αρχικηΟΙΚΟΝΟΜΙΑΈρχονται 2 νέες δράσεις για χρηματοδότηση αγροτών- Δείτε τα ποσά που θα δοθούν

Έρχονται 2 νέες δράσεις για χρηματοδότηση αγροτών- Δείτε τα ποσά που θα δοθούν

Από το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, στο πλαίσιο του υπομέτρου 4.1 «Στήριξη για επενδύσεις σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020, ανακοινώθηκε η προκήρυξη των δράσεων 4.1.1: «Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στην ανταγωνιστικότητα της εκμετάλλευσης» και 4.1.3: «Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στη χρήση ΑΠΕ καθώς και στην προστασία του περιβάλλοντος», με συνολικό προϋπολογισμό 316.000.000 ευρώ. Στόχοι των δράσεων 4.1.1 και 4.1.3 είναι η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των βιώσιμων γεωργικών εκμεταλλεύσεων καθώς και η βελτίωση του περιβαλλοντικού προφίλ των γεωργικών εκμεταλλεύσεων και η άμβλυνση των επιπτώσεων στην κλιματική αλλαγή, αντίστοιχα.

Επιλέξιμοι δικαιούχοι

Επιλέξιμοι δικαιούχοι είναι φυσικά πρόσωπα, νομικά πρόσωπα και συλλογικά σχήματα που πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις κατά την ημερομηνία υποβολής αίτησης στήριξης:

1. Φυσικά πρόσωπα: α) Να έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους, να έχουν πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα σύμφωνα με τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα και να μην έχουν υπερβεί το 61ο έτος της ηλικίας τους, β) να έχουν υποβάλει Ενιαία Δήλωση Εκμετάλλευσης κατά το έτος 2017, γ) να έχουν την ιδιότητα του ενεργού γεωργού, δ) να είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμεροι, ε) να μην είναι άμεσα συνταξιοδοτούμενοι από οποιοδήποτε ταμείο του εσωτερικού ή εξωτερικού, εξαιρουμένων των περιπτώσεων συνταξιοδότησης λόγω αναπηρίας, στ) να μην εκτίουν ποινή φυλάκισης και ζ) επιπλέον για τη δράση 4.1.1 να είναι εγγεγραμμένοι στο ΜΑΑΕ ως επαγγελματίες αγρότες ή να είναι νέοι γεωργοί του υπομέτρου 6.1.

2. Νομικά πρόσωπα: α) Να έχουν υποβάλει Ενιαία Δήλωση Εκμετάλλευσης κατά το έτος 2017, β) να είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερα, γ) να έχουν διάρκεια τουλάχιστον μέχρι τις 31-12-2028, δ) να μην τελούν υπό πτώχευση, λύση, αναγκαστική διαχείριση, εκκαθάριση και ε) επιπλέον για τη δράση 4.1.1 να έχουν κύρια δραστηριότητα την άσκηση της γεωργίας.

3. Συλλογικά σχήματα του αγροτικού συνεταιριστικού δικαίου (ομάδες παραγωγών, οργανώσεις παραγωγών, αγροτικοί συνεταιρισμοί και ενώσεις αυτών και ΚΟΙΝΣΕΠ): α) Να είναι εγγεγραμμένα και ενήμερα στο οικείο μητρώο, β) να έχουν εξουσιοδοτήσει ένα φυσικό πρόσωπο να λειτουργεί ως νόμιμος εκπρόσωπος για τους σκοπούς του προγράμματος, γ) να έχουν διακριτή λογιστική διαχείριση, δ) να εμφανίζουν τις τρεις προηγούμενες χρήσεις από το έτος υποβολής κερδοφόρο μέσον όρο αποτελεσμάτων προ φόρων και αποσβέσεων και μέσο κύκλο εργασιών μεγαλύτερο των 30.000 ευρώ (με εξαίρεση τα συλλογικά σχήματα που συστάθηκαν εντός της προηγούμενης τριετίας από το έτος υποβολής τα οποία, για τους σκοπούς της παρούσας, θεωρούνται νεοσύστατα), ε) να είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερα, στ) να μην τελούν υπό πτώχευση, λύση, αναγκαστική διαχείριση, εκκαθάριση.

Επιλέξιμες επενδύσεις

Στη δράση 4.1.1 «Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στην ανταγωνιστικότητα της εκμετάλλευσης» είναι επιλέξιμες οι ακόλουθες επενδύσεις:

• Ιδρυση, μετεγκατάσταση, ανέγερση, επέκταση, αποπεράτωση και εκσυγχρονισμός γεωργικών κτιρίων και κατασκευών.

• Αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση καινούργιου μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού.

• Αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση πολυετών φυτειών των οποίων η εγκατάσταση δεν γίνεται με τη χρήση σπόρου.

• Περίφραξη και διαμόρφωση αγροτεμαχίων και περίφραξη φυτειών.

• Αγορά καινούργιου ανθοκομικού αυτοκινήτου.

• Αγορά καινούργιου μελισσοκομικού αυτοκινήτου.

• Αγορά και εγκατάσταση Η/Υ και λογισμικού διαχείρισης γεωργικής εκμετάλλευσης, εξοπλισμού επικοινωνιών και γραφείου.

• Γενικές δαπάνες.

Στη δράση 4.1.3 «Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στη χρήση ΑΠΕ καθώς και στην προστασία του περιβάλλοντος» είναι επιλέξιμες οι ακόλουθες επενδύσεις:

• Επενδύσεις που συμβάλλουν στη χρήση ΑΠΕ, η περίφραξη και η διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου για την εξυπηρέτηση των επενδύσεων της κατηγορίας.

• Επενδύσεις που συμβάλλουν στη διαχείριση των αποβλήτων υποπροϊόντων και υπολειμμάτων της γεωργικής εκμετάλλευσης, δεξαμενές, η αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση καινούργιου εξοπλισμού διαχείρισης αποβλήτων, η περίφραξη και η διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου για την εξυπηρέτηση των επενδύσεων της κατηγορίας.

• Γενικές δαπάνες.

Προϋπολογισμός

Τα όρια του επιλέξιμου προϋπολογισμού για τα φυσικά και νομικά πρόσωπα φτάνουν έως 500.000 ευρώ για τη δράση 4.1.1 και έως 200.000 ευρώ για τη δράση 4.1.3, ενώ για τα συλλογικά σχήματα τα όρια των προτάσεων διαμορφώνονται σε 1.000.000 ευρώ για τη δράση 4.1.1 και σε 500.000 ευρώ για τη δράση 4.1.3.

Ενίσχυση

Η ένταση ενίσχυσης και για τις δύο δράσεις δύναται να φτάσει έως και 85% του αιτούμενου προϋπολογισμού ανάλογα με την κατηγοριοποίηση των δικαιούχων και των περιφερειών εγκατάστασης. Αιτήσεις γίνονται δεκτές έως 2/4/2018.

Πηγή: Καθημερινή

ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΣΧΟΛΙΑ

Αφήστε ένα σχόλιο

13 − three =