αρχικηΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΈχεις επιχείρηση; Δες πως να αλλάξεις τον Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας (ΚΑΔ)

Έχεις επιχείρηση; Δες πως να αλλάξεις τον Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας (ΚΑΔ)

Οι Κωδικοί Αριθμοί Δραστηριότητας (ΚΑΔ) αποτέλεσαν εν μέσω πανδημίας σημαντικό ρόλο προκειμένου η κυβέρνηση να μπορέσει να ενισχύσει επιχειρήσεις που έχουν πληγεί. Πολλές, ωστόσο, επιχειρήσεις διαπιστώθηκε ότι είχαν δηλωμένους λανθασμένους ΚΑΔ σε σχέση με την δραστηριότητα που ασκούσαν με αποτέλεσμα να αποκλεισθούν από τις επιστρεπτέες προκαταβολές και τις διάφορες ενισχύσεις που παρασχέθηκαν. Μάλιστα αρκετές είχαν δευτερεύοντα ΚΑΔ με υψηλότερα εισοδήματα από τον κύριο ΚΑΔ που δημιούργησε αρχικά σημαντικά προβλήματα. Η ΑΑΔΕ προκειμένου να αντιμετωπιστούν τα ζητήματα που προέκυψαν έδωσε τη δυνατότητα στις επιχειρήσεις να αντιστρέψουν τους ΚΑΔ. Να γίνει ο δευτερεύων κύριος, εφόσον τα εισοδήματα ήταν υψηλότερα με στόχο να μπορέσουν να ενταχθούν στα κυβερνητικά μέτρα. Βέβαια, όσοι με δόλο άλλαξαν τους ΚΑΔ αποφασίσθηκε η επιβολή ποινών και συγκεκριμένα όσες επιχειρήσεις δήλωσαν ανακριβή στοιχεία: 

Α) Εκπίπτουν των ευεργετημάτων έκπτωσης και συμψηφισμού φορολογικών υποχρεώσεων και υποχρεούνται να επιστρέψουν κάθε ποσό που επωφελήθηκαν από τις σχετικές διατάξεις, εντόκως από την ημέρα καταβολής του.

Β) Επιβάλλεται πρόστιμο σε ποσοστό 10% των ακαθάριστων εσόδων του φορολογικού έτους 2019 και πάντως όχι μικρότερο των δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ.

Γ) Επιβάλλεται πρόστιμο ίσο με το διπλάσιο της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης που έλαβε κάθε εργαζόμενος της επιχείρησης με τη μορφή αποζημίωσης ειδικού σκοπού.

Παρακάτω παρατίθενται ερωτήσεις και απαντήσεις που σχετίζονται με τις αλλαγές των Κωδικών Αριθμών Δραστηριότητας.

1. Ποιοι έχουν υποχρέωση να προβούν σε αντιστοίχιση Κ.Α.Δ.; 

Υποχρέωση αντιστοίχισης Κ.Α.Δ. έχουν: 

α) Όλα τα μη φυσικά πρόσωπα (νομικές οντότητες και οι ενώσεις προσώπων), δηλαδή οι εταιρείες κάθε μορφής, οι δημόσιες υπηρεσίες που έχουν Α.Φ.Μ., όλα τα Ν.Π.Δ.Δ., τα Ν.Π.Ι.Δ., τα σωματεία και οι λοιπές ενώσεις προσώπων, οι κοινοπραξίες, οι αλλοδαπές οντότητες που έχουν Α.Φ.Μ., έστω και αν δεν έχουν μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα, και γενικά κάθε μη φυσικό πρόσωπο που έχει Α.Φ.Μ. και δεν είχε κάνει οριστική διακοπή εργασιών με ημερομηνία διακοπής μέχρι 30/11/2008.

β) Όλα τα φυσικά πρόσωπα που ασκούν δραστηριότητα και δεν είχαν κάνει οριστική διακοπή εργασιών με ημερομηνία διακοπής μέχρι 30/11/2008, με εξαίρεση όσους είναι μόνο αγρότες του ειδικού καθεστώτος Φ.Π.Α. και δεν έχουν κάνει έναρξη εργασιών με περισσότερο εξειδικευμένο Κ.Α.Δ. (π.χ. καλλιέργεια σταφυλιών) Εξαιρετικά, δεν υποχρεούνται να κάνουν καμιά κίνηση οι επιχειρήσεις (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) “υπό ίδρυση”, με δραστηριότητα “Υπηρεσίες διαδικασιών ίδρυσης επιχείρησης”, που αντιστοιχήθηκαν αυτόματα στον Κ.Α.Δ. 70221101.

2. Πώς ξεκινάμε την αντιστοίχιση δραστηριοτήτων;

Επειδή η αντιστοίχιση για όλες τις δραστηριότητες μιας επιχείρησης γίνεται κατά εγκατάσταση, πρέπει να βρούμε πώς απεικονίζονται οι εγκαταστάσεις της επιχείρησης και ποιες δραστηριότητες εμφανίζονται στην έδρα και τις λοιπές εγκαταστάσεις στο σύστημα του TAXIS, για τον λόγο αυτό, αφού μπούμε με τους κωδικούς μας στις Υπηρεσίες Μητρώου της ιστοσελίδας της Α.Α.Δ.Ε. καταρχήν πατάμε την επιλογή “Ενεργοί Κ.Α.Δ.”.

Το σύστημα επιστρέφει όλες τις εγκαταστάσεις μας. Η έδρα εμφανίζεται με την ένδειξη 0. Οι επόμενες εγκαταστάσεις μας με μια σειριακή αρίθμηση 1, 2, 3, 4 κ.λπ. Αν όμως έχουμε διακόψει τη λειτουργία κάποιων εγκαταστάσεων (από τον καιρό που λειτουργεί το TAXIS), θα υπάρχουν κενά στη σειριακή αυτή αρίθμηση, αν π.χ. έκλεισε το υποκατάστημα 2, οι εγκαταστάσεις θα εμφανίζονται 0, 1, 3, 4 κ.λπ. (Η εκάστοτε έδρα πάντα θα έχει την αρίθμηση 0.)

Αν έχετε πολλές δραστηριότητες και πολλά υποκαταστήματα, θα σας προτείναμε να τις τυπώσετε από την επιλογή “Λίστα σε PDF”.

Η λίστα περιλαμβάνει έναν πλασματικό 5ψήφιο κωδικό στη στήλη Κ.Α.Δ., ενώ στην περιγραφή υπάρχει τόσο ο παλιός Κ.Α.Δ., όσο και η ιδία παλιά περιγραφή. Στη συνέχεια κατεβάζουμε και εγκαθιστούμε στον υπολογιστή μας από την ίδια ιστοσελίδα την εφαρμογή “Ηλεκτρονική Δήλωση Αντιστοίχισης Κ.Α.Δ.” (eKAD).

3. Πώς θα βρούμε τους νέους Κ.Α.Δ.; 

Μπορείτε να γράψετε με πεζά ή κεφαλαία τη λέξη ή τις λέξεις που αναζητάτε, π.χ. αν γράψετε τη λέξη “πυροσβεστήρων” ή και μέρος της, π.χ. “πυροσβεστ”, το σύστημα θα φέρει όπου βρίσκει στη λίστα την αντίστοιχη λέξη ή το μέρος της. 

Αν γράψετε “χονδρικό πυροσβεστήρων”, το σύστημα θα φέρει τη λίστα με τις αντίστοιχες λέξεις, δηλαδή τις εγγραφές που εμφανίζονται τόσο η λέξη “χονδρικό” όσο και η λέξη “πυροσβεστήρων”. 

Αν όμως δεν βρίσκετε την επιθυμητή δραστηριότητα, μπορείτε να “κατεβάσετε” όλο το υλικό που αφορά στην Ονοματολογία από την υποενότητα “Νέοι Κωδικοί Αριθμοί Δραστηριότητας από 1/12/2008” της ενότητας “Εγχειρίδιο χρήσης/Βοηθητικό υλικό” από τη σελίδα της ΑΑΔΕ. Υπάρχουν αρχεία σε Word, Excel και σε PDF με όλο το σχετικό υλικό που μπορείτε να αξιοποιήσετε. 

Θα σας προτείναμε ακόμα να διαβάσετε τις ενότητες Β’, Γ’ και Δ’ της Εισαγωγής του Τόμου Ι, όπου θα βρείτε τα βασικά μεθοδολογικά στοιχεία της Ονοματολογίας. Προσοχή! Αντιστοίχιση δεν σημαίνει ότι πρέπει οπωσδήποτε να αντιστοιχίσω καθέναν παλιό Κ.Α.Δ. με ένα νέο. Μπορεί ένας παλιός να σπάει σε τρεις καινούριους ή τρεις παλιοί να συνθέτουν δύο νέους καινούριους.

4. Πώς θα προετοιμαστούμε για να καταχωρίσουμε τους νέους Κ.Α.Δ.; 

Επειδή: 

α) Η αντιστοίχιση δεν είναι μία προς μία, αλλά ένας ή πολλοί παλιοί Κ.Α.Δ. μπορεί να αντιστοιχίζονται σε έναν ή πολλούς νέους Κ.Α.Δ.,

β) δίνεται η δυνατότητα να απεικονιστούν 650 δραστηριότητες που παλιά δεν υφίσταντο διακριτά στην Ονοματολογία (π.χ. “υπηρεσίες παιδότοπου”),

γ) υπάρχουν δραστηριότητες που συγχωνεύτηκαν, γιατί εξασκούνταν από ελάχιστους ή από κανέναν,

δ) υπάρχουν δραστηριότητες που, λόγω των εκάστοτε μεταπτώσεων του συστήματος, εμφανίζονταν λανθασμένα, όπως πιθανόν διαπιστώσαμε για την επιχείρησή μας, ακολουθώντας τα βήματα της ερώτησης 2,

ε) υπάρχουν δραστηριότητες που μπορεί να δηλώθηκαν στην έναρξη δραστηριότητας, αλλά ουδέποτε ασκήθηκαν, ούτε και ασκούνται σήμερα, καταγράφουμε τις δραστηριότητες, που πράγματι ασκούνται τόσο στην έδρα, όσο και στα υποκαταστήματα της επιχείρησής μας. Θα πρέπει πάντα να θυμόμαστε ότι στην έδρα θα εμφανιστούν όλες οι δραστηριότητες της επιχείρησης, δηλαδή τόσο αυτές καθαυτές οι δραστηριότητες του κεντρικού, όσο και οι δραστηριότητες όλων των άλλων εγκαταστάσεων. 

Προσοχή! Με την αντιστοίχιση είναι ευκαιρία να προσπαθήσουμε να βελτιώσουμε τυχόν ανεπιτυχείς αρχικές καταχωρίσεις, π.χ. μπορεί στο παρελθόν να δηλώσαμε μια δραστηριότητα που να αποτυπώθηκε με λανθασμένο αλλά συναφή ή παρεμφερή ή ευρύτερο κ.λπ. κωδικό. Μπορεί ακόμα να διορθώσουμε λάθη των μεταπτώσεων του συστήματος. 

Μην επιχειρήσετε όμως να προσθέσετε δραστηριότητες τις οποίες ασκείτε και ίσως παραλείψατε να δηλώσετε. Αν, π.χ., έχετε δηλώσει ως τώρα μόνο χονδρικό και λιανικό εμπόριο υποδημάτων, μην επιχειρήσετε να προσθέσετε και Κ.Α.Δ. κατασκευής υποδημάτων (που απαιτεί ίσως και άδεια εγκατάστασης). Κάντε πρώτα την αντιστοίχιση των υπαρκτών σας Κ.Α.Δ. και μετά πηγαίνετε στη Δ.Ο.Υ. για να δηλώσετε την προσθήκη της νέας δραστηριότητας.

5. Ποιες δραστηριότητες είναι Κύριες, Δευτερεύουσες ή Βοηθητικές; 

Κύρια δραστηριότητα είναι εκείνη που συνεισφέρει περισσότερο στην προστιθέμενη αξία μιας μονάδας (για μεγαλύτερη ανάλυση, βλέπε ενότητα Β’ της Εισαγωγής του Τόμου Ι).

Δευτερεύουσα: οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα εκτός της κύριας. 

Βοηθητική: αυτή που γίνεται εσωτερικά για την κύρια και τις δευτερεύουσες δραστηριότητες της επιχείρησης (π.χ. το λογιστήριο ή μια αποθήκη επιχείρησης). 

Αναφορικά με την έδρα, κύρια είναι η δραστηριότητα της επιχείρησης στο σύνολό της. 

Οι άλλες είναι δευτερεύουσες ή βοηθητικές. 

Βασικός κανόνας: Η έδρα και κάθε εγκατάσταση πρέπει να έχει οπωσδήποτε μια κύρια δραστηριότητα.

6. Πού μπορώ να υποβάλλω τη δήλωση αντιστοίχισης Κ.Α.Δ.; 

Η δήλωση αντιστοίχισης Κ.Α.Δ. υποβάλλεται μέσω TAXISnet στην ιστοσελίδα της Α.Α.Δ.Ε.: http://www.aade.gr/epicheireseis/phorologikes-yperesies/metroo/allage-antistoichisekad 

Με την επιτυχή ολοκλήρωση της διαδικασίας, εκδίδεται από το σύστημα “Αποδεικτικό Υποβολής”. Μπορείτε να κρατήσετε επίσης εκτυπωμένο και το αντίγραφο της δήλωσης που υποβάλατε.

Τη συγκεκριμένη διαδικασία “Αντιστοίχισης Κ.Α.Δ.” μπορείτε να τη χρησιμοποιήσετε μόνο μια φορά. Σε περίπτωση που καταχωρήσατε λανθασμένους Κ.Α.Δ., η διόρθωσή τους θα γίνεται μόνο μέσω της Δ.Ο.Υ.

7. Διαπιστώνω ότι το σύστημα εμφανίζει ότι διαθέτω μια εγκατάσταση (υποκατάστημα, αποθήκη κ.λπ.) που την έχω διακόψει, τι κάνω;

Για οποιονδήποτε λόγο το σύστημα δεν είναι ενημερωμένο σωστά με τις εγκαταστάσεις σας. Θα πρέπει πρώτα να διακόψετε τη συγκεκριμένη εγκατάσταση στη Δ.Ο.Υ. και οι αντιστοιχίσεις των Κ.Α.Δ. θα γίνουν μετά.

8. Αν διαθέτω μόνο έδρα και όχι υποκαταστήματα τι κάνω;

Θα μπείτε στην εφαρμογή eKAD που εγκαταστήσατε. 

Αφού γράψετε τον Α.Φ.Μ. σας πατήστε: “Εισαγωγή Εγκατάστασης”. Θα εμφανιστεί η οθόνη που θα καταχωριστούν οι δραστηριότητες της έδρας. Επιλέξτε τους Κ.Α.Δ. που πρέπει να εισαχθούν και επιλέξτε για καθέναν αν η δραστηριότητα είναι “Κύρια”, “Δευτερεύουσα” ή “Βοηθητική” κατά περίπτωση. Πατήστε “Εισαγωγή”. 

Η εφαρμογή δεν επιτρέπει την καταχώριση ανύπαρκτου Κ.Α.Δ.

Μια δραστηριότητα της έδρας θα πρέπει να οριστεί ως Κύρια, διαφορετικά η εφαρμογή θα βγάζει μήνυμα “Δεν έχετε ορίσει Κύρια Δραστηριότητα”. 

Αν καταχωριστεί δραστηριότητα ως Δευτερεύουσα ενώ είναι Κύρια, πρέπει πρώτα να διαγραφεί και να καταχωριστεί από την αρχή. 

Δεν μπορούν να υπάρχουν δύο Κύριες δραστηριότητες, διαφορετικά εμφανίζεται μήνυμα “Έχετε ήδη ορίσει Κύρια Δραστηριότητα”.

Στο τέλος για να καταχωριστούν οι δραστηριότητες που έχουν εισαχθεί πατήστε “Αποθήκευση”.

9. Αν διαθέτω και άλλες εγκαταστάσεις εκτός της έδρας, τι κάνω;

Αφού έχετε καταχωρίσει την έδρα, πατήστε “Εισαγωγή Εγκατάστασης”. Επιλέξτε έναν-έναν τον Αριθμό Εγκατάστασης 1, 2, 3 και εξής, όπως εμφανίζονται στη λίστα από την επιλογή “Ενεργοί Κ.Α.Δ.”, στις “Υπηρεσίες Μητρώου” της ιστοσελίδας της Α.Α.Δ.Ε.

Προσοχή! Αν τυχόν στην ίδια διεύθυνση έχετε περισσότερες από μια διαφορετικές εγκαταστάσεις (π.χ. υποκατάστημα στο ισόγειο και άλλο υποκατάστημα στον τρίτο όροφο μιας πολυκατοικίας ή δύο αποθήκες στον ίδιο οικισμό, που δεν έχει οδούς) πρέπει να εντοπίσετε από τις Βεβαιώσεις έναρξης αυτών των εγκαταστάσεων ποιον αριθμό εγκατάστασης είχε δώσει το σύστημα. Επιλέξτε τον επιθυμητό Κ.Α.Δ. δραστηριότητας που έχετε ήδη εισάγει στην έδρα.

Αν η συγκεκριμένη εγκατάσταση κάνει εκτός από κάποιες από τις δραστηριότητες που καταχωρίστηκαν στην έδρα και κάποιαν άλλη που δεν έχει καταχωριστεί, πατήστε “Αποθήκευση” με αυτές που έχετε ήδη καταχωρίσει. Κατόπιν επιλέξτε την έδρα και πατήστε “Μεταβολή εγκατάστασης”. Εισάγετε τη δραστηριότητα που είχε παραληφθεί, πατώντας πάλι “Αποθήκευση”. Κατόπιν, επιλέξτε πάλι το υποκατάστημα, πατήστε “Μεταβολή Εγκατάστασης”, εισάγετε την επιπλέον δραστηριότητα και πατήστε πάλι “Αποθήκευση”.

10. Τι κάνω όταν ολοκληρώσω τις καταχωρίσεις μου;

Πατήστε στην αρχική οθόνη της εφαρμογής καταρχήν το εικονίδιο “Αποθήκευση” για να σώσετε το αρχείο στο folder (φάκελο) που επιθυμείτε και ήδη διαμορφώσατε στον υπολογιστή σας και κατόπιν “Εκτύπωση” για να ελέγξετε την ορθότητα των καταχωρίσεων.

11. Διαπιστώνω ότι δεν καταχώρισα κάποιες δραστηριότητες σε κάποια εγκατάσταση ή ότι καταχώρισα ανύπαρκτες δραστηριότητες ή εγκαταστάσεις.

Ανοίξτε το αρχείο και εισάγετε νέα εγκατάσταση, αν την είχατε παραλείψει, καταχωρίζοντας τους αντίστοιχους Κ.Α.Δ. ή διαγράψτε τη λανθασμένη εγκατάσταση. Σε περίπτωση λανθασμένης καταχώρισης δραστηριότητας, επιλέξτε την εγκατάσταση, πατήστε “Μεταβολή εγκατάστασης” και τροποποιήστε (εισαγωγή ή διαγραφή) τη δραστηριότητα.

Προσοχή! Σε κάθε περίπτωση φεύγουμε από την εφαρμογή πατώντας το εικονίδιο “Αποθήκευση”.

12. Τι κάνω μόλις σιγουρευτώ ότι συμπλήρωσα σωστά το αρχείο της εφαρμογής;

Εντοπίστε το αρχείο ekad-[ΑΦΜ].xml που δημιουργήσατε με την εφαρμογή και πατήστε “Μεταφόρτωση” για να αποστείλετε (upload) το αρχείο σας.

13. Μετά την “Οριστικοποίηση”, διαπιστώνω ότι για τις μεταβολές που έκανα στο αρχείο που έφτιαξα στην εφαρμογή ekad δεν πάταγα “Αποθήκευση” και έτσι στάλθηκε λάθος ή ακόμα διαπιστώνω άλλες παραλείψεις ή άλλες λανθασμένες καταχωρίσεις μου. Τι κάνω;

Θα απευθυνθείτε στη Δ.Ο.Υ., όπου θα υποβάλετε Δήλωση Μεταβολών.

14. Μπορεί να έρθει μήνυμα με e-mail ότι η δήλωσή μου δεν οριστικοποιήθηκε;

Επειδή η οριστική ενημέρωση του TAXIS άρα και της Δ.Ο.Υ. γίνεται ασύγχρονα με την ηλεκτρονική υποβολή στην ιστοσελίδα και αν συμβεί: 

– να είχατε ήδη κάνει διακοπή εργασιών στη Δ.Ο.Υ. με ημερομηνία διακοπής πριν την 1/12/2008

– να είχατε ήδη υποβάλει δήλωση αντιστοίχισης Κ.Α.Δ. με δήλωση μεταβολών και στη Δ.Ο.Υ.

– ή να υπάρχει, σε μεμονωμένες άλλες περιπτώσεις, εκκρεμότητα στα στοιχεία του φακέλου σας θα σας σταλεί σχετικό e-mail. Στις δύο πρώτες περιπτώσεις δεν κάνετε τίποτα.

Υπερισχύει η δήλωση που υποβάλλατε στη Δ.Ο.Υ. Στην τρίτη περίπτωση θα χρειασθεί να μεταβείτε στη Δ.Ο.Υ.

ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΣΧΟΛΙΑ

Αφήστε ένα σχόλιο

2 + six =