:
http://peproe.gr/10-el/op2020/calls/798-79-2019-3868

Αιτήσεις υποβάλλονται έως 30/06/2020.

Πηγή: Καθημερινή

ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΣΧΟΛΙΑ

Αφήστε ένα σχόλιο

four × 5 =