αρχικηΟΙΚΟΝΟΜΙΑΝέο πρόγραμμα εθελουσίας εξόδου ανακοίνωσε η Attica Bank με αποζημίωση έως 200.000 ευρώ

Νέο πρόγραμμα εθελουσίας εξόδου ανακοίνωσε η Attica Bank με αποζημίωση έως 200.000 ευρώ

Νέο πρόγραμμα εθελουσίας εξόδου για το προσωπικό θέτει σε ισχύ η Attica Bank από τη Δευτέρα 20/2/2023 με ισχύ έως και τις 10/3/2023 με εσωτερική εγκύκλιο. Δυνατότητα υποβολής αίτησης για συμμετοχή στο Πρόγραμμα Εθελουσίας Εξόδου έχει το προσωπικό του Δικτύου Καταστημάτων και της Διοίκησης που έχει συμπληρώσει τουλάχιστον 5 έτη υπηρεσίας στην Τράπεζα την 31/12/2022. Για τους εργαζόμενους στα καταστήματα που συγχωνεύονται και παύει η λειτουργία τους δεν θα ισχύσει ο περιορισμός των 5 ετών υπηρεσίας.

Το Πρόγραμμα θα αφορά άμεση αποχώρηση και θα παρέχει Ποσό Αποζημίωσης που θα υπολογίζεται από το άθροισμα δύο παραγόντων:

α) της πλήρους αποζημίωσης του Ν. 3198/1955 και

β) των μεικτών μηνιαίων τακτικών αποδοχών ενός έτους υπολογιζόμενων ως 14 μεικτοί μηνιαίοι μισθοί πλέον 40% (ήτοι 1,4 μεικτές ετήσιες τακτικές αποδοχές).

Ως ημερομηνία υπολογισμού της αποζημίωσης του Ν. 3198/1955 θα ληφθεί η 31/12/2022 και ως μισθός υπολογισμού μεικτών μηνιαίων αποδοχών ενός έτους ορίζεται ο μισθός του μήνα Δεκεμβρίου 2022 μη συμπεριλαμβανομένων των έκτακτων αποδοχών.

IV. Επιπλέον οικονομικά κίνητρα τα οποία λειτουργούν αθροιστικά

Α. Προσαύξηση του Ποσού Αποζημίωσης της ανωτέρω παραγράφου ΙΙΙ κατά 10% στους εργαζόμενους που εργάζονται στα καταργούμενα καταστήματα.

Β. Προσαύξηση του Ποσού Αποζημίωσης της ανωτέρω παραγράφου ΙΙΙ βάσει ηλικίας (συμπληρωμένα έτη στις 31/12/2022) κατά ποσοστό σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:

Γ. Προσαύξηση του Ποσού Αποζημίωσης της ανωτέρω παραγράφου ΙΙΙ βάσει ετών υπηρεσίας στην Τράπεζα (συμπληρωμένα έτη στις 31/12/2022) κατά ποσό μισθών (όπως ο μισθός ορίζεται στην παράγραφο ΙΙΙ) σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:

Δ. Προσαύξηση του Ποσού Αποζημίωσης της ανωτέρω παραγράφου ΙΙΙ κατά € 5.000 για κάθε προστατευόμενο τέκνο συμμετέχοντα (ως τέτοιο νοείται το τέκνο που πληροί της προϋποθέσεις βάσει των οποίων η Τράπεζα χορήγησε το επίδομα τέκνων στη μισθοδοσία του 12.2022) με ανώτατο όριο τις € 10.000.

Το Ποσό Αποζημίωσης της παραγράφου ΙΙΙ αθροιζόμενο με τα επιπλέον χρηματικά κίνητρα Α έως Δ της παρ. IV δεν δύναται να υπερβεί αθροιστικά (συνολικά) το ποσό των € 200.000 κατ΄ανώτατο όριο και δεν θα υπολείπεται του ποσού των € 20.000.

Ε. Προσαύξηση του συνολικού ποσού αποζημίωσης (Αποζημίωση της ανωτέρω παραγράφου ΙΙΙ συμπεριλαμβανομένων των επιπλέον χρηματικών κινήτρων υπό στοιχεία Α έως Δ της παρούσας παραγράφου IV που ισχύουν ανά περίπτωση) κατά € 30.000 στους συμμετέχοντες στο πρόγραμμα που έχουν συμπληρώσει το 55ο έτος της ηλικίας τους (συμπληρωμένα έτη στις 31/12/2022) για την πληρωμή αναγνώρισης πλασματικών ετών ασφάλισης ή / και για αυτασφάλιση. Στη συγκεκριμένη κατηγορία δεν έχει εφαρμογή το ως άνω ανώτατο όριο.

ΣΤ. Προσαύξηση του συνολικού ποσού αποζημίωσης (Αποζημίωση της ανωτέρω παραγράφου ΙΙΙ συμπεριλαμβανομένων των επιπλέον χρηματικών κινήτρων υπό στοιχεία Α έως Δ της παρούσας παραγράφου IV που ισχύουν ανά περίπτωση μέχρι του ανωτέρω ορίου) κατά € 5.000 στους εργαζόμενους που θα δηλώσουν συμμετοχή εντός της πρώτης εβδομάδας από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του προγράμματος, δηλαδή έως και την 28/02/2023.

V. Στο ποσό της συνολικής αποζημίωσης, όπως προκύπτει από τα οριζόμενα στις παραγράφους ΙΙΙ και IV, συμπεριλαμβάνεται, συμψηφιζόμενη με αυτό και απορροφώμενη από αυτό, οποιαδήποτε άλλη αποζημίωση καθώς και η αποζημίωση του άρθρου 27 παράγραφος 5 του Κανονισμού Εργασίας Προσωπικού.

VΙ. Πρόσθετες Παροχές Προγράμματος

1. α. 5ετής συνέχιση (από την ημερομηνία αποχώρησης) ισχύος της ασφάλισης για τον ασφαλισμένο και τα προστατευόμενα μέλη του στο εκάστοτε ισχύον ομαδικό ασφαλιστήριο της

Τράπεζας, σύμφωνα με τους όρους του προγράμματος της «ευρείας νοσοκομειακής περίθαλψης από ασθένεια ή ατύχημα» που ισχύουν για τους αποχωρήσαντες από την Τράπεζα υπαλλήλους της, με επιβάρυνση της Τράπεζας. Η ασφάλιση λήγει οριστικά μετά το πέρας της 5ετίας από την ημερομηνία αποχώρησης.

β. Στους συμμετέχοντες στο πρόγραμμα που έχουν συμπληρώσει το 55ο έτος της ηλικίας τους (συμπληρωμένα έτη στις 31/12/2022) η ισχύς της ασφάλισης με τους ανωτέρω όρους παρατείνεται για 5 επιπλέον έτη με ανώτατο όριο τα 70 έτη και σύμφωνα με τους όρους του εκάστοτε συμβολαίου. Η ασφάλιση λήγει οριστικά μετά το πέρας της 10ετίας από την ημερομηνία αποχώρησης.

2. α. 5ετής συνέχιση (από την ημερομηνία αποχώρησης) των παροχών πρωτοβάθμιας περίθαλψης για τον ασφαλισμένο και τα προστατευόμενα μέλη του όπως εκάστοτε ισχύει για το προσωπικό της Attica Bank.

β. Στους συμμετέχοντες στο πρόγραμμα που έχουν συμπληρώσει το 55ο έτος της ηλικίας τους (συμπληρωμένα έτη στις 31/12/2022) η ισχύς των παροχών πρωτοβάθμιας περίθαλψης με τους ανωτέρω όρους παρατείνεται για 5 επιπλέον έτη. Η ισχύς των παροχών πρωτοβάθμιας περίθαλψης με τους ανωτέρω όρους λήγει οριστικά μετά το πέρας της 10ετίας από την ημερομηνία αποχώρησης.

3. Τυχόν υφιστάμενα ενήμερα στεγαστικά δάνεια των αποχωρούντων με το Πρόγραμμα Εθελουσίας Εξόδου θα συνεχίσουν με εκάστοτε ισχύοντες για το ενεργό προσωπικό της Τράπεζας όρους.

ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΣΧΟΛΙΑ

Αφήστε ένα σχόλιο

three × 4 =