αρχικηΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΔάνεια σε ΜμΕ έως 1,875 εκατ. ευρώ από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων

Δάνεια σε ΜμΕ έως 1,875 εκατ. ευρώ από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων

Ισχυρό ενδιαφέρον, το οποίο αποτυπώνει την ανάγκη ρευστότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, εμφανίζει η ζήτηση δανείων από το Ταμείο Εγγυοδοσίας Επενδύσεων που διαχειρίζεται το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων (EIF). Στους επτά μήνες λετουργίας του, έχει δεχθεί 6.630 αιτήματα δανειοδότησης, αριθμός, που καθιστά επιβεβλημένη την επιπλέον χρηματοδότησή του με πόρους του ΕΣΠΑ, όταν εξαντληθεί το αρχικό εγγυοδοτικό κεφάλαιο του Ταμείου. 

Μέσω του Ταμείου, όπως εξηγεί η Ναυτεμπορική, χορηγούνται νέα εγγυημένα, ευνοϊκά επενδυτικά δάνεια καθώς και νέα δάνεια κεφαλαίου κίνησης ειδικού σκοπού με αναπτυξιακό χαρακτήρα, χαμηλού επιτοκίου, μειωμένων εξασφαλίσεων και μεγαλύτερης περιόδου αποπληρωμής, τα οποία, σύμφωνα με τους στόχους που έχουν τεθεί,  θα επιτρέψουν στις ελληνικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις να προβούν σε επενδύσεις που θα αναβαθμίσουν την ανταγωνιστικότητα τους στις σύγχρονες οικονομικές συνθήκες.

Το μέγιστο ύψος δανείου είναι 1.875.000 ευρώ, συναρτώμενο με την χρονική διάρκεια αποπληρωμής του και υπό την προϋπόθεση τήρησης των όρων εφαρμογής του Κανονισμού ΕΕ 1407/2013 de minimis, ενώ τα δάνεια θα είναι διαθέσιμα για εκταμίευση μέχρι και τις  31/12/2023. Επιλέξιμες για χρηματοδότηση,  είναι νέες και υφιστάμενες μικρομεσαίες επιχειρήσεις όλων των κλάδων της οικονομίας που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα. Η εγγύηση καλύπτει το 80% των ζημιών κάθε δανείου και η μέγιστη διάρκειά της,  είναι 10 έτη.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι το Ταμείο Εγγυοδοσίας Επενδύσεων αποτελεί ένα σημαντικό χρηματοδοτικό εργαλείο για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της καινοτομίας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και την επιχειρηματική ανάκαμψη. Στόχος του Ταμείου είναι η βελτίωση της πρόσβασης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στην χρηματοδότηση των επενδύσεων, παρέχοντας προστασία από πιθανές απώλειες μέσω της εγγύησης του  EIF.  

Προϋπολογισμός του Ταμείου

Το εγγυοδοτικό κεφάλαιο του Ταμείου ανέρχεται σε 100 εκατ. ευρώ και με την τραπεζική μόχλευση θα δημιουργήσει χαρτοφυλάκια δανείων Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων αξίας πάνω από 500 εκατ. ευρώ. Οι πόροι του Ταμείου συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και το Ελληνικό Δημόσιο, μέρος των οποίων προέρχεται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) – ΕΣΠΑ 2014-2020.

Εγγυητική κάλυψη

Επισημαίνεται, ότι η εγγύηση παρέχεται με μηδενική προμήθεια εγγυοδοσίας. Το ακαθάριστο ισοδύναμο επιχορήγησης της ενίσχυσης (ΑΙΕ) είναι συνάρτηση του ύψους του δανείου και της χρονικής διάρκεια αποπληρωμής του και υπολογίζεται από την Τράπεζα κατά την στιγμή χορήγησης του δανείου.. 

Ηλεκτρονικά η υποβολή

Τα αιτήματα των επιχειρήσεων υποβάλλονται πρώτα στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ)  και συγκεκριμένα,  στην ηλεκτρονική πλατφόρμα www.ependyseis.gr απ’ όπου μετά την οριστικοποίηση της υποβολής λαμβάνεται ο μοναδικός κωδικός κάθε αιτήματος. Εν συνεχεία, οι υποψήφιοι δανειολήπτες υποβάλλουν τα αιτήματα χρηματοδότησής τους και τον φυσικό φάκελο προς αξιολόγηση στις συνεργαζόμενες τράπεζες.

ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΣΧΟΛΙΑ

Αφήστε ένα σχόλιο

twenty − 6 =