αρχικηΟΙΚΟΝΟΜΙΑΗ προκήρυξη: 246 προσλήψεις στον δήμο Αθηναίων

Η προκήρυξη: 246 προσλήψεις στον δήμο Αθηναίων

Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά διακοσίων εξήντα τεσσάρων (264) ατόμων για την καθαριότητα σχολικών μονάδων στο Δήμο Αθηναίων, και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν μόνο την συνημμένη αίτηση με Αριθμό Πρωτοκόλλου Ανακοίνωσης: 187356/20-08-2020 και να την υποβάλουν μαζί με ευκρινές φωτοαντίγραφο:

Των δύο όψεων του ατομικού δελτίου ταυτότητας ή άλλων δημόσιων εγγράφων από τα οποία να προκύπτουν τα στοιχεία της ταυτότητας, όπως σχετική προσωρινή βεβαίωση αστυνομικής αρχής ή τις κρίσιμες σελίδες του διαβατηρίου (δηλ. αυτές στις οποίες αναφέρονται ο αριθμός και τα στοιχεία ταυτότητας του κατόχου) ή τις δύο όψεις της άδειας οδήγησης ή τις κρίσιμες σελίδες του ατομικού βιβλιαρίου υγείας όλων των ασφαλιστικών φορέων.

Εάν από τα έγγραφα αυτά δεν προκύπτει η ημερομηνία γέννησης, πρέπει να προσκομισθεί και το πιστοποιητικό γέννησης, ηλεκτρονικά στην ακόλουθη διεύθυνση: soxproslipsi@athens.gr.

Η αίτηση συμμετοχής, που θα υποβληθεί ηλεκτρονικά, πρέπει απαραιτήτως να εμφανίζεται υπογεγραμμένη, με φυσική υπογραφή. Ανυπόγραφες αιτήσεις δεν θα γίνονται δεκτές.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι τρεις (3) εργάσιμες ημέρες και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησης της ανακοίνωσης στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος , ήτοι από Παρασκευή 21 Αυγούστου 2020 έως και Tρίτη 25 Αυγούστου 2020.

Η ανωτέρω προθεσμία λήγει με την παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ημέρας.

Δείτε εδώ την προκήρυξη.

ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΣΧΟΛΙΑ

Αφήστε ένα σχόλιο

five × two =