αρχικηΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΚομβική αλλαγή: Με ονοματεπώνυμο θα είναι πλέον οι μέτοχοι των offshore

Κομβική αλλαγή: Με ονοματεπώνυμο θα είναι πλέον οι μέτοχοι των offshore

Μπλόκο στο ξέπλυµα βρώµικου χρήµατος επιχειρούν όλες οι συναρµόδιες υπηρεσίες µέσω της ουσιαστικής κατάργησης της ανωνυµίας των µετόχων κάθε είδους επιχείρησης. Στις 20 Ιουλίου ανοίγει για πιλοτική χρήση ειδική εφαρµογή στο TAXISnet, στην οποία θα πρέπει να καταχωρισθούν όλοι οι πραγµατικοί δικαιούχοι -φυσικά και νοµικά πρόσωπα- των επιχειρήσεων και νοµικών προσώπων που δραστηριοποιούνται στη χώρα µας.

Πρόσβαση στο σχετικό αρχείο θα έχει η Αρχή Καταπολέµησης της Νοµιµοποίησης Εσόδων από Εγκληµατικές Δραστηριότητες, καθώς και οι αρµόδιες για την καταπολέµηση του βρώµικου χρήµατος δικαστικές Αρχές (π.χ. Εισαγγελία). Η δήλωση των πραγµατικών δικαιούχων των νοµικών προσώπων θα γίνει σταδιακά και σε τρία κύµατα από τις 16 Σεπτεµβρίου έως και τις 29 Νοεµβρίου.

Ειδικότερα, σύµφωνα µε απόφαση που υπέγραψε ο υπουργός Οικονοµικών Ευκλείδης Τσακαλώτος, υπόχρεοι καταχώρισης στο Μητρώο είναι: Κάθε είδους νοµικά πρόσωπα και νοµικές οντότητες που έχουν έδρα στην Ελλάδα ή ασκούν επιχειρηµατική δραστηριότητα που φορολογείται στην Ελλάδα, ανεξαρτήτως της έδρας ή τυχόν απαλλαγής τους από φορολογία δυνάµει ειδικών διατάξεων, υποχρεούνται να τηρούν ειδικό Μητρώο πραγµατικών δικαιούχων, το οποίο συνδέεται µε το Κεντρικό Μητρώο Πραγµατικών Δικαιούχων που τηρείται στη ΓΓΠΣ του υπουργείου Οικονοµικών.

Τα στοιχεία

Στο Μητρώο πρέπει να καταχωρισθούν τα εξής στοιχεία των πραγµατικών δικαιούχων:

i) ΑΦΜ, όνοµα, επώνυµο, πατρώνυµο, τύπος πιστοποιητικού, αριθµός πιστοποιητικού, ηµεροµηνία γέννησης, υπηκοότητα, διεύθυνση κατοικίας (χώρα διαµονής, οδός, αριθµός, ΤΚ, πόλη, περιφέρεια, περιφερειακή ενότητα, τηλ. σταθερό, τηλ. κινητό, fax, e-mail), φορολογική κατοικία και TAX ID.

ii) ∆ιεύθυνση επικοινωνίας/ αλληλογραφίας: Οδός, αριθµός, ΤΚ, πόλη, περιφερειακή ενότητα, περιφέρεια, χώρα.

iii) Ιδιότητες πραγµατικού δικαιούχου: Μέλος ∆Σ, δ/νων σύµβουλος, εντεταλµένος σύµβουλος, διοικητής, γενικός δ/ντής, δ/ντής, άλλο πρόσωπο εντεταλµένο είτε άµεσα από τον νόµο, είτε από ιδιωτική βούληση, είτε µε δικαστική απόφαση στη διοίκηση, διαχείριση ή εκπροσώπηση της εταιρείας, εταίρος, µέτοχος, άλλη ιδιότητα.

iv) Είδος και έκταση δικαιωµάτων: Είδος µέλους, είδος τίτλου, ποσοστό ιδιοκτησίας, ποσοστό δικαιώµατος ψήφου, δυνατότητα ελέγχου µε άλλον τρόπο, τυχόν ιδιότητα πολιτικώς εκτεθειµένου προσώπου/στενού συγγενή ή στενού συνεργάτη του.

Στην περίπτωση κατοχής εταιρείας από άλλη εταιρεία καταχωρίζονται:

i) Βασικά στοιχεία: Επωνυµία, διακριτικός τίτλος, ΑΦΜ, αρ. ΓΕΜΗ, είδος ΝΠ, στοιχεία προσδιορισµού έδρας (χώρα, οδός, αριθµός, ΤΚ, πόλη, περιφερειακή ενότητα, περιφέρεια, τηλέφωνο, fax, διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, επίσηµη ιστοσελίδα νοµικού προσώπου, αν υπάρχει), φορολογική κατοικία και TAX ID.

ii) Είδος και έκταση δικαιωµάτων: Είδος µέλους, είδος τίτλου, ποσοστό ιδιοκτησίας, ποσοστό δικαιώµατος ψήφου, δυνατότητα ελέγχου µε άλλον τρόπο. Χρονοδιάγραµµα καταχώρισης Η καταχώριση των στοιχείων στο Μητρώο θα πρέπει να γίνει σε τρεις φάσεις χρονικά, ανάλογα µε το είδος του νοµικού προσώπου.

Συγκεκριµένα:

α) Η οµάδα Α (ναυτιλιακές εταιρείες κ.ά.) από 16/9/2019 – 14/10/2019.
β) Η οµάδα Β (συνεταιρισµοί, σύλλογοι, σωµατεία κ.ά.) από 30/9/2019 – 1/11/2019
γ) Η οµάδα Γ (επιχειρήσεις όπως ΟΕ, ΑΕ, ΕΠΕ κ.ά.) από 14/10/2019 – 29/11/2019

Πηγή: Εθνος

ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΣΧΟΛΙΑ

Αφήστε ένα σχόλιο

two × 3 =