αρχικηΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΈχεις ένα καινοτόμο project; Μπορείς να λάβεις χρηματοδότηση στο πλαίσιο του ERANET-RUS-PLUS

Έχεις ένα καινοτόμο project; Μπορείς να λάβεις χρηματοδότηση στο πλαίσιο του ERANET-RUS-PLUS

Από τη Γενική Γραμματεία Ερευνας και Τεχνολογίας έχει ανακοινωθεί η προκήρυξη δράσης στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου δικτύωσης ERANET-RUS-PLUS. Η δράση αφορά τη συγχρηματοδότηση κοινών ερευνητικών έργων, καινοτομικού χαρακτήρα, μεταξύ των κρατών που συμμετέχουν σε αυτή: Γερμανία, Ελλάδα, Τουρκία, Ρωσία, Αυστρία και Ρουμανία. Ο στόχος της πρόσκλησης είναι να δημιουργηθεί μακροπρόθεσμη συνεργασία στον τομέα της έρευνας, ανάπτυξης και καινοτομίας μεταξύ των κρατών-μελών της Ε.Ε., των χωρών που συνδέονται με το Horizon 2020 καθώς και τη Ρωσία.

Ως έργα καινοτομίας νοούνται τα κοινά έργα έρευνας και ανάπτυξης που αποσκοπούν να οδηγήσουν σε καινοτόμα προϊόντα, υπηρεσίες ή διαδικασίες σημαντικής οικονομικής και/ή κοινωνικής αξίας.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΓΓΕΤ, ο συνολικός κοινός προϋπολογισμός από τα συμμετέχοντα κράτη στη συγκεκριμένη πρόσκληση ανέρχεται σε περίπου 5 εκατ. ευρώ. Τη χρηματοδότηση των ελληνικών φορέων-μελών κοινοπραξιών, των οποίων οι προτάσεις θα εγκριθούν, θα παράσχει η Γενική Γραμματεία Ερευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία» (ΕΠΑνΕΚ) για την περίοδο 2014-2020. Η συμμετοχή της ΓΓΕΤ στην προκήρυξη ανέρχεται σε 700.000 ευρώ και θα κατανεμηθεί μέχρι το συνολικό ποσό των 100.000 ευρώ ανά πρόταση (εφόσον υπάρχει ελληνική συμμετοχή).

Σε κάθε πρόταση είναι απαραίτητη η ύπαρξη τουλάχιστον τριών εταίρων από τουλάχιστον δύο χώρες. Οι προτάσεις, από ελληνικής πλευράς, πρέπει να περιλαμβάνουν απαραίτητα μία ελληνική επιχείρηση. Η συμμετοχή ακαδημαϊκών ή/και ερευνητικών φορέων είναι αυτονόητη.

Το ενισχυόμενο τμήμα του έργου έρευνας και ανάπτυξης θα πρέπει να εμπίπτει σε μία ή περισσότερες από τις ακόλουθες κατηγορίες:

A. Βιομηχανική έρευνα
B. Πειραματική ανάπτυξη

Επιλέξιμες δαπάνες

Οι επιλέξιμες δαπάνες των σχεδίων έρευνας και ανάπτυξης κατανέμονται σε συγκεκριμένες κατηγορίες και είναι οι ακόλουθες:

1. Δαπάνες προσωπικού: ερευνητές, τεχνικοί και λοιπό προσωπικό υποστήριξης στον βαθμό που χρησιμοποιούνται στο σχέδιο.

2. Κόστος των οργάνων και του εξοπλισμού στον βαθμό και για την περίοδο που χρησιμοποιούνται για το έργο. Σε περίπτωση που τα εν λόγω όργανα και ο εξοπλισμός δεν χρησιμοποιούνται καθ’ όλη τη διάρκεια ζωής τους για το έργο, θεωρούνται επιλέξιμα μόνο τα έξοδα απόσβεσης που αντιστοιχούν στη διάρκεια ζωής του έργου, όπως υπολογίζονται με βάση τις γενικά αποδεκτές λογιστικές αρχές.

3. Κόστος για κτίρια και γήπεδα, στον βαθμό και για τη διάρκεια που χρησιμοποιούνται για το έργο. Οσον αφορά τα κτίρια, θεωρούνται επιλέξιμα μόνο τα έξοδα απόσβεσης που αντιστοιχούν στη διάρκεια του έργου, όπως υπολογίζονται με βάση γενικά αποδεκτές λογιστικές αρχές.

4. Τα έξοδα συμβατικής έρευνας, γνώσης και διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας που έχουν αγοραστεί ή έχουν λάβει άδεια εκμετάλλευσης από εξωτερικές πηγές υπό συνθήκες πλήρους ανταγωνισμού, καθώς και τα έξοδα παροχής συμβουλών και ισοδύναμων υπηρεσιών που χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για το έργο.

5. Πρόσθετα γενικά έξοδα και άλλα λειτουργικά έξοδα, συμπεριλαμβανομένων των δαπανών για υλικά, προμήθειες και παρεμφερή προϊόντα, που πραγματοποιήθηκαν άμεσα για τις ανάγκες του έργου.

Ποσοστό ενίσχυσης

Η ένταση της ενίσχυσης για κάθε δικαιούχο ανέρχεται:

i. Στο 50% των επιλέξιμων δαπανών για τη βιομηχανική έρευνα.
ii. Στο 25% των επιλέξιμων δαπανών πειραματικής ανάπτυξης.

Τα ανωτέρω ποσοστά ενίσχυσης μπορούν να φτάσουν έως και στο 80%, ανάλογα με το είδος του έργου, το μέγεθος της επιχείρησης και τη σύσταση του συνεργατικού σχήματος. Επισημαίνεται ότι για τα δημόσια ερευνητικά ιδρύματα και τα πανεπιστήμια η ένταση της ενίσχυσης μπορεί να φθάσει το 100%.

Οι θεματικές προτεραιότητες της προκήρυξης για την ελληνική πλευρά, σύμφωνα με την RIS3 (Research and Innovation Strategy for Smart Specialization), είναι οι ακόλουθες:

1. Αγρο-διατροφή
2. Υγεία – φάρμακα
3. Τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών
4. Ενέργεια
5. Περιβάλλον και βιώσιμη ανάπτυξη
6. Μεταφορές
7. Υλικά – κατασκευές
8. Τουρισμός – Πολιτισμός – Δημιουργικές βιομηχανίες

Οι προτάσεις θα επιλεγούν σε ευρωπαϊκό επίπεδο μέσω διαδικασιών που περιγράφονται στα αντίστοιχα έγγραφα της δράσης (Guide for Applicants, Call Announcement, Terms of Reference κτλ.). Στη συνέχεια θα ακολουθήσουν διαδικασίες ένταξης σε εθνικό επίπεδο μέσω ειδικής προκήρυξης. Τα έργα που θα εγκριθούν θα είναι διάρκειας από 24 έως 36 μηνών.

Περισσότερες πληροφορίες ή/και διευκρινίσεις, καθώς και οι θεματικοί τομείς και οι προϋποθέσεις για τους εταίρους των άλλων χωρών, μπορούν να αναζητηθούν στον παρακάτω σύνδεσμο: http://eranet-rus.eu/en/196.php. Η διαδικασία επιλογής σε ευρωπαϊκό επίπεδο θα γίνει σε ένα στάδιο επιλογής ολοκληρωμένων προτάσεων (δεν θα υπάρξει στάδιο προκαταρκτικών προτάσεων).

Η καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των ολοκληρωμένων προτάσεων είναι η 19η Σεπτεμβρίου 2017.

Πηγή: Καθημερινή

ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΣΧΟΛΙΑ

Αφήστε ένα σχόλιο

19 − 2 =