αρχικηΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΕΣΠΑ: Ενίσχυση μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων Bορείου Αιγαίου

ΕΣΠΑ: Ενίσχυση μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων Bορείου Αιγαίου

Από την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου ανακοινώθηκε πρόσκληση υποβολής προτάσεων στη δράση «Ενίσχυση πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου για τον εκσυγχρονισμό τους μέσω της χρήσης Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνίας (ΤΠΕ), συστημάτων αυτοματισμού καθώς και επενδύσεων ηλεκτρονικού εμπορίου (π.χ. ηλεκτρονικό επιχειρείν ή / και digital Marketing», η οποία χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Βόρειο Αιγαίο» (ΕΠ «Βόρειο Αιγαίο») του ΕΣΠΑ 2014-2020.

Οπως αναφέρεται στη δημοσιευμένη πρόσκληση, στόχος της συγκεκριμένης δράσης είναι η ενίσχυση πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου για την απόκτηση και χρήση υπηρεσιών και προϊόντων ΤΠΕ1, συστημάτων αυτοματισμού και ανάπτυξης του ηλεκτρονικού επιχειρείν, που θα τις καταστήσουν ανταγωνιστικές, θα βελτιώσουν τη θέση τους στην αγορά και θα αυξήσουν την εξωστρέφειά τους. Η τεχνολογική αναβάθμιση των επιχειρήσεων της Περιφέρειας αναμένεται να συμβάλει στην αξιοποίηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της περιοχής, στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της τοπικής οικονομίας και στην αύξηση της απασχόλησης.

Δικαιούχοι

Η δράση αφορά πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες δραστηριοποιούνται – διαθέτουν έναν ή περισσότερους από τους επιλέξιμους κωδικούς αριθμούς δραστηριότητας (ΚΑΔ) που περιλαμβάνονται στο παράρτημα της δημοσιευμένης πρόσκλησης. Ευνοούνται οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τομείς που παρουσιάζουν ιδιαίτερη δυναμική για την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, σύμφωνα με την περιφερειακή στρατηγική έξυπνης εξειδίκευσης RIS3 και τις σχετικές δράσεις επιχειρηματικής ανακάλυψης, οι οποίοι είναι: α) αγροδιατροφή και β) τουρισμός – φύση – πολιτισμός.

Επιλέξιμες δαπάνες

Σύμφωνα με τον δημοσιευμένο οδηγό της δράσης, οι επενδυτικές ενισχύσεις αφορούν επενδύσεις σε ενσώματα και άυλα στοιχεία ενεργητικού και υπηρεσίες που σχετίζονται με τον εκσυγχρονισμό / βελτιστοποίηση της επιχειρηματικής δραστηριότητας με χρήση ΤΠΕ και συγκεκριμένα:

Ηλεκτρονικό εμπόριο.
Ηλεκτρονικές κρατήσεις.
Εσωτερική οργάνωση, με την αξιοποίηση ΤΠΕ.
Διαχείριση παραγωγής, με την αξιοποίηση ΤΠΕ.
Τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες και υπηρεσίες δημιουργικού.
Ψηφιακή προβολή – διαφήμιση.
Συστήματα αυτοματισμού.

Οι επιλέξιμες κατηγορίες δαπανών περιλαμβάνουν:

Εξοπλισμό: σταθμοί εργασίας (desktops, laptops κ.ά.), εξυπηρετητές (servers), εξοπλισμός δικτύων (μεταγωγείς, δρομολογητές, κ.ά.), περιφερειακός εξοπλισμός (εκτυπωτής, σαρωτής, UPS κ.ά.), άλλος τεχνολογικός εξοπλισμός (cashdrawers, Barcode readers, ηλεκτρονικοί ζυγοί, διαδραστικοί πίνακες, ασύρματες συσκευές παραγγελιοληψίας – PDAs κ.λπ.).

Λογισμικό: άδειες χρήσης λειτουργικών συστημάτων, εφαρμογές γραφείου, antivirus κ.λπ., εφαρμογές τύπου ERP, SCMS, WMS κ.ά., εφαρμογές διαχείρισης πελατών ή προσωπικού της επιχείρησης, εφαρμογές σχεδιασμού (CAD/CAM/CAE), υποστήριξη ταμειακών συστημάτων τιμολόγησης και έκδοσης αποδείξεων, έκδοση και αποστολή ηλεκτρονικών παραστατικών, εφαρμογές διαχείρισης πιστώσεων (credit control management) ή και ηλεκτρονικών πληρωμών, διαχείριση καναλιών ηλεκτρονικών κρατήσεων (Booking Channel Management), εφαρμογές εσωτερικής, ανάπτυξη / αναβάθμιση ιστοσελίδας, υπηρεσίες ανάπτυξης και διαχείρισης ηλεκτρονικού καταστήματος e-shop, συμμετοχή σε εγχώριες και εξωχώριες ηλεκτρονικές αγορές (e-marketplaces), συμμετοχή σε ηλεκτρονικούς διαγωνισμούς και δημοπρασίες, κ.λπ., υπηρεσίες υποστήριξης προμηθευόμενου λογισμικού (έως 1 έτος από τον χρόνο προμήθειας), υπηρεσίες εγκατάστασης – παραμετροποίησης λογισμικού και εκπαίδευσης προσωπικού στο προμηθευόμενο λογισμικό κ.λπ.

Συστήματα αυτοματισμού (άμεσα συνδεδεμένων με τις ΤΠΕ), όπως: αυτοματοποιημένα συστήματα για εξοικονόμηση ενέργειας, αυτοματοποίησης της παραγωγής ή/και των παρεχόμενων υπηρεσιών, αυτοματοποιημένου ελέγχου παραγωγής ή διαδικασιών, ελέγχου χώρου, ασφαλείας, αυτόματου εντοπισμού θέσης κ.λπ.
Υπηρεσίες: φιλοξενία (hosting, collocation κ.λπ.), σύνδεση στο Διαδίκτυο, υπηρεσίες digital marketing (google ads, facebook ads), παρουσία στα social media, υπηρεσίες ανάπτυξης ψηφιακού υλικού διαφήμισης, διαφημιστικές καταχωρίσεις σε ηλεκτρονική μορφή, υπηρεσίες μετάφρασης του περιεχομένου του ηλεκτρονικού καταστήματος, ανάπτυξη ή/και πιστοποίηση ψηφιακής πολιτικής ασφάλειας, υπηρεσίες καταχώρισης, μετασχηματισμού και μεταφοράς δεδομένων, σύνταξη και παρακολούθηση επενδυτικού σχεδίου.

Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η ημερομηνία δημοσίευσης της πρόσκλησης της δράσης (13/3/20).

Επιλέξιμος προϋπολογισμός – Ποσοστά ενίσχυσης

Ο συνολικός προϋπολογισμός δημόσιας δαπάνης της πρόσκλησης είναι 2.500.000 ευρώ. Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικής πρότασης δυνητικού δικαιούχου ενίσχυσης μπορεί να κυμαίνεται από 10.000 ευρώ έως 50.000 ευρώ. Το ποσοστό δημόσιας χρηματοδότησης ανέρχεται στο 70% της αξίας του συνόλου των επιλέξιμων και επιχορηγούμενων δαπανών. Η προθεσμία ολοκλήρωσης των χρηματοδοτούμενων επενδύσεων δεν μπορεί να υπερβαίνει τους δώδεκα (12) μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ένταξης.

Αναλυτικά στοιχεία της πρόσκλησης μπορούν να αναζητηθούν στην ηλεκτρονική διεύθυνση: http://tinyurl.com/t24olfv

Προτάσεις υποβάλλονται έως 24/7/2020.

* Η κ. Μαίρη Πασπαλιάρη είναι στέλεχος της ΑΜΒΙΟ Α.Ε.

(1.)  Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας.

Πηγή: Καθημερινή

ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΣΧΟΛΙΑ

Αφήστε ένα σχόλιο

five × 5 =