αρχικηΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΈχεις ένα project; Δες πως μπορείς να πάρεις χρηματοδότηση ως και 1,5 εκατ. ευρώ, μέσω του Business Innovation Greece

Έχεις ένα project; Δες πως μπορείς να πάρεις χρηματοδότηση ως και 1,5 εκατ. ευρώ, μέσω του Business Innovation Greece

Στη δεύτερη ανοιχτή πρόσκληση υποβολής προτάσεων από ελληνικές επιχειρήσεις για την χρηματοδότηση καινοτόμων έργων στους τομείς της πράσινης καινοτομίας στη βιομηχανία, της γαλάζιας ανάπτυξης και των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνίας (ΤΠΕ / ICT), με στόχο την αύξηση της κερδοφορίας και της ανταγωνιστικότητας των ελληνικών επιχειρήσεων, προχώρησε το πρόγραμμα Business Innovation Greece. 

Μέσω του προγράμματος μια εταιρεία μπορεί να αιτηθεί για επιχορήγηση από 200.000 ευρώ έως και 1,5 εκατ. ευρώ ανά έργο. Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις μπορούν να αιτηθούν και για μικρότερα ποσά, από 50.000 ευρώ έως 200.000 ευρώ ανά έργο. 

Να σημειωθεί ότι μόνο μια αίτηση χρηματοδότησης έργου μπορεί να κατατεθεί από κάθε επιχείρηση σε κάθε δημόσια ανοιχτή πρόσκληση.Κατά κανόνα, μια μικρομεσαία επιχείρηση μπορεί να λάβει επιχορήγηση περίπου ίση με το 50% του συνολικού κόστους υλοποίησης του έργου, ενώ μια μεγάλη επιχείρηση θα λάβει μικρότερη χρηματοδότηση. 

Το ύψος της χρηματοδότησης προσδιορίζεται κατά περίπτωση, ανάλογα με το μέγεθος της επιχείρησης, το είδος του έργου και την τοποθεσία του στην Ελλάδα. 

Καταληκτική ημερομηνία για αυτή την περίοδο υποβολής είναι η 18η Φεβρουαρίου 2021

Τι είδους έργα μπορούν να χρηματοδοτηθούν 

Οι προτάσεις έργων προς χρηματοδότηση θα πρέπει να εντάσσονται στους κάτωθι τρεις τομείς: 

1. Πράσινη Καινοτομία στη βιομηχανία – “Μείωση και επαναχρησιμοποίηση”

Η πράσινη καινοτομία στη βιομηχανία αφορά διάφορους τομείς και μια ευρεία γκάμα επιχειρήσεων, όπως η ανάπτυξη βελτιωμένων πράσινων προϊόντων ή/και υπηρεσιών καθώς και η υιοθέτηση (μέσω των απαραίτητων επενδύσεων) μίας πιο φιλικής προς το περιβάλλον διαδικασίας παραγωγής. Τέτοιες δράσεις δίνουν τη δυνατότητα στις επιχειρήσεις να βελτιώσουν την παραγωγικότητα και ανταγωνιστικότητά τους μέσω της μείωσης κατανάλωσης ενέργειας, νερού και πετρελαίου αλλά και μέσω της χρηστής διαχείρισης των πρώτων υλών. Το Πρόγραμμα ενθαρρύνει τον εκμοντερνισμό της βιομηχανίας, την ανάπτυξη καινοτόμων λύσεων που σχετίζονται με τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (π.χ. ηλιακή, αιολική και βιομάζα) και με τεχνολογίες για την ενεργειακή αποδοτικότητα, την αποθήκευση ενέργειας αλλά και την διαχείριση του νερού στα νησιά. Επιπλέον θα μπορούσαν να χρηματοδοτηθούν καινοτόμες πράσινες λύσεις στην βιομηχανία των τροφίμων, της κλωστοϋφαντουργίας, των κατασκευών αλλά και της διαχείρισης αποβλήτων.

2. Γαλάζια Ανάπτυξη

Οι μεγάλες ακτογραμμές και τα πολυάριθμα νησιά της Ελλάδας παρουσιάζουν ποικίλες προκλήσεις αλλά και επιχειρηματικές ευκαιρίες. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα θα υποστηρίξει την ανάπτυξη νέων λύσεων για τον ναυτικό και ναυτιλιακό τομέα. Ειδικότερα, το πρόγραμμα ενθαρρύνει την ανάπτυξη και την επένδυση σε θαλάσσιες υπερδομές, στον παράκτιο και θαλάσσιο τουρισμό, στη μπλε βιοτεχνολογία και λύσεις γαλάζιας ενέργειας (αποκλείοντας ωστόσο την παραγωγή ενέργειας), σε καινοτόμες τεχνολογίες για την παροχή νερού και σε λύσεις για τη μείωση των απορριμμάτων θαλάσσης – ιδιαίτερα των πλαστικών αποβλήτων που καταλήγουν στους ωκεανούς. (Σημειώστε ότι για την ιχθυοτροφία και την παράκτια αλιεία, το πρόγραμμα μπορεί να υποστηρίξει μόνο δράσεις έρευνας και ανάπτυξης (R&D), αλλά όχι επενδύσεις). 

3. Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας (ΤΠΕ / ICT)

Οι τεχνολογικές λύσεις Πληροφορικής και Επικοινωνίας (ICT) δημιουργούν ευκαιρίες με δυνητικά υψηλή καινοτομία και πράσινο οικολογικό αποτύπωμα. Το Πρόγραμμα στοχεύει στην προώθηση της ανάπτυξης ή εφαρμογής καινοτόμων εργαλείων ICT, τα οποία θα αποσκοπούν στην ανάπτυξη της επιχείρησης. Δράσεις μπορεί να περιλαμβάνουν την ανάπτυξη νέων καινοτόμων προϊόντων / υπηρεσιών / εργαλείων ICT (νέα στην αγορά) ή στην εφαρμογή καινοτόμων λύσεων ICT, που υπάρχουν μεν στην αγορά αλλά είναι νέες για την
επιχείρηση, με στόχο την μελλοντική της ανάπτυξη 

Ο οργανισμός Innovation Norway 

Το ύψος της διαθέσιμης χρηματοδότησης ανέρχεται σε 13 εκατ. ευρώ. Διαχειριστής του Προγράμματος Business Innovation Greece, συνολικού ύψους 21,5 εκατ. ευρώ, είναι ο οργανισμός Innovation Norway, ένας κρατικός φορέας που υπάγεται στο υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Αλιείας της Νορβηγίας και είναι ο κατεξοχήν αρμόδιος φορέας της Νορβηγικής κυβέρνησης για θέματα επιχειρηματικής ανάπτυξης.

Το Πρόγραμμα Business Innovation Greece είναι ένα από τα εννέα προγράμματα των ΕΕΑ Grants (Επιχορηγήσεις του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή ΕΟΧ) που υλοποιούνται αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα. Το συνολικό ύψος της διαθέσιμης χρηματοδότησης προς την Ελλάδα, μέσω των EEA Grants, ανέρχεται σε 116,7 εκατ ευρώ για την παρούσα χρηματοδοτική περίοδο (2014 – 2021).

Η χρηματοδότηση από τον οργανισμό Innovation Norway μπορεί να συνδυαστεί με κάποιο ξεχωριστό και ανεξάρτητο εγγυητικό σχήμα υπό την ευθύνη της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας (ΕΑΤ – HDB). Στόχος είναι να διασφαλιστεί η απαραίτητη συγχρηματοδότηση του εγκεκριμένου κάθε φορά έργου.

Διμερείς συνεργασίες 

Ένας από τους στόχους του προγράμματος είναι η αύξηση της γνώσης σχετικά με επιχειρηματικές ευκαιρίες στην Ελλάδα αλλά και τις Δωρήτριες Χώρες, καθώς και η ανταλλαγή τεχνογνωσίας και βέλτιστων επιχειρηματικών πρακτικών μεταξύ ελληνικών επιχειρήσεων και επιχειρήσεων από τις Δωρήτριες Χώρες. 

Οι διμερείς αυτές συνεργασίες αποτελούν μοναδική ευκαιρία γνωριμίας των ελληνικών επιχειρήσεων με επιχειρήσεις της Νορβηγίας, της Ισλανδίας και του Λιχτενστάιν. Κατά την διάρκεια υλοποίησης των έργων, οι εταίροι θα πρέπει να στοχεύουν στην καλλιέργεια εμπιστοσύνης και στην εμβάθυνση της συνεργασίας τους, αναζητώντας επιπρόσθετες κοινές δράσεις για το μέλλον (μακροπρόθεσμη συνεργασία).

Η συμβολή ενός διμερούς εταίρου θα μπορούσε να αφορά π.χ. τομεακή τεχνογνωσία, υποστήριξη για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας στη διαδικασία παραγωγής, ανάπτυξη δεξιοτήτων και ανταλλαγή τεχνογνωσίας για δραστηριότητες έρευνας και ή μεταφορά τεχνολογίας από τον διμερή εταίρο προς την ελληνική επιχείρηση. Οι εταίροι αναμένεται να προσφέρουν προστιθέμενη αξία στο έργο. (Η παροχή απλώς συμβουλευτικών υπηρεσιών συνήθως δεν θεωρείται συνεργασία στο πλαίσιο του Προγράμματος).

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Πρόγραμμα:

Ιστοσελίδα του Προγράμματος: https://www.innovasjonnorge.no/Greeceinnovation

Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για πληροφορίες: GR.innovation@innovationnorway.no

ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΣΧΟΛΙΑ

Αφήστε ένα σχόλιο

15 + 17 =