αρχικηΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΈρχονται νέες θερμοκοιτίδες επιχειρήσεων στην Πελοπόννησο με χρηματοδότηση ΕΣΠΑ- Που μπορείς να κάνεις αίτηση

Έρχονται νέες θερμοκοιτίδες επιχειρήσεων στην Πελοπόννησο με χρηματοδότηση ΕΣΠΑ- Που μπορείς να κάνεις αίτηση

Από την Περιφέρεια Πελοποννήσου ανακοινώθηκε η προκήρυξη της δράσης «Δημιουργία Θερμοκοιτίδων Νέων Επιχειρήσεων στην Περιφέρεια Πελοποννήσου», η οποία χρηματοδοτείται από το ελληνικό Δημόσιο και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Πελοπόννησος» του ΕΣΠΑ 2014-2020. Η συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη ανέρχεται στα 3 εκατ. ευρώ, ενώ αναμένεται να ενισχυθούν μέσω της δράσης 50 επιχειρήσεις.

Οπως αναφέρεται στη δημοσιευμένη πρόσκληση, σκοπός της δράσης είναι η ίδρυση θερμοκοιτίδων, ως εργαλείο οικονομικής ανάπτυξης σχεδιασμένο να επιταχύνει την ανάπτυξη και την επιτυχία νεοϊδρυθεισών και εκκολαπτόμενων επιχειρήσεων, παρέχοντας στους νέους επιχειρηματίες πρόσβαση σε πόρους και σε μια σειρά από υποστηρικτικές υπηρεσίες. Μέσω της δράσης προβλέπεται να χρηματοδοτηθεί η υποστήριξη της λειτουργίας θερμοκοιτίδων, οι οποίες θα προσφέρουν σε κατάλληλα διαμορφωμένους χώρους κοινές υποδομές και ειδικές υπηρεσίες, διευκολύνοντας το ξεκίνημα και την ανάπτυξη νέων επιχειρήσεων, σε τομείς που τεκμηριωμένα παρουσιάζουν, κατά προτεραιότητα, συνάφεια με τους κλάδους της περιφερειακής στρατηγικής έξυπνης εξειδίκευσης της Περιφέρειας Πελοποννήσου:

• Αγροδιατροφικός τομέας.

• Τουρισμός – Πολιτισμός και δημιουργική βιομηχανία.

• Μεταποιητική βιομηχανία και λοιποί δυναμικοί τομείς (παραγωγή προϊόντων ξύλου, μετάλλου, προϊόντων από μη μεταλλικά ορυκτά, παραγωγή ειδών από πλαστικό, ειδών συσκευασίας, μηχανημάτων, οργάνων και δομικών υλικών, μαρμάρου).

• Οριζόντιοι υποστηρικτικοί τομείς (Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών – ΤΠΕ).

Σύμφωνα με τα δημοσιευμένα στοιχεία, επιλέξιμοι δικαιούχοι, στο πλαίσιο της συγκεκριμένης δράσης, είναι φορείς που εμπίπτουν στις παρακάτω κατηγορίες:

• Ερευνητικοί φορείς του άρθρου 12, Ν. 4386/2016.
• Επιχειρήσεις.
• Αστικές μη κερδοσκοπικές εταιρείες (ΑΜΚΕ).
• ΝΠΔΔ εκπροσώπησης επιμελητηρίων ή συνδέσμων επιχειρήσεων.
• Πανεπιστήμια.
• Σύνδεσμοι επιχειρήσεων.
• Δήμοι Περιφέρειας Πελοποννήσου.

Ωφελούμενοι της δράσης είναι οι υποψήφιοι επιχειρηματίες που δεν έχουν συστήσει ακόμα επιχείρηση και χρειάζονται υποστήριξη στα πρώτα τους βήματα, ή επιχειρήσεις οι οποίες έχουν συσταθεί κατά τους τελευταίους δώδεκα (12) μήνες πριν από την υποβολή αίτησης στη θερμοκοιτίδα. Η επιλογή των επιχειρήσεων ή των υποψηφίων επιχειρήσεων που θα φιλοξενηθούν από τη θερμοκοιτίδα θα πραγματοποιείται βάσει συγκεκριμένης διαδικασίας και κριτηρίων αξιολόγησης, τα οποία θα πρέπει να προσδιορίσει ο δικαιούχος στο πλαίσιο της πρότασης χρηματοδότησης και να τα συνυποβάλει στη σχετική αίτησή του. Ενδεικτικά κριτήρια που θα αξιολογούνται από επιτροπή αξιολόγησης που θα συστήσει ο δικαιούχος, είναι: σαφήνεια της επιχειρηματικής ιδέας, πρωτοτυπία, στόχευση, εκτίμηση για το μέγεθος της αγοράς και τις τάσεις ανάπτυξής της, βαθμός ωριμότητας κ.ά.

Σύμφωνα με τον δημοσιευμένο οδηγό της δράσης, οι κύριες κατηγορίες επιλέξιμων δαπανών περιλαμβάνουν:

Α) Επενδυτικές δαπάνες (έως 40% του συνολικού προϋπολογισμού της πρότασης), δηλαδή δαπάνες διαμόρφωσης ή/και αναβάθμισης υφιστάμενων κτιριακών υποδομών για τη στέγαση και λειτουργία των θερμοκοιτίδων, καθώς και δαπάνες προμήθειας απαραίτητου εξοπλισμού για τη λειτουργία και την εξυπηρέτηση των υπό ανάπτυξη υπηρεσιών των θερμοκοιτίδων.

Β) Δαπάνες λειτουργίας, οι οποίες αφορούν:

Β1) Δαπάνες στήριξης των ωφελουμένων της θερμοκοιτίδας. Ενδεικτικά, και όχι εξαντλητικά, αυτές οι δαπάνες αφορούν υπηρεσίες εκκόλαψης επιχειρήσεων όπως:

• Σύνταξη επιχειρηματικών σχεδίων.
• Λογιστική, διοικητική, γραμματειακή υποστήριξη.
• Νομική υποστήριξη για την προστασία πνευματικών δικαιωμάτων.
• Συμβουλευτική υποστήριξη σε τομείς μάρκετινγκ και επικοινωνίας.
• Εκπαίδευση και κατάρτιση.
• Παροχή τεχνολογικών συμβουλών, σχεδιασμός και λειτουργία σύγχρονων εργαλείων προώθησης επιχειρηματικότητας.
• Δικτύωση – αποστολές στο εξωτερικό.
• Συμβουλευτική υποστήριξη για τη λήψη χρηματοδότησης.

Β2) Λειτουργικές – διοικητικές δαπάνες (έως 25% του συνολικού προϋπολογισμού της πρότασης). Οι δαπάνες της υποκατηγορίας Β2 σχετίζονται με:

• Τον συντονισμό του υποστηρικτικού μηχανισμού για διευκόλυνση της συνεργασίας, ανταλλαγή γνώσεων και πληροφοριών μεταξύ ερευνητικών φορέων – οργανισμών και τοπικών επιχειρήσεων, καθώς και παροχή ή διάθεση των εξειδικευμένων και εξατομικευμένων υπηρεσιών υποστήριξης των επιχειρήσεων.

• Την προβολή του υποστηρικτικού μηχανισμού για την αύξηση της συμμετοχής νέων επιχειρήσεων ή οργανισμών καθώς και για την αύξηση της προβολής του.

• Τη διαχείριση των εγκαταστάσεων του υποστηρικτικού μηχανισμού, όπου ενδεικτικά μπορούν να περιλαμβάνονται:

• Δαπάνες ενοικίασης απαραίτητων χώρων.

• Δαπάνες ηλεκτρισμού, ύδρευσης, τηλεπικοινωνιών, θέρμανσης.

• Λοιπές κοινόχρηστες δαπάνες.

• Διοργάνωση προγραμμάτων κατάρτισης, εργαστηρίων και συνεδρίων με σκοπό τη δικτύωση και τη διεθνή συνεργασία.

Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας των δαπανών ορίζεται η ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης. Ως μέγιστος προϋπολογισμός κάθε πρότασης ορίζεται το ποσό των 2.000.000 ευρώ. Αναλυτικά στοιχεία της πρόσκλησης μπορούν να αναζητηθούν στην ιστοσελίδα: http://www.eydpelop.gr/. Προτάσεις υποβάλλονται από 7.9.2020 έως 6.11.2020.

Πηγή: Καθημερινή

ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΣΧΟΛΙΑ

Αφήστε ένα σχόλιο

eighteen + seven =