αρχικηΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΝέο ΕΣΠΑ για «πράσινες» επιχειρήσεις- Που μπορείς να κάνεις αίτηση

Νέο ΕΣΠΑ για «πράσινες» επιχειρήσεις- Που μπορείς να κάνεις αίτηση

Από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας έχει ανακοινωθεί η προκήρυξη της δράσης «Ενίσχυση των «πράσινων επιχειρήσεων και ανακύκλωσης», η οποία εντάσσεται στο Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα» του ΕΣΠΑ 2014-2020.

Σύμφωνα με τα δημοσιευμένα στοιχεία, στόχος της δράσης είναι να ενισχύσει επιχειρήσεις προκειμένου αυτές να κάνουν παρεμβάσεις στην παραγωγική τους διαδικασία, με σκοπό τη μείωση του περιβαλλοντικού τους αποτυπώματος, την αύξηση της ανταγωνιστικότητας και της παραγωγικότητάς τους και την προετοιμασία τους για μελλοντικά περιβαλλοντικά πρότυπα προερχόμενα από την κοινοτική νομοθεσία. Στόχο αποτελεί επίσης η ανάπτυξη και στήριξη των επιχειρήσεων στον κλάδο της ανακύκλωσης.

Επιλέξιμοι δικαιούχοι

Οπως αναφέρεται στην πρόσκληση, επιλέξιμες είναι οι κάτωθι κατηγορίες επιχειρήσεων:

Α) ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Μικρομεσαίες επιχειρήσεις που έχουν κλείσει τουλάχιστον δύο οικονομικές χρήσεις κατά την ημερομηνία υποβολής της πρότασής τους και δραστηριοποιούνται στους επιλέξιμους τομείς δραστηριότητας (ΚΑΔ) όπως αναφέρονται στο σχετικό Παράρτημα Ι-A της πρόσκλησης.

Να λειτουργούν αποκλειστικά με μία από τις ακόλουθες μορφές: Επιχειρήσεις εταιρικού / εμπορικού χαρακτήρα (Ανώνυμη Εταιρεία, Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης, Ομόρρυθμη Εταιρεία, Ετερόρρυθμη Εταιρεία, ΙΚΕ) και ατομικές επιχειρήσεις.

Β) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ

Μικρομεσαίες επιχειρήσεις στον τομέα της ανακύκλωσης που δραστηριοποιούνται ή θα δραστηριοποιηθούν στους επιλέξιμους τομείς δραστηριότητας (ΚΑΔ) που αναφέρονται στο Παράρτημα Ι-B της πρόσκλησης.

Να λειτουργούν/ήσουν αποκλειστικά με μία από τις ακόλουθες μορφές: Επιχειρήσεις εταιρικού / εμπορικού χαρακτήρα (Ανώνυμη Εταιρεία, Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης, Ομόρρυθμη Εταιρεία, Ετερόρρυθμη Εταιρεία, ΙΚΕ, ΚοινΣΕπ) και ατομικές επιχειρήσεις, να διαθέτουν τον/τους δηλούμενο/ους ΚΑΔ πριν από την υποβολή της επενδυτικής πρότασης. Για τις υπό σύσταση επιχειρήσεις ορίζεται η υποχρέωση να διαθέτουν τον ΚΑΔ επένδυσης για εγκατάσταση που διαθέτουν εντός της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας πριν από την πρώτη εκταμίευση συμπεριλαμβανομένης της προκαταβολής.

Προϋπολογισμός

Στο πλαίσιο της δράσης, ενισχύονται έργα προϋπολογισμού που κυμαίνεται  (επιχορηγούμενος π/υ) από 25.000 ευρώ έως 300.000 ευρώ.
Υπάρχει δυνατότητα προκαταβολής μέχρι και το 40% της αναλογούσας δημόσιας δαπάνης έναντι ισόποσης εγγυητικής επιστολής, από τραπεζικό ή άλλο δημόσιο χρηματοδοτικό ίδρυμα εγκατεστημένο στην Ελλάδα.

Η διάρκεια υλοποίησης των εγκεκριμένων έργων μπορεί να φτάσει έως είκοσι τέσσερις (24) μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ένταξης του έργου, ενώ η ένταση ενίσχυσης διαμορφώνεται σε 55% για τις μεσαίες επιχειρήσεις και 65% για τις μικρές – πολύ μικρές επιχειρήσεις. Επισημαίνεται ότι η επιλεξιμότητα των δαπανών αφορά δαπάνες που θα πραγματοποιηθούν μετά την υποβολή της πρότασης επενδυτικού σχεδίου.

Επιλέξιμες δαπάνες

Σύμφωνα με τη δημοσιευμένη πρόσκληση, στο πλαίσιο της δράσης ενισχύονται οι ακόλουθες κατηγορίες δαπανών:

Κτίρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος (έως 30% του επιλέξιμου προϋπολογισμού): Κατασκευές, διαμορφώσεις, επεκτάσεις, διαρρυθμίσεις για τη διευκόλυνση προσβασιμότητας των ΑμεΑ, διαμόρφωση εσωτερικού χώρου μικρής κλίμακας, κτιριακές παρεμβάσεις για την εξοικονόμηση ενέργειας, ύδατος (μόνο για πράσινες επιχειρήσεις), χώροι αποθήκευσης εφόσον αποτελούν τμήμα της επένδυσης, ειδικές διαμορφώσεις χώρων.
Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός (έως 100% του επιλέξιμου προϋπολογισμού)

Για πράσινες επιχειρήσεις, επιλέξιμες σε αυτήν την κατηγορία είναι οι ακόλουθες δαπάνες: προμήθεια νέων σύγχρονων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού, εξοπλισμός ΑΠΕ (φωτοβολταϊκά, μικρά αιολικά) (έως 50.000 ευρώ και <20% Π/Υ), εξοπλισμός ΑΠΕ (ηλιοθερμία, βιοκαύσιμα), εξοπλισμός για εξοικονόμηση ενέργειας, συστήματα αυτοματισμού και ειδικά συστήματα πληροφορικής, λοιπός εξοπλισμός επιχείρησης.

Για επιχειρήσεις ανακύκλωσης επιλέξιμες σε αυτήν την κατηγορία είναι οι ακόλουθες δαπάνες: προμήθεια νέων σύγχρονων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού, συστήματα αυτοματισμού και ειδικά συστήματα πληροφορικής, μεταφορικά μέσα για χρήση εντός της επιχείρησης, συστήματα ασφαλείας εγκαταστάσεων, συστήματα πυρόσβεσης, λοιπός εξοπλισμός επιχείρησης.

Δαπάνες προς τρίτους / Τεχνική και συμβουλευτική υποστήριξη επιχειρήσεων

Για πράσινες επιχειρήσεις, επιλέξιμες σε αυτήν την κατηγορία είναι οι ακόλουθες δαπάνες: παροχής υπηρεσιών παρακολούθησης και διαχείρισης επενδύσεων, παροχής υπηρεσιών ενεργειακών ελέγχων και μελετών, εφαρμογής και πιστοποίησης συστημάτων διαχείρισης ενέργειας ή και περιβαλλοντικής διαχείρισης, παροχής υπηρεσιών μελετών ανάπτυξης προϊόντων φιλικών στο περιβάλλον, πιστοποίησης προϊόντων φιλικών στο περιβάλλον.

Για επιχειρήσεις ανακύκλωσης επιλέξιμες σε αυτήν την κατηγορία είναι μόνο δαπάνες παροχής υπηρεσιών παρακολούθησης και διαχείρισης επενδύσεων.

Επιπλέον μόνο για τις επιχειρήσεις ανακύκλωσης είναι επιλέξιμες δαπάνες προσωπικού (πλήρες μισθολογικό κόστος νεοπροσλαμβανόμενου προσωπικού, 12.000 ευρώ ανά ΕΜΕ και μέχρι 5 ΕΜΕ), καθώς και δαπάνες εκπαίδευσης προσωπικού.

Πλήρη στοιχεία της πρόσκλησης μπορούν να αναζητηθούν στη διεύθυνση:
https://tinyurl.com/y5h4nq73

Αιτήσεις υποβάλλονται έως 10/2/2020.

Πηγή: Καθημερινή

ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΣΧΟΛΙΑ

Αφήστε ένα σχόλιο

six − 3 =