αρχικηΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΠωλήθηκε η ελληνική εταιρία πληροφορικής Cardisoft προς 300.000 ευρώ

Πωλήθηκε η ελληνική εταιρία πληροφορικής Cardisoft προς 300.000 ευρώ

Την πώληση και μεταβίβαση της 100% θυγατρικής εταιρείας Cardisoft ανακοίνωσε η Εντερσόφτ. Συγκεκριμένα η Εντερσόφτ πώλησε και μεταβίβασε την 1-8-2017 στην εταιρεία Ίλυδα 14.260 κοινές μετά ψήφου ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 30 ευρώ εκάστης, ήτοι το σύνολο (100%) των μετοχών κυριότητας της στο μετοχικό κεφάλαιο της Cardisoft.

Η εν λόγω εταιρεία έχει συνολικό καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο 427.800 ευρώ, το οποίο διαιρείται σε 14.260 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 30 ευρώ εκάστης. Το συμφωνηθέν τίμημα για την πώληση των εν λόγω μετοχών ανέρχεται στο ποσό των 300.000 ευρώ.

Η συμφωνία της αγοραπωλησίας μεταξύ άλλων περιέχει και συγκεκριμένες προβλέψεις που αφορούν τόσο στην δυνατότητα προσαύξησης του ως άνω τιμήματος κατά το ποσό των 50.000 ευρώ κατ΄ανώτατο όριο, εφόσον πληρωθούν συγκεκριμένες προϋποθέσεις σχετικά με την εξέλιξη του κύκλου εργασιών της εξαγορασθείσας ως άνω εταιρείας, όσο και στην δυνατότητα μείωσης αυτού, εφόσον δεν επαληθευθούν ορισμένα οικονομικά δεδομένα της εξαγορασθείσας.

H ανακοίνωση της ΙΛΥΔΑ

Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΙΛΥΔΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ», σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 17 του Κανονισμού με αριθμό 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, καθώς και του άρθρου 4.1.3.1 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι την 1η Αυγούστου 2017 προέβη στην αγορά από την Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΕΝΤΕΡΣΟΦΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» που εδρεύει στην Καλλιθέα Αττικής, επί της Λεωφόρου Συγγρού 362 και Ευρυπίδου, με ΑΦΜ 999864122, Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ, ΓΕΜΗ 122264001000, δέκα τεσσάρων χιλιάδων διακοσίων εξήντα (14.260) κοινών, ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών, ονομαστικής αξίας τριάντα (30,00) Ευρώ εκάστης, ήτοι του συνόλου (100%) των μετοχών της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «CARDISOFT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ», με έδρα στο Δήμο Πυλαίας, νομού Θεσσαλονίκης, ΓΕΜΗ 58479304000.

Η εν λόγω εξαγορασθείσα εταιρεία έχει συνολικό καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο τετρακόσιες είκοσι επτά χιλιάδες οκτακόσια (427.800) Ευρώ, το οποίο διαιρείται σε δέκα τέσσερις χιλιάδες διακόσιες εξήντα (14.260) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα (30,00) Ευρώ εκάστης.

Το συμφωνηθέν τίμημα για την αγορά των ως άνω μετοχών ανέρχεται στο ποσό των τριακοσίων χιλιάδων Ευρώ (€ 300.000).

Η συμφωνία της αγοραπωλησίας μεταξύ άλλων περιέχει και συγκεκριμένες προβλέψεις που αφορούν τόσο στην δυνατότητα προσαύξησης του ως άνω τιμήματος κατά το ποσό των πενήντα χιλιάδων Ευρώ (€50.000) κατ΄ ανώτατο όριο, εφόσον πληρωθούν συγκεκριμένες προϋποθέσεις σχετικά με την εξέλιξη του κύκλου εργασιών της εξαγορασθείσας ως άνω εταιρείας, όσο και στην δυνατότητα μείωσης αυτού, εφόσον δεν επαληθευθούν ορισμένα οικονομικά δεδομένα της εξαγορασθείσας εταιρείας.

Πηγή: News.gr

ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΣΧΟΛΙΑ

Αφήστε ένα σχόλιο

15 + 1 =