αρχικηΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΕΦΚΑ: Η διαδικασία για μειωμένες εισφορές κατά 25% σε Ελεύθερους Επαγγελματίες

ΕΦΚΑ: Η διαδικασία για μειωμένες εισφορές κατά 25% σε Ελεύθερους Επαγγελματίες

Την δυνατότητα να πληρώσουν μειωμένες εισφορές (25%) Μαρτίου 2020 θα έχουν οι Ελεύθεροι Επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενοι, όπως δηλαδή έγινε και για αυτές του Φεβρουαρίου.

Ειδικότερα όπως διαβάζουμε στο site του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών και σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται από την σχετική εγκύκλιο του e- ΕΦΚΑ και για την ενιαία εφαρμογή των σχετικών διατάξεων από τις αρμόδιες περιφερειακές υπηρεσίες e- ΕΦΚΑ, παρέχονται οι πιο κάτω διευκρινήσεις – οδηγίες:

  1. Πεδίο Εφαρμογής

Στο πεδίο εφαρμογής της νέας ρύθμισης εμπίπτουν ελεύθεροι επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενοι, οι οποίοι υπάγονται στις διατάξεις περί υποχρεωτικής ασφάλισης του e-ΕΦΚΑ, συμπεριλαμβανομένων και των ασφαλισμένων, που έχουν ενταχθεί στην ειδική ασφαλιστική κατηγορία, ή καταβάλλουν μειωμένες εισφορές λόγω μητρότητας (άρ.141 Ν.3655/2008).

Στην ρύθμιση περί μειωμένης καταβολής ασφαλιστικών εισφορών Φεβρουαρίου και Μαρτίου 2020 δεν εντάσσονται ασφαλισμένοι, που:
υπάγονται στην ασφάλιση του πρώην ΟΓΑ, όσοι
εμπίπτουν στις διατάξεις περί προαιρετικής υπαγωγής στην ασφάλιση  και όσοι εμπίπτουν στις διατάξεις περί προαιρετικής συνέχισης της ασφάλισης (άρθρο 18 ν.4387/2016 όπως ισχύει).

  1. Προϋποθέσεις

Το δικαίωμα καταβολής των μειωμένων κατά 25% εισφορών παρέχεται κατά περίπτωση ως εξής:

– Εισφορά του μηνός Φεβρουαρίου 2020 :

Εφόσον έχει καταβληθεί έως την 10.04.2020, ημερομηνία εμπρόθεσμης πληρωμής και έχει εξοφληθεί η εισφορά του μηνός Ιανουαρίου, έως την ίδια ημερομηνία (λόγω ειδικής Διατραπεζικής Αργίας την 10.04.2020 και 13.04.2020 οι πληρωμές θα εισέλθουν την 14.04.2020 και θα είναι εμπρόθεσμες) .

– Εισφορά μηνός Μαρτίου 2020:

Εφόσον καταβληθεί έως 30.04.2020, ημερομηνία εμπρόθεσμης πληρωμής και έως την ίδια ημερομηνία, καταβληθούν, κατά περίπτωση:

Α. η εισφορά Ιανουαρίου 2020, στις περιπτώσεις που η ασκούμενη δραστηριότητα, βάσει του Κωδικού Αριθμού Δραστηριότητας (ΚΑΔ), ανήκει στις πληττόμενες (αρ. Γενικού Εγγράφου 68384/Σ.18354/01.04.2020 Γενικής Διεύθυνσης Εισφορών)

Β. οι εισφορές Ιανουαρίου και Φεβρουαρίου 2020, εφόσον η δραστηριότητα δεν ανήκει στις πληττόμενες.

  1. Γενικά

Η δυνατότητα καταβολής μειωμένων ασφαλιστικών εισφορών αφορά αποκλειστικά τις τρέχουσες ασφαλιστικές εισφορές Φεβρουαρίου και Μαρτίου έτους 2020.

Η μείωση κατά 25% εφαρμόζεται για το σύνολο των Κλάδων Ασφάλισης (Κλάδο Σύνταξης, Κλάδο Υγειονομικής Περίθαλψης), καθώς και για τους κλάδους οποιουδήποτε άλλου Φορέα, για τον οποίο ο e-ΕΦΚΑ συνεισπράττει εισφορές.

Τα γραμμάτια προείσπραξης των Δικηγορικών Συλλόγων συνυπολογίζονται για την εξόφληση της μειωμένης, κατά 25%, εισφοράς, λογιζόμενα ως εμπρόθεσμη καταβολή. Επιπλέον ποσό από γραμμάτια συμψηφίζεται με την ετήσια ασφαλιστική οφειλή.

Ελεύθεροι επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενοι με παράλληλη μισθωτή απασχόληση δικαιούνται καταβολής μειωμένων εισφορών για το τμήμα της εισφοράς που, ενδεχομένως, θα προκύψει ως διαφορά, μεταξύ των εισφορών από τη μισθωτή απασχόληση και την κατηγορία κατάταξης.

Τα ειδοποιητήρια πληρωμής, στις περιπτώσεις αυτές, θα εκδοθούν μετά τη διασταύρωση με τα στοιχεία εισφορών από τη μισθωτή απασχόληση και θα προσδιοριστούν οι ημερομηνίες εξόφλησης.

Ελεύθεροι επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενοι, κατά τα ανωτέρω, εφόσον δεν καταβάλλουν τις ασφαλιστικές εισφορές Φεβρουαρίου – Μαρτίου 2020, εντάσσονται αυτοδίκαια στο μέτρο της παράτασης καταβολής τους, σύμφωνα με τις οδηγίες που έχουν δοθεί με το αρ. πρωτ.68384/Σ.18354/01-04-2020 έγγραφο της Γενικής Διεύθυνσης Εισφορών περί «Παράτασης καταβολής τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών και δόσεων εκκαθάρισης Φεβρουαρίου – Μαρτίου 2020, μη μισθωτών ασφαλισμένων», εφόσον οι ασκούμενες δραστηριότητες εμπίπτουν στους πληττόμενους κλάδους (άρθρο 8 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου 20.03.2020 (Α΄68).

Για την εφαρμογή του ανωτέρω μέτρου θα υπάρξει νεότερη οδηγία.

Η καταβολή μειωμένου κατά 25% ποσού εισφοράς δεν είναι δεσμευτική. Οι δικαιούχοι ασφαλισμένοι έχουν τη δυνατότητα να καταβάλλουν το σύνολο του ποσού της ασφαλιστικής κατηγορίας κατάταξής τους, όπως αυτή έχει οριστεί με τις διατάξεις του άρθρου 35 του Ν.4670/2020 (Εγκύκλιος 3/2020).

Ως συντάξιμες αποδοχές, για τον υπολογισμό του ανταποδοτικού μέρους της κύριας σύνταξης, στην περίπτωση καταβολής των εισφορών με τη μείωση 25%, ορίζεται το ποσό της μηνιαίας ασφαλιστικής εισφοράς, που έχει πράγματι καταβληθεί, δια του συντελεστή 0,20.

  1. Ειδοποιητήριο ασφαλιστικών εισφορών

Το ειδοποιητήριο πληρωμής ασφαλιστικών εισφορών προσαρμόστηκε για την εφαρμογή της προβλεπόμενης ρύθμισης, παρέχοντας δυνατότητα διπλής επιλογής καταβολής, είτε ολόκληρου του ποσού της κατηγορία, είτε και μειωμένου κατά 25%.

Οι επιμέρους ενότητες του ειδοποιητηρίου διαμορφώθηκαν ως εξής:
στοιχεία του ασφαλισμένου,  επιλεγείσα κατηγορία – μείωση εισφορών λόγω μητρότητας  ανάλυση, ανά κλάδο, της εισφοράς  πληρωτέο ποσό με απεικόνιση δύο επιλογών και  κωδικός εντολής πληρωμής μηνιαίας εισφοράς, κατά τα γνωστά.

Επισημαίνεται ότι και οι δύο επιλογές καταβολής, μειωμένου, ή ολόκληρου ποσού, πραγματοποιούνται με τον ίδιο κωδικό πληρωμής που δημιουργήθηκε για εισφορές μετά την 01.01.2020.

ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΣΧΟΛΙΑ

Αφήστε ένα σχόλιο

16 + 16 =