αρχικηΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΑνακοινώθηκαν αλλαγές για την επιδοτούμενη δράση «Ψηφιακό Βήμα», η οποία αφορά μικρές επιχειρήσεις

Ανακοινώθηκαν αλλαγές για την επιδοτούμενη δράση «Ψηφιακό Βήμα», η οποία αφορά μικρές επιχειρήσεις

Από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ), ανακοινώθηκε τροποποίηση της πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης επιχειρηματικών σχεδίων στη δράση «Ψηφιακό Βήμα». Η τροποποίηση αφορά και τους όρους και τις προϋποθέσεις συμμετοχής, στις επιλέξιμες δαπάνες, στις επιλέξιμες δραστηριότητες και στα δικαιολογητικά υποβολής/ένταξης, αλλά και στην ολοκλήρωση φυσικού και οικονομικού αντικειμένου. Σήμερα, θα υπενθυμίσουμε τα βασικά στοιχεία της πρόσκλησης έτσι όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν. Αναλυτικά τα στοιχεία της δράσης μετά την τροποποίηση δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα www.antagonistikotita.gr.

Υπενθυμίζουμε ότι η συνολική δημόσια δαπάνη για τη δράση ανέρχεται στα 50.000.000 ευρώ για το σύνολο των περιφερειών της χώρας. Σκοπός της δράσης είναι η ενίσχυση της ψηφιακής αναβάθμισης των επιχειρήσεων στη χώρα μας με έμφαση στον ψηφιακό μετασχηματισμό των μεσαίων, μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων.

Επιλέξιμες επιχειρήσεις

Σύμφωνα με την τροποποιημένη δημοσιευμένη πρόσκληση, επιλέξιμες για υποβολή αίτησης ενίσχυσης είναι επιχειρήσεις οι οποίες πληρούν τις ακόλουθες βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής:

• Να εμφανίζουν την τελευταία τριετία τουλάχιστον ένα θετικό αποτέλεσμα προ φόρων και αποσβέσεων.

• Να προσκομίσουν κατά την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης αποδεικτικά στοιχεία εξασφάλισης σε ποσοστό τουλάχιστον 60% της ιδιωτικής συμμετοχής του επενδυτικού σχεδίου.

• Να λειτουργούν νόμιμα διαθέτοντας την κατάλληλη, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, άδεια λειτουργίας.

• Να υποβάλουν δαπάνες που δεν έχουν χρηματοδοτηθεί και δεν έχουν ενταχθεί σε άλλο πρόγραμμα που χρηματοδοτείται από εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους.

• Να μην περιλαμβάνονται ως δικαιούχοι σε αποφάσεις ανάκλησης παλαιότερων δράσεων που αφορούν την ψηφιακή τεχνολογία.

• Να πραγματοποιήσουν μια επενδυτική πρόταση ανά ΑΦΜ, αποκλειστικά σε μία μόνο περιφέρεια.

• Να υποβάλουν επενδυτικό σχέδιο που να αφορά επιλέξιμο ΚΑΔ.

• Να λειτουργούν αποκλειστικά με μία από τις ακόλουθες μορφές επιχειρήσεων: επιχειρήσεις εταιρικού/εμπορικού χαρακτήρα [(Ανώνυμη Εταιρεία, Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης, Ομόρρυθμη Εταιρεία ή Ετερόρρυθμη Εταιρεία, ΙΚΕ, ατομικές επιχειρήσεις και Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις του Ν. 4430/2016 όπως ισχύει, Συνεταιρισμοί, Ναυτιλιακή

Εταιρεία Πλοίων Αναψυχής [ΝΕΠΑ]) και να τηρούν ή να δεσμευτούν ότι θα τηρήσουν εφόσον εγκριθούν απλογραφικά ή διπλογραφικά βιβλία του ΚΦΑΣ. Επίσης, επιλέξιμες είναι και οι δικηγορικές εταιρείες του άρθρου 49 επ. του Ν. 4194/2013

Επισημαίνεται ότι:

• Δεν επιτρέπεται η συστέγαση επιχειρήσεων. Με τον όρο συστέγαση νοείται η εγκατάσταση της επιχείρησης σε ίδιο, μη διακριτό χώρο με άλλη επιχείρηση.

• Δεν γίνονται δεκτές επιχειρήσεις με έδρα την κατοικία του δικαιούχου (κύρια ή δευτερεύουσα),

• Από τη δράση αποκλείονται επιχειρήσεις που διαθέτουν έστω και ένα από τους παρακάτω μη επιλέξιμους ΚΑΔ: 01. Φυτική και ζωική παραγωγή, θήρα και συναφείς δραστηριότητες 02. Δασοκομία και υλοτομία 03. Αλιεία και υδατοκαλλιέργεια.

Επιλέξιμες δαπάνες

Σύμφωνα με τον οδηγό της δράσης, επιλέξιμες για ενίσχυση είναι δαπάνες που αφορούν: • Προμήθεια, μεταφορά, εγκατάσταση και λειτουργία νέων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού ΤΠΕ, απαραίτητου για τη λειτουργία της επιχείρησης και την εξασφάλιση των παρεχόμενων υπηρεσιών. • Προμήθεια και παραμετροποίηση λογισμικού. • Ηλεκτρονικό κατάστημα απαραίτητα με χαρακτηριστικά: δύο τουλάχιστον γλώσσες, Μobile responsive, λογισμικά παραγγελιοληψίας, αποθήκευσης και ηλεκτρονικών πληρωμών.

Υπηρεσίες που αφορούν: • Φιλοξενία (hosting, collocation), • σύνδεση στο Διαδίκτυο, • ψηφιακή διαφήμιση (google ads, facebook ads), • ανάπτυξη ψηφιακού υλικού διαφήμισης, • ανάπτυξη ή/και πιστοποίηση ψηφιακής πολιτικής ασφάλειας, • μεταφορά δεδομένων ή παραμετροποίηση λογισμικού, • παρακολούθηση επενδυτικού σχεδίου. • μισθολογικό κόστος εργαζομένων (νέο προσωπικό).

Επισημαίνεται ότι μετά την τροποποίηση, οι δαπάνες είναι επιλέξιμες μετά την ημερομηνία δημοσίευσης της πρόσκλησης.

Κάθε επιχείρηση, πριν από την υποβολή του επενδυτικού σχεδίου, θα πρέπει να συμπληρώσει ερωτηματολόγιο και να αποτυπώσει την υφιστάμενη ψηφιακή της κατάσταση (εξοπλισμός ΤΠΕ τελευταίας τριετίας, λογισμικό, ψηφιακές υπηρεσίες, λοιπά στοιχεία ΤΠΕ).

Με βάση την ψηφιακή της κατάσταση κατατάσσεται αυτόματα σε μία από τις τέσσερις ψηφιακές βαθμίδες που ορίζουν τα επίπεδα ψηφιακής ωριμότητας, σύμφωνα με την αναλυτική πρόσκληση.

Το επενδυτικό σχέδιο θα πρέπει να στοχεύει στην ψηφιακή αναβάθμιση της επιχείρησης τουλάχιστον κατά 1 βαθμίδα.

Προϋπολογισμός

Οπως αναφέρεται στη δημοσιευμένη πρόσκληση, η δράση ενισχύει επενδυτικά σχέδια προϋπολογισμού από 5.000 ευρώ έως 50.000 ευρώ. Το ποσοστό ενίσχυσης ανέρχεται στο 50% των επιλέξιμων δαπανών.

Οι επιχειρήσεις υποβάλλουν ηλεκτρονική αίτηση χρηματοδότησης στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) www.ependyseis.gr/mis. Ο ηλεκτρονικός φάκελος υποψηφιότητας περιλαμβάνει και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά υποβολής/ένταξης. Προτάσεις κατατίθενται έως την Τρίτη 2 Οκτωβρίου 2018.

Πηγή: Καθημερινή

ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΣΧΟΛΙΑ

Αφήστε ένα σχόλιο

5 × 5 =