αρχικηΟΙΚΟΝΟΜΙΑΈρχονται 124 προσλήψεις στο υπουργείο Εσωτερικών- Δείτε τις ειδικότητες

Έρχονται 124 προσλήψεις στο υπουργείο Εσωτερικών- Δείτε τις ειδικότητες

Προσλήψεις εποχικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου κάνει η Υπηρεσία Ασύλου του υπουργείου Εσωτερικών.

Ειδικότερα η υπηρεσία Ασύλου του υπουργείου Εσωτερικών ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά 124 ατόμων για την κάλυψη παροδικών αναγκών της Υπηρεσίας Ασύλου του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, για τις ανάγκες των Περιφερειακών Γραφείων ή Αυτοτελών Κλιμακίων στους νομούς Αττικής, Λέσβου, Σάμου, Χίου, Δωδεκανήσου και Κορινθίας, στο πλαίσιο υλοποίησης των δράσεων «Ενίσχυση της Διαδικασίας Ασύλου» και «Νομική συνδρομή και εκπροσώπηση» του Εθνικού Προγράμματος του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης 2014- 2020

Οι θέσεις και οι ειδικότητες

asylo54

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.4 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: Υπηρεσία Ασύλου Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Π. Κανελλοπούλου 2, T.K. 10177- Αθήνα και ώρες 09:00 με 13:00 απευθύνοντάς την στο Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού υπόψιν κας Μαρίας Σουλιώτη, με την ένδειξη για την ΣΟΧ8/2016, (τηλ. επικοινωνίας: 210-6988582, 210-6988583).

Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στην Κεντρική Υπηρεσία στην Αθήνα (Π. Κανελλοπούλου 2 Αθήνα, ΤΚ 10177), και στα καταστήματα της Υπηρεσίας στη Μυτιλήνη (Hotspot Λέσβου), ιι) στο Περιφερειακό Γραφείο Ασύλου Σάμου, iii) στη Χίο (Hotspot Χαλκειό), iv) στη Λέρο, v) στην Κω (Κέντρο Υποδοχής και Ταυτοποίησης, περιοχή Πυλί), vi) στο Περιφερειακό γραφείο Ασύλου Ρόδου, vii) στην Υπηρεσία Φύλαξης Εγκαταστάσεων Κράτησης Αλλοδαπών Κορίνθου και στο χώρο ανακοινώσεων των δημοτικών καταστημάτων των δήμων Αθηναίων, Πειραιά, Λέσβου, Σάμου, Χίου, Λέρου, Κω, Ρόδου και Κορίνθου, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες.

Η ανωτέρω προθεσμία λήγει με την παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ημέρας και εάν αυτή είναι, κατά νόμο, εξαιρετέα (δημόσια αργία) ή μη εργάσιμη, τότε η λήξη της προθεσμίας μετατίθεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα.

Πηγή: Dikaiologitika.gr

ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΣΧΟΛΙΑ

Αφήστε ένα σχόλιο

19 − seventeen =