αρχικηVIRALΑυτά είναι τα 13 κορυφαία Ευρωπαϊκά Ανοικτά Πανεπιστήμια στα οποία μπορείς να σπουδάσεις εξ αποστάσεως

Αυτά είναι τα 13 κορυφαία Ευρωπαϊκά Ανοικτά Πανεπιστήμια στα οποία μπορείς να σπουδάσεις εξ αποστάσεως

Οι σπουδές εξ αποστάσεως τα τελευταία χρόνια κερδίζουν την εµπιστοσύνη των πολιτών, κυρίως των µεγαλύτερων σε ηλικία και συνήθως εργαζοµένων, γι’ αυτό και τα Ανοικτά Πανεπιστήµια ανά τον κόσµο είναι εξαιρετικά δηµοφιλή.

Στα ιδρύµατα αυτά, η εποπτεία, η παρακολούθηση, η επικοινωνία και η µελέτη παρέχονται εξ αποστάσεως και επικεντρώνονται σε ένα ειδικά σχεδιασµένο εκπαιδευτικό υλικό (έντυπο, οπτικοακουστικό και ηλεκτρονικό-διαδικτυακό), ενώ η εκπαιδευτική διαδικασία οργανώνεται στο πλαίσιο χρονοδιαγράµµατος στο οποίο συνδυάζονται, εντάσσονται και προγραµµατίζονται η αυτοµελέτη, συµβουλευτικές συναντήσεις, τηλεδιασκέψεις, σύστηµα αξιολόγησης κ.λπ.

Οι διαδικασίες εισαγωγής, η µορφή διδασκαλίας, το πρόγραµµα σπουδών, οι υποχρεώσεις εκπαιδευόµενων και εκπαιδευτών, το ύψος της συµµετοχής των φοιτητών στις δαπάνες των σπουδών διαφέρουν ανάλογα µε το κάθε εκπαιδευτικό ίδρυµα, γι’ αυτό και οι υποψήφιοι σπουδαστές πρέπει να εξετάσουν όλες τις παραµέτρους πριν από την τελική τους επιλογή.

Παρακάτω παρατίθεται κατάλογος των κυριότερων, βάσει φήµης και έκτασης, Ανοικτών Πανεπιστηµίων της Ευρώπης, έτσι όπως συντάχθηκε από το Γραφείο ∆ιασύνδεσης του Ιονίου Πανεπιστηµίου.

Ελληνικό Πανεπιστήμιο

Είναι το 19ο ελληνικό ΑΕΙ, λειτουργεί ως ΝΠ∆∆ και είναι αυτοτελές και αυτοδιοικούµενο, µε έδρα στην Πάτρα. Παρέχει πιστοποίηση σπουδών σε πέντε διαφορετικά επίπεδα, από τη µεταδευτεροβάθµια επιµόρφωση έως το διδακτορικό δίπλωµα για ανθρωπιστικές, κοινωνικές, θετικές επιστήµες, τεχνολογίας και εφαρµοσµένων τεχνών (http://www.eap.gr/).

Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου

Είναι το δεύτερο, κατά σειρά ίδρυσης, κρατικό πανεπιστηµιακό ίδρυµα της Κύπρου και το µόνο ΑΕΙ της χώρας αφιερωµένο αποκλειστικά στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Παρέχει βασικά και µεταπτυχιακά προγράµµατα σπουδών (σε επίπεδο µάστερ και διδακτορικό), καθώς επίσης και εκπαιδευτικά/ επιµορφωτικά προγράµµατα σύντοµης διάρκειας για τις σχολές Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστηµών, Οικονοµικών Επιστηµών και ∆ιοίκησης, Θετικών και Εφαρµοσµένων Επιστηµών. Είναι ισότιµο µε όλα τα αναγνωρισµένα πανεπιστήµια του κόσµου (http://www.ouc.ac.cy/).

The Open University (UKOU) Μεγάλη Βρετανία

Το Ανοικτό Πανεπιστήµιο στην Αγγλία αποτελεί ανεξάρτητο και αυτόνοµο οργανισµό, αναγνωρισµένο από το αγγλικό κράτος, πρωτοπόρο παγκοσµίως στην παροχή ανοιχτής και εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Απονέµει τίτλους σπουδών βασικού και µεταπτυχιακού επιπέδου, διπλώµατα συνεκτίµησης και προγράµµατα διά βίου επαγγελµατικής ανάπτυξης σε γνωστικά αντικείµενα όπως Τέχνες, Εκπαίδευση και Γλώσσα, Υγεία και Κοινωνική Πρόνοια, Νοµική και ∆ίκαιο Επιχειρήσεων, Μαθηµατικά, Επιστήµη των Υπολογιστών και Τεχνολογία, Κοινωνικές Επιστήµες (http:// www.open.ac.uk/).

Fernuniversitat in Hagen Γερμανία

Αποτελεί τον µοναδικό δηµόσιο φορέα ανώτατης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης στη Γερµανία. Προσφέρει τίτλους σπουδών σε βασικό, µεταπτυχιακό και διδακτορικό επίπεδο, ενώ διατηρεί πλήθος ερευνητικών προγραµµάτων στους τοµείς των Κοινωνικών Επιστηµών και του Πολιτισµού, των Μαθηµατικών και της Επιστήµης των Υπολογιστών, του ∆ικαίου και της ∆ιοίκησης Επιχειρήσεων (http://www.fernunihagen.de/).

Open Universiteit

Πρόκειται για ένα ανεξάρτητο ινστιτούτο, χρηµατοδοτούµενο από την ολλανδική κυβέρνηση, για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση σε πανεπιστηµιακό επίπεδο, µε πλούσιες εκπαιδευτικές – ερευνητικές δραστηριότητες και συµµετοχή σε αντίστοιχα εθνικά και διεθνή δίκτυα συνεργασίας. Προσφέρει πλήρως διαπιστευµένα πτυχία ή προγράµµατα µάστερ σε ∆ίκαιο, ∆ιοίκηση, Επιστήµη Υπολογιστών, Περιβαλλοντικές Επιστήµες, Επιστήµες Μάθησης και Ψυχολογίας και δυνατότητες έµµισθης απασχόλησης (http://www.ou.nl/).

Universita Telematica Intarnazionale Uninettuno

Απονέµει ακαδηµαϊκούς τίτλους του πρώτου και δεύτερου επιπέδου: βαθµίδα L, ειδική βαθµίδα LS, δίπλωµα ειδίκευσης DS. Απονέµει επίσης µεταπτυχιακούς τίτλους πρώτου και δεύτερου επιπέδου για τα ευρύτερα γνωστικά αντικείµενα των Οικονοµικών, της Νοµικής, της Μηχανολογίας, της Φιλολογίας, της Ψυχολογίας και της Επιστήµης της Επικοινωνίας. Η φοίτηση υπόκειται σε κανόνες πληρωµής πανεπιστηµιακών διδάκτρων, όπως αυτοί ορίζονται, µεταξύ άλλων, στο Εκπαιδευτικό Συµφωνητικό, συµβόλαιο ενός χρόνου (http://www.uninettunouniversity.net/ portal/it/default.aspx).

Universidad Nacional De Education a Distancia

Το UNED µε έδρα την Μαδρίτη είναι επίσηµα αναγνωρισµένο Ανοιχτό Πανεπιστήµιο από το κράτος της Ισπανίας. Παρέχει τίτλους σπουδών σε βασικό, µεταπτυχιακό και διδακτορικό επίπεδο στα γνωστικά αντικείµενα των Τεχνών και Ανθρωπιστικών Επιστηµών, Περιβαλλοντικών, Φυσικών και Επιστηµών Υγείας, Κοινωνικών Επιστηµών και Νοµικής, Μηχανικών και Αρχιτεκτόνων Μηχανικών. Επιπλέον λειτουργεί προγράµµατα δια βίου εκπαίδευσης και θερινό σχολείο για διάφορες από τις παραπάνω περιοχές γνώσεις. http:// portal.uned.es/

Universitat Obert De Catalunya (OUC) Ισπανία

Εχει έδρα στη Βαρκελώνη και κέντρα στήριξης στην Καταλονία και την υπόλοιπη Ισπανία, στην Ανδόρα, στην Ιταλία και στη Λατινική Αµερική. Αποδίδει τίτλους σπουδών βασικού και µεταπτυχιακού επιπέδου σε περίπου 850 ειδικότητες: Μελέτες Τέχνης και Ανθρωπιστικές Επιστήµες, Μελέτες της Επιστήµης της Πληροφορίας και Επικοινωνιών, Μελέτες Επιστηµών Υγείας, Νοµικές και Πολιτικές Επιστήµες, Οικονοµικά και ∆ιοίκηση Επιχειρήσεων, Επιστήµη Υπολογιστών και πάρα πολλά ακόµη προγράµµατα (http://www.uoc. edu/portal/english/).

Universidade Aberta (UAB) Πορτογαλία

Η έδρα του βρίσκεται στη Λισαβόνα, µε περιφερειακά κέντρα σε Κοΐµπρα και Πόρτο και κέντρα µελέτης σε όλη τη χώρα. Η διδασκαλία και η επιστηµονική έρευνα εστιάζουν στις ανθρωπιστικές και κοινωνικές επιστήµες, στα µαθηµατικά και στις εφαρµοσµένες επιστήµες, τα οποία εξετάζονται µε τη χρήση εργαλείων εικονικής µάθησης και αποδίδουν τίτλους σπουδών σε βασικό, µεταπτυχιακό και διδακτορικό επίπεδο (http://www.uab.pt/).

Oscail DCU Distance Education Ιρλανδία

Είναι διαπιστευµένο από το Πανεπιστήµιο του ∆ουβλίνου, µε επιλογές βασικών σπουδών στον Ανθρωπισµό, στην Ιστορία και στις Τεχνολογίες Πληροφόρησης, και µεταπτυχιακών σπουδών στη ∆ιαχείριση Πληροφοριακών Συστηµάτων και συναφών αντικειµένων (https://www.dcu.ie/ oscail/index.shtml).

Zentrum Fuer Fernstudien Univeristaet Linz Αυστρία

Ανήκει στο Πανεπιστήµιο του Λιντζ και είναι πλήρως ενσωµατωµένο στη δοµή του εκπαιδευτικού συστήµατος της Αυστρίας. Αποδίδει τίτλους σπουδών σε βασικό, µεταπτυχιακό και διδακτορικό επίπεδο στους ευρύτερους τοµείς των Κοινωνικών Επιστηµών και του Πολιτισµού, των Μαθηµατικών και της Επιστήµης των Υπολογιστών, του ∆ικαίου και της ∆ιοίκησης Επιχειρήσεων (http://www.esc.ac.at).

Universitate Fernstudien Schweisz Ελβετία

Προσφέρει εκπαίδευση για περίπου 20 προγράµµατα -απαλλαγµένα από αυστηρά χρονοδιαγράµµατα ολοκλήρωσης κύκλου σπουδών- βασικού και µεταπτυχιακού επιπέδου, καθώς και προγράµµατα διά βίου εκπαίδευσης στα αγγλικά και στα γαλλικά. Η πλειονότητα των προγραµµάτων διεξάγεται σε συνεργατικά εκπαιδευτικά σχήµατα µε άλλα πανεπιστήµια της Ευρώπης. Οι γνωστικές περιοχές που καλύπτει είναι: Ψυχολογία, Οικονοµικές Επιστήµες, Μαθηµατικά, Επικοινωνίες και Τεχνολογία Πληροφόρησης, Τέχνες (http://www.fernuni.ch/).

Centre National D’ Enseignement A’ Distance (CNED) Γαλλία

Το Εθνικό Κέντρο για την Εκπαίδευση από Απόσταση είναι ένας δηµόσιος φορέας του υπουργείου Παιδείας της Γαλλίας µε περίπου 500 προγράµµατα σπουδών για όλες τις βαθµίδες εκπαίδευσης (http://www. cned.fr/).

Πηγή: Εθνος

ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΣΧΟΛΙΑ

Αφήστε ένα σχόλιο

two × 3 =